เข้า 35,908 ครั้ง

ระบบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

(โครงการพิเศษ พวค. / MEP)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม โทร.053-795-787
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม. 4 โครงการพิเศษ(พวค./MEP.)

» ระดับชั้น ม.1 (พวค.) ลำดับที่ 1 - 108 วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
» ระดับชั้น ม.1 (MEP.) ลำดับที่ 1 - 30 วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
» ระดับชั้น ม.1 สำรอง (พวค. และ MEP.) วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น.
» ระดับชั้น ม.4 (พวค.) ลำดับที่ 1 - 108 วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
» ระดับชั้น ม.4 สำรอง (พวค.) วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น.

กำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการพิเศษ(พวค./MEP.)

» ระดับชั้น ม.1 วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น.
» ระดับชั้น ม.4 วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 - 16.30 น.
เอกสารชุดที่ 1
1). ใบมอบตัว (ทว.1) จำนวน 1 ฉบับ
2). ปพ.1(ตัวจริงฉบับจบการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
3). สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4). สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5). สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6). สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
7).สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
8). สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
9). สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
10). สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
11). สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ

1.เอกสารสำเนาลำดับที่ 2 - 11 ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
2.ติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว ในเอกสาร ทว.1
เอกสารชุดที่ 2
1). ประวัตินักเรียนรายบุคคล : DMC (ทว.2) จำนวน 1 ฉบับ
2). ปพ.1(ตัวจริงฉบับจบการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
3). สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4). สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5). สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6). สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
7).สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
8). สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
9). สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
10). สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
11). สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ

1. เอกสารสำเนาลำดับที่ 2 - 11 ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
เอกสารชุดที่ 3
1). ทะเบียนประวัตินักเรียน (ทว.3) จำนวน 1 ฉบับ
2). ข้อตกลงความร่วมมือ : MOU (ทว.4) จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับผู้ปกครองและฉบับโรงเรียน)

1.ติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว และรูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1.5 นิ้ว ในเอกสาร ทว.3

ยอดการสมัครเรียน

วันพุธที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
ตรวจสอบสถานะการสมัครและส่งเอกสาร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (พวค. 108 คน MEP. 30 คน)

20 รอรับเอกสาร || 1 ขาดคุณสมบัติ || 423 เอกสารครบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รับ 108 คน)

24 รอรับเอกสาร || 8 ขาดคุณสมบัติ || 183 เอกสารครบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

14-18 ก.พ.2566
22 ก.พ.2566
23 ก.พ. - 4 มี.ค.2566
9 มี.ค.2566
รายงานตัว (ยืนยันการเข้าเรียน)

10 มี.ค.2565
10 มี.ค.2566
11 มี.ค.2566
มอบตัว ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม11 มี.ค.2566

มัธยมศึกษาปีที่ 4

14-18 ก.พ.2566
22 ก.พ.2566
23 ก.พ. - 5 มี.ค.2566
9 มี.ค.2566
10 มี.ค.2566
10 มี.ค.2566
10-11 มี.ค.2566
มอบตัว ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม11 มี.ค.2566
© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160