รับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม 2567

THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โทร.053-795-787

--- NEWS ---

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเอกสารเพิ่มเติมวันมอบตัว

นักเรียนห้องเรียน พ.ว.ค. และ MEP ระดับ ม.1

วันที่ 2 มี.ค.2567


- กรณีโรงเรียนที่ออก ปพ.1 ไม่ทันในวันมอบตัวให้ใช้เอกสาร ปพ.7 ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ โดยให้ผู้มีอำนาจลงนาม

- สำหรับเอกสาร ปพ.1 ตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ ให้นำส่งห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 5 ชั้น 1 ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน


--- ADMISSION SCHEDULE ---

กำหนดการรับสมัคร
เอกสารประกอบการมอบตัว
เอกสารชุดที่ 1
1). ใบมอบตัว (ทว.1) จำนวน 1 ฉบับ
2). ปพ.1(ตัวจริงฉบับจบการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
3). สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4). สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5). สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6). สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
7).สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
8). สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
9). สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
10). สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
11). สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ

1.เอกสารสำเนาลำดับที่ 2 - 11 ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
2.ติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว ในเอกสาร ทว.1
เอกสารชุดที่ 2
1). ประวัตินักเรียนรายบุคคล : DMC (ทว.2) จำนวน 1 ฉบับ
2). ปพ.1(ตัวจริงฉบับจบการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
3). สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4). สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5). สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6). สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
7).สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
8). สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
9). สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
10). สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
11). สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ

1. เอกสารสำเนาลำดับที่ 2 - 11 ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
เอกสารชุดที่ 3
1). ทะเบียนประวัตินักเรียน (ทว.3) จำนวน 1 ฉบับ
2). ข้อตกลงความร่วมมือ : MOU (ทว.4) จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับผู้ปกครองและฉบับโรงเรียน)

1.ติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว และรูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1.5 นิ้ว ในเอกสาร ทว.3