2,595 ครั้ง

ระบบลงทะเบียนชุมนุม Online..

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์


คำชี้แจงการดำเนินกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

1. วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 3 ธันวาคม 2563 ให้นักเรียนมารับเอกสารจัดตั้งชุมนุม ณ ห้องสภานักเรียน (ใต้ถุนอาคาร 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
2. ให้นักเรียนนำเอกสารจัดตั้งชุมนุมยื่นต่อครูที่นักเรียนมีความประสงค์ให้เป็นครูที่ปรึกษาชุมนุม
3. วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ครูที่ปรึกษาชุมนุม ทำการเปิดกิจกรรมชุมนุมพร้อมกับเพิ่มรายชื่อสมาชิกชุมนุมในระบบออนไลน์และนำเอกสารจัดตั้งชุมนุมส่งคืนที่ห้องสภานักเรียน
4. วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 กรณีครูยังไม่ได้เป็นที่ปรึกษาชุมนุม ให้เปิดกิจกรรมชุมนุมเพื่อรองรับนักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม(ในระบบออนไลน์)
5. วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 นักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุมสังกัดให้ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่ครูเปิดรองรับในระบบออนไลน์ (ครูที่ปรึกษาประจำชั้นติดตาม)1. ชุมนุมเพิ่มพูนสาระ

» รับสมาชิก 30 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางเพียงนุช ชำนาญเวียง นางอัมพร ณ น่าน นายอติพงษ์ ไชยมงคล
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

2. ชุมนุมรักษ์สังคม

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางเย็นจิต ตะนัยศรี,นายทองหลา ตะนัยศรี
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

3. ชุมนุมเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ

» รับสมาชิก 30 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวนุจรี แสงฟ้า , นางจารี จอมมงคล
» สมาชิก 21 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

4. ชุมนุมSocial and Public Mind

» รับสมาชิก 36 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน นางพันธ์นอม ปรามาลย์
» สมาชิก 31 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

5. ชุมนุมนันทนาการพาเพลิน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายพชรพล อาวุธ , นางสาวศิริยาภรณ์ จัดแจง
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

6. ชุมนุมคณิตพิชิตโจทย์

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 35 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางภรัณยา การเก็บ, นางสาวศุภิสรา พันธ์วงศ์
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

7. ชุมนุมCreator 2021

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 39 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางจอมขวัญ โสภา,นายวัชรพงษ์ อินเขียว
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

8. ชุมนุมEnglish For you

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 38 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   โยธิน ศิริเอ้ย,กิ่งกาญจน์ สุยะราช
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

9. ชุมนุมรอบรั้วอาเซียน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 39 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นส.วรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ นางสุชัญญา เปมกิตติ
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

10. ชุมนุมเพลินภาษา

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูโสภา นุชท่าโพธิ์
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

12. ชุมนุมอ่านเขียนเรียนคล่อง

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 37 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

13. ชุมนุมEnglish For Fun 4/6

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

14. ชุมนุมสถานีบันเทิง

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 41 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   1.นางสาววิมล ภูมิตัน 2.นายณัฐพล ทัพสุริย์
» สมาชิก 41 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

15. ชุมนุมฟิสิกส์พาเพลิน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 25 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางปุณณภา ตะกรุตแก้ว , นางสาวสุกัญญา อุ่นเรือน
» สมาชิก 22 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

16. ชุมนุมภาษาจีนพาเพลิน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 50 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   1. นางสุลักษณา มูลวัตร 2. นางจินดา เขื่อนศิริ 3. นายธนวัฒน์ ชาดี
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

17. ชุมนุมรักษ์คอมพิวเตอร์ 427

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 20 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูศรัญญู ปัญญา ครูวรวุฒิ วงศ์เวียน
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

18. ชุมนุมไอเดียวัยรุ่น

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูสุดา แสนพรม , ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

19. ชุมนุมห้องเรียนสุขสันต์ 3/6

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 38 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์,นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

20. ชุมนุมอนุรักษ์ไทย

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวราตรี ช่างปัด,นางสาวปราณี รัตนัง
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

21. ชุมนุมอย. น้อย

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายสาริกา นาเมืองรักษ์, นางสาวศิรินทิพย์ จงศิริ
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

22. ชุมนุมTWK MATH TOURNAMENT

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 30 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   อนุชิต ไชยชมพู , ชลธิชา นันติวงค์ชัย
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

23. ชุมนุมนักจัดสวนมืออาชีพ

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 41 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ
» สมาชิก 41 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

24. ชุมนุมเล่าสู่กันฟัง

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 31 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูรัตนา อินต๊ะวิยะ ครูศราวุฒิ จันทร์หัวนา
» สมาชิก 31 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

25. ชุมนุมเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 36 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางขวัญจิต ไฝขัน
» สมาชิก 35 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

26. ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา

» รับสมาชิก 41 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายจิรเดช โยธามาศ
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

27. ชุมนุมชุมนุมจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน413

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   1.นางพัฒนา ประธานราษฏร์ 2.นางเกวลิน วุฒิสาร
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

28. ชุมนุมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน421

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 42 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   1.นางสาวอุดมลักษณ์ โนวุฒิ 2.นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

29. ชุมนุมดูหนังฟังเพลง

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 41 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   1. นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์ 2.นายพิพัฒน์ พลหาญ
» สมาชิก 41 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

30. ชุมนุมรักษ์แดง เหลือง

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางแสงเทียน โกศัย นางสุกัญญา บุตรพรม
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

31. ชุมนุมสืบค้นเสริมความคิด

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 28 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   คุณครูลำดวน ศรีษะธร คุณครูรุ่งนภา ธะนะ
» สมาชิก 28 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

32. ชุมนุมสนุกกับภาษาจีน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายสุรชัย คำสุ นางวิชญา เวียงคำ
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

33. ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์รักษ์โลก

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 37 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูโกสินทร์ ไชยชมภู, ครูนภสร มาน้อย
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

34. ชุมนุมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/4

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 39 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

35. ชุมนุมเรารักการอ่าน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางนิตยา วงศ์วุฒฺ นายประเทือง วงศ์กาไสย
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

36. ชุมนุมชุมนุมเปตอง

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 15 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายศรีรุด ใจวัง
» สมาชิก 11 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

37. ชุมนุมscience projects

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 32 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางพิมใจ พรมสี
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

38. ชุมนุมเยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 50 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   1.นางกัณจณา อักษรดิษฐ์ 2. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์
» สมาชิก 35 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

39. ชุมนุมเทเบิลเทนนิส

» รับสมาชิก 25 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   1.นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย 2.นายสุเทพ จรเอ้กา
» สมาชิก 21 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

40. ชุมนุมWe Love Japan

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 38 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูพรนัชชา ประยูรหาร
» สมาชิก 35 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

41. ชุมนุม2U610kayibmibmib

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 34 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวอัมรา ใจติ๊บ, นายแย้ง แซ่ฟ้า
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

42. ชุมนุมเปิดโลกภาษาจีน

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 19 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาววัชรี อ้ายไชย นางสาวจริญญา สุขแสวง
» สมาชิก 19 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

43. ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   1. นางศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.นางสุวัจนา แก้วกันใจ
» สมาชิก 36 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

44. ชุมนุมBoard Game

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 25 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวนิตยา ปันทะนัน นางศศิธร จันนวล
» สมาชิก 17 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

45. ชุมนุมเปิดประตูสู่โลกกว้างทางการศึกษา

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 39 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางรัตนาภรณ์ ใจมา/นายชยพงษ์ ถาวร
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

46. ชุมนุมนันทนาการสานสุข

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวถนอมศรี เหมืองทองและนางสาวกาญจนา ไกลถิ่น
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

47. ชุมนุมMath&Science

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 30 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูชฎิล ศรีสุนันทา และครูรัชนี ชอบจิตต์
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

48. ชุมนุมสนุกคิด

» รับสมาชิก 36 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางธัญธิชา ปัญญา
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

49. ชุมนุมเพื่อนเรียน

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวนฤมล ทองสา
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

50. ชุมนุม English is fun

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูประวีรา ไชยชมภู ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

51. ชุมนุมติวเติมเต็ม

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 29 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูวรารัตน์ จักรดี, ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
» สมาชิก 29 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

52. ชุมนุมGreen light

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 35 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

53. ชุมนุมlove me love my environment

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 30 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางโสพิน ไชยะ, นางจุฬา หน่อคำหล้า
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

54. ชุมนุมเสริมความรู้ สู่ปัญญา

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 39 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์ และนายกฤตาคม เปมกิตติ
» สมาชิก 36 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

55. ชุมนุมม. 1|7 กิจกรรมสร้างสรรค์

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายกบินทร์ เตชวงศ์ และ นางสาวเกษฎา ดวงจิตร
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

58. ชุมนุมติวฟิต

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 29 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางโสภิต ทิวาพัฒน์,นายนิเวศ ทะลังกา
» สมาชิก 21 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

59. ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 180 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูเกษม, ครูภูริสนันท์,ครูอนันต์,ครูสุริยา,ครูกรรณิการ์,ครูวรรณี, ครูศิรินทร์
» สมาชิก 150 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

60. ชุมนุมจิตอาสา 1/10

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 37 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ ,นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

61. ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 35 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางณัชชา เรือนมูล นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
» สมาชิก 35 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

62. ชุมนุมWe love English 1

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 30 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   1. นางสาวศศินิภา มาฟู 2. Mr.Carl Henderson
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

63. ชุมนุมสภานักเรียน164

» รับสมาชิก 50 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูโยธิน ศิริเอ้ย, ครูภรัณยา การเก็บ
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

64. ชุมนุมเสริมสร้างการเรียนรู้วิชาสังคม ม.1/4

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางศิรินทิพย์ ทันใจ,นางพิชยา วีระพงษ์
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

65. ชุมนุมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาววรรณพร ชะเต
» สมาชิก 36 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

66. ชุมนุมดูแลรักษาต้นไม้

» รับสมาชิก 33 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางพนิดา แก้วมาลา
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

67. ชุมนุม1/5 จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาววรรณภา หาญขว้าง,นายณัฐภัทร สุระรินทร์
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

68. ชุมนุมม.2/6 คิด สร้าง ดี

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 39 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

69. ชุมนุมอ.ย.น้อย

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 40 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางนฤมล ปินตามูล และ นางภัชรา ใจบุญ
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

70. ชุมนุมภาษาพาสนุก

» รับสมาชิก 20 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   สายสุดา สุภาพ และ Keiko Ando
» สมาชิก 16 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

71. ชุมนุมทะโนชี่นิโฮงโกะ211

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 31 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง ครูกัลยา กติยา
» สมาชิก 31 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

72. ชุมนุมม.6/8 สนุกกับ Pat 7.3 นะน้องนะ

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม» รับสมาชิก 20 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวจิราพร อินตุ่น และ นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์
» สมาชิก 18 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

74. ชุมนุมEnglish is Fun

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 30 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

75. ชุมนุมรักดนตรี

เต็มแล้ว» รับสมาชิก 30 คน
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูสุริยา เสนาดี, ครูกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้น
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 089-8358225  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th