7,759 ครั้ง

ระบบลงทะเบียนชุมนุม Online..

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


  1. วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2565 ให้นักเรียนรวมกลุ่มตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อทำการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม เสร็จแล้วให้ไปหาครูที่ปรึกษาชุมนุม (ครูที่นักเรียนต้องการให้เป็นที่ปรึกษาชุมนุม) โดยครู 1 คนต่อนักเรียน 25 คน
  2. วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ครูที่ไม่ได้เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ให้ทำการเปิดกิจกรรมชุมนุมเพื่อรองรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม (คนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม)
  3. วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่ครูเปิดชุมนุมไว้ ตามที่ตนเองมีความถนัดหรือมีความสนใจแบบออนไลน์
  4. วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สรุปการลงทะเบียนชุมนุม
  5. วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ครูที่ปรึกษา (ครูประจำชั้น) นำรายชื่อนักเรียนในห้องเรียนของตนเองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม เข้ากิจกรรมชุมนุมของครูประจำชั้น

1. ชุมนุม Canva for Education

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายวัชรพงษ์ อินเขียว
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

2. ชุมนุม ภาษาญี่ปุ่นม่วนขนาด

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวจิราพร อินตุ่น
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

3. ชุมนุม Japanese Kru keiko (สำหรับนรม.ต้น)

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   Keiko Ando
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 23 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

4. ชุมนุม รักการอ่าน 2/2

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวอุดมลักษณ์ โนวุฒิ นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์
» รับสมาชิก 41 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

5. ชุมนุม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (plant Tissue Culture)

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูศศิธร จันนวล, น.ส.พิชญา เทพทองปัน และ น.ส.กมลภัทร์ ชัยชะนะ
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 19 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

6. ชุมนุม ชุมนุมสภานักเรียน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายอดิพงษ์ ไชยมงคล
» รับสมาชิก 70 คน
» สมาชิก 55 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

7. ชุมนุม Fun Conversation


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูรุ่งทิวา สันแก้ว, ครูโยธิน ศิริเอ้ย
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 11 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

8. ชุมนุม ฟุตบอล

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสุลักษณา มูลวัตร นายธนวัฒน์ ชาดี นางจินดา เขื่อนศิริ
» รับสมาชิก 80 คน
» สมาชิก 73 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

10. ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูเกษม,ครูภูริสนันท์,ครูอนันต์,ครูสุริยา,ครูอดิพงษ์,ครูกรรณิการ์,ครูวรรณี,ครูศิรินทร์,ครูพชรพล
» รับสมาชิก 160 คน
» สมาชิก 165 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

11. ชุมนุม ศิลป์สร้างสรรค์

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 23 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

12. ชุมนุม ฟิสิกส์พาเพลิน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา อุ่นเรือน
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 24 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

13. ชุมนุม ชุมนุน เปตอง 1

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายประเทือง วงศ์กาไสย
» รับสมาชิก 32 คน
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

14. ชุมนุม นาฏศิลป์และการแสดง

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายสุรชัย คำสุ นางสาววรรณภา หาญขว้าง
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 14 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

15. ชุมนุม รักษ์ภาษาไทย รักษ์สังคมไทย

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายสาริกา นาเมืองรักษ์ นางสาวศิรินทิพย์ จงศิริ
» รับสมาชิก 27 คน
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

16. ชุมนุม English is around us 5/6


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 24 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

17. ชุมนุม P1CZ (ถ่ายภาพและตกแต่ง)

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายณัฐภัทร สุระรินทร์
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 28 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

18. ชุมนุม รักษ์สิ่งแวดล้อม

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางศิริกาญจนา ไกรอ่ำ , นางสาวศรัญญา นิลดำ
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

19. ชุมนุม รักษ์แดงเหลือง 2/1


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางแสงเทียน โกศัย และนางสาวณิชนาถ ชาติชำนาญ
» รับสมาชิก 38 คน
» สมาชิก 29 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

20. ชุมนุม ดนตรีดุริยางค์


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายสุริยา เสนาดี นางสาวเกษฏา ดวงจิตร
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 45 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

21. ชุมนุม สังคมพาเพลิน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางศิรินทิพย์ ทันใจ,นางพิชยา วีระพงษ์
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 49 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

22. ชุมนุม สืบค้นเสริมความคิด


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวลำดวน ศรีษะธร
» รับสมาชิก 39 คน
» สมาชิก 24 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

23. ชุมนุม เพื่อนช่วยเพื่อน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูถนอมศรี เหมืองทอง ครูกาญจนา ไกลถิ่น
» รับสมาชิก 41 คน
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

24. ชุมนุม รวมพลคนสร้างศิลป์

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายกบินทร์ เตชวงศ์ นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์ นายเมธาสิทธิ์ ไชยยะ นายสพล ไมตรีนฤมล
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

25. ชุมนุม เทเบิลเทนนิส

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย นายสุเทพ จรเอ้กา
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 50 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

26. ชุมนุม Talk of the town

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูสายสุดา สุภาพ
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 15 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

27. ชุมนุม เล่าสู่กันฟัง

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูรัตนา อินต๊ะวิยะ , ครูศราวุฒิ จันทร์หัวนา
» รับสมาชิก 33 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

28. ชุมนุม จิตอาสาพัฒนาเทิงวิทย์

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางเกวลิน วุฒิสาร นางสาวฐิติรัตน์ ใจอ้าย
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

29. ชุมนุม ภาษาอังกฤษพาเพลิน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูประวีรา ไขยชมภู ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
» รับสมาชิก 41 คน
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

30. ชุมนุม Cultural Travels

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูพรนัชชา ประยูรหาร
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 7 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

31. ชุมนุม IS เพื่อการค้นคว้า

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางจอมขวัญ โสภา นายวัชรพงษ์ อินเขียว
» รับสมาชิก 42 คน
» สมาชิก 42 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

32. ชุมนุม นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางณัชชา เรือนมูล นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง นางสาวรัชนี ชอบจิตต์
» รับสมาชิก 60 คน
» สมาชิก 54 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

33. ชุมนุม เส้นทางนักออกแบบ (ห้อง228)

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูวรรณี ถาหล้า , กิ่งกาญจน์ สุยะราช
» รับสมาชิก 51 คน
» สมาชิก 51 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

34. ชุมนุม Hit the Goals

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน นางพันธ์นอม ปรามาลย์
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 29 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

35. ชุมนุม Cover Dance


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางภรัณยา การเก็บ, นางพรรณา หนูจันทร์
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

36. ชุมนุม เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางกัณจณา อักษรดิษฐ์ , นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

37. ชุมนุม นิทานชาดก

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวราตรี ช่างปัด
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

38. ชุมนุม 2/10 จิตอาสาพาสุขใจ

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
» รับสมาชิก 31 คน
» สมาชิก 31 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

39. ชุมนุม รักษ์คอมพิวเตอร์ 427

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายศรัญญู ปัญญา นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 21 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

40. ชุมนุม คิดอ่านเสริมเติมความรู้


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางพิมใจ พรมสี
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

41. ชุมนุม เส้นทาง..สู่อนาคต 3/3

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิ และ นางรัตติยา วงศ์วุฒิ
» รับสมาชิก 41 คน
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

42. ชุมนุม ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุด


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ ครูกัณชนิภา วุฒินุช
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 48 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

43. ชุมนุม สนุกกับ STEM

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 29 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

44. ชุมนุม นักเรียนแกนนำอนามัยโรงเรียน


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ, ครูรุ่งนภา ธะนะ, ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ, ครูวิมล ภูมิตัน, ครูนภสร มาน้อย, ครูพชรพล อาวุธ
» รับสมาชิก 150 คน
» สมาชิก 104 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

45. ชุมนุม English from Multimedia

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางโสพิน ไชยะ / นางจุฬา หน่อคำหล้า
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 28 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

47. ชุมนุม ร้องรำทำเพลง

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางภัชรา ใจบุญ และนางนฤมล ปินตามูล
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

48. ชุมนุม เคลียร์

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   วรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

49. ชุมนุม อ่าน เขียน เรียน คล่อง

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูมนัญชยา จันทวงศ์, ครูสุกัญญา พลหาญ
» รับสมาชิก 41 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

50. ชุมนุม เพื่อนเรา

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวนฤมล ทองสา ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

51. ชุมนุม สราญภาษา

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางโสภา นุชท่าโพธิ์,นายวริทธินันท์ บรรณโก
» รับสมาชิก 31 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

52. ชุมนุม Enjoy By CHEME


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาววรรณพร ชะเต
» รับสมาชิก 35 คน
» สมาชิก 22 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

53. ชุมนุม ใจรักยามว่าง

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
» รับสมาชิก 33 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

54. ชุมนุม เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครุอัมรา ใจติ๊บ และ ครูแย้ง แซ่ฟ้า
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 26 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

55. ชุมนุม ระบบสมัครศึกษาต่ออุดมศึกษา

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวนุจรี แสงฟ้า นางจารี จอมมงคล
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

56. ชุมนุม รักแคคตัส

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายโกสินทร์ ไชยชมภู
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

57. ชุมนุม We love Korean1(우리 한국어를 사랑해요.)

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวศศินิภา มาฟู นางสาวทิพปภา วงค์เจริญ
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 35 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

58. ชุมนุม วิทย์-คณิต คิดสบาย

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางขวัญจิต ไฝขัน
» รับสมาชิก 37 คน
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

59. ชุมนุม บอร์ดเกมส์(BORD GAME)

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา ครูอนุชิต ไชยชมพู
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 25 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

60. ชุมนุม เสริมสร้างความรู้ด้วยการอ่านหนังสือ

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูชฎิล ศรีสุนันทา
» รับสมาชิก 28 คน
» สมาชิก 28 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

61. ชุมนุม ภาษาจีนพาเพลิน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาววัชรี อ้ายไชย
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

62. ชุมนุม คณิตคิดสนุก


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางกัลยา กติยา
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 21 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

63. ชุมนุม ฟุตซอล


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
» รับสมาชิก 75 คน
» สมาชิก 0 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

64. ชุมนุม Board game

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวนิตยา ปันทะนัน
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 14 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

65. ชุมนุม เปิดประตูสู่โลกกว้างทางการศึกษา

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางรัตนาภรณ์​ ใจมา, นายชยพงศ์​ ถาวร
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

66. ชุมนุม สุจริต จิตอาสา 3/6

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ ,นางสาวธมลวรรณ บุตรพรหม
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 36 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

67. ชุมนุม Happy free time

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูวรารัตน์ จักรดี และครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 23 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

68. ชุมนุม รักเรียน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์,นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

69. ชุมนุม สนุกคิด


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ครูธัญธิชา ปัญญา
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 6 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

70. ชุมนุม เพื่อนปรึกษา

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางโสภิต ทิวาพัฒน์,นายนิเวศ ทะลังกา
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

71. ชุมนุม The future for teenager

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาวสุดา แสนพรม
» รับสมาชิก 38 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

72. ชุมนุม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายจิรเดช โยธามาศ
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 12 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

73. ชุมนุม รื่นเริงบันเทิงจีน


» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางสาววิชญา เวียงคำ
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 35 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

74. ชุมนุม Save the Earth by Kru Panida

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

75. ชุมนุม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.3/4

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

76. ชุมนุม ศึกษาอิสระ

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   นางเย็นจิต ตะนัยศรี, นางสาวกมลภัทร์ ชัยชะนะ, นางสาวธมลวรรณ บุตรพรหม
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

77. ชุมนุม e-sport 3/2

เต็มแล้ว
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   ณัฐพล ทัพสุริย์
» รับสมาชิก 26 คน
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

78. ชุมนุม พัฒนาศักยภาพสู่การศึกษาต่อ

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» ครูที่ปรึกษาชุมนุม
   เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 26 คน (แบบเช็คชื่อ)
»รายละเอียด...

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย