รหัสชุมนุม 1:  ตะลุยข้อสอบ

ครูที่ปรึกษาชุมนุม : นายโยธิน ศิริเอ้ย
     
 
 

1. ชื่อกิจกรรมชุมนุม  ตะลุยข้อสอบ

2. ชื่อครูที่ปรึกษา  นายโยธิน  ศิริเอ้ย

3. วัตถุประสงค์การเปิดกิจกรรมชุมนุม

1. พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเองตลอดเวลา
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
4. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น


4. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเปิดกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนรู้ถึงแนวข้อสอบของแต่ละรายวิชา
2. นักเรียนมีความรู้ที่หลากหลายจากการทำข้อสอบ
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น

5. กิจกรรมในคาบเรียนชุมนุม
1. เช็คชื่อเข้ากิจกรรมชุมนุม
2. ทำข้อสอบอย่างน้อย 20 ข้อ พร้อมเฉลย
3. กิจกรรมกลุ่มปรึกษาหารือในคำตอบแต่ละข้อ