กิจกรรมชุมนุม : [1] ตะลุยข้อสอบ
ครูที่ปรึกษา : นายโยธิน ศิริเอ้ย
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1
23524
เด็กชายกรกช ซิ่ม '2/9
1
02-11-2017 09:28:47
2
23526
เด็กชายณัฐพงศ์ สีโม '2/9
2
02-11-2017 09:28:57
3
23528
เด็กชายนัสสุนันท์ แปงคำ '2/9
4
02-11-2017 09:29:15
4
23530
เด็กชายวีรภัทร คำงาม '2/9
5
02-11-2017 09:29:30
5
23531
เด็กชายศักดิธัช ศรีวิลัย '2/9
6
02-11-2017 09:29:39
6
23533
เด็กหญิงกมลวัลย์ มณีวรรณ์ '2/9
8
02-11-2017 09:29:47
7
23537
เด็กหญิงชนิกา ปนธะรังษี '2/9
12
02-11-2017 09:29:58
8
23538
เด็กหญิงชลิดา ศรีสูงเนิน '2/9
13
02-11-2017 09:30:07
9
23539
เด็กหญิงณัฐริกา ปินตา '2/9
14
02-11-2017 09:30:16
10
23542
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ เตชะอิง '2/9
16
02-11-2017 09:30:36
11
23543
เด็กหญิงนิด้า ปันยานะ '2/9
17
02-11-2017 09:30:45
12
23544
เด็กหญิงปิยะรินทร์ ตั๋นไชยวงค์ '2/9
18
02-11-2017 09:30:54
13
23546
เด็กหญิงพอลิน เชียงลม '2/9
20
02-11-2017 09:31:05
14
23548
เด็กหญิงภัคจิรา หน่อแก้ว '2/9
22
02-11-2017 09:31:14
15
23551
เด็กหญิงรุ่งนภา ทะพาน '2/9
24
02-11-2017 09:31:25
16
23553
เด็กหญิงลักษิกา ช่างฆ้อง '2/9
26
02-11-2017 09:31:40
17
23554
เด็กหญิงลีลาวดี พรมมา '2/9
27
02-11-2017 09:31:49
18
23556
เด็กหญิงวรัญญา ละครวงษ์ '2/9
29
02-11-2017 09:32:04
19
23557
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีลารักษ์ '2/9
30
02-11-2017 09:32:18
20
23558
เด็กหญิงศุภิสรา ไชยมงคล '2/9
31
02-11-2017 09:32:27
21
23559
เด็กหญิงสุชัญญา วิชัย '2/9
32
02-11-2017 09:32:33
22
23560
เด็กหญิงสุพิชญา เล่าสกุล '2/9
33
02-11-2017 09:32:45
23
23563
เด็กหญิงอรปรียา แก้วมหานิล '2/9
36
02-11-2017 09:32:58
24
23564
เด็กหญิงอรวรรณ มาชาวนา '2/9
37
02-11-2017 09:33:00
25
22360
นายเจษฏา ไชยวงค์ '4/10
25
02-11-2017 09:33:36
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th

ปิดหน้าต่างนี้     ||   Export To Excel File