ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

 
รหัส  1     
ชุมนุม  DIY (Do It Yourself)
 นายโยธิน ศิริเอ้ย, นางสาวสุชานา...
รับ 30 คน  สมัคร 29 คน