ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

  ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1. ชุมนุมเยาวชนสร้างชาติ

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสูงสุด 500 คน
» สถานที่ทำกิจกรรม :
» ผู้ดูแลชุมนุม : โยธิน ศิริเอ้ย
» สมาชิก 0 คน
»รายละเอียด...

2. ชุมนุมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
» รับสูงสุด 45 คน
» สถานที่ทำกิจกรรม :
» ผู้ดูแลชุมนุม : นางขวัญจิต ไฝขัน, นายชยพงศ์ ถาวร
» สมาชิก 0 คน
»รายละเอียด...