การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID 19

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

(11 วิชา)


เลือกระดับชั้นเรียนที่ต้องการ


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th