FIRST AID ROOM

ห้องปฐมพยาบาล โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ที่รหัสนักเรียนชื่อ - นามสกุลเข้าเวลาบริการออกเวลาสถานะ
127458ด.ญ.กมลทิพย์ ติ๊บพรม (1/4)07:47:28รับยา07:54:45
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
226235นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ (3/2)07:55:15รับยา07:56:04
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
327400ด.ช.ณัฐชนินทร์ เสน่หา (1/3)08:41:02รับยา08:43:33
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
427500ด.ญ.จุฬาลักษณ์ เปรมฤทัย (1/5)08:55:45รับยา08:58:00
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
526941ด.ญ.พรณภา ยกยอน (2/5)09:07:05รับยา09:09:57
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
625749นางสาวปุณยนุช ขัติยวงค์ (4/6)09:27:33รับยา09:28:30
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
727622ด.ญ.ณัฏฐณิชา แสนยศ (1/8)09:40:29รับยา09:49:10
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
826607ด.ญ.ณสุดา ประกอบของ (2/9)09:55:45รับยา09:56:57
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
927592ด.ญ.มัณฑณา พันพละ (1/7)10:13:55รับยา10:15:13
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
1027603ด.ช.ชยาวิชญ์ ธิการ (1/8)10:18:46รับยา10:21:05
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
1126929ด.ญ.เกสรา ก๋าคำ (2/5)10:52:55รับยา10:54:04
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
1227739นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น (3/4)11:17:23รับยา11:18:33
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
1326202ด.ญ.ปาริตา วงค์ปัญญา (3/1)11:18:54รับยา11:20:01
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
1425082นางสาวจริยาพร แก้วนา (5/10)12:06:05นอนพัก12:58:38
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
1527123นางสาววรินธร จินะสี (5/6)12:11:52รับยา12:21:04
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
1626812ด.ญ.ภัทรวดี ศรีใจมา (2/2)12:21:46รับยา12:23:06
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
1726764ด.ญ.ฐานิดา เต็มบุญ (2/1)12:22:42รับยา12:23:53
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
1827624ด.ญ.ทิพย์สุดา ฟังเร็ว (1/8)12:30:10รับยา12:38:18
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
1925736นายสุทธิชัย อิ่นคำ (4/4)12:43:41รับยา12:44:26
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
2026986ด.ญ.ภัทราภรณ์ ธนะน้อย (2/6)12:48:22รับยา12:49:52
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
2126839ด.ช.ยศกร ขันชัย (2/3)12:53:17รับยา12:56:57
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
2225991นางสาวชญาฎา กาวี (5/8)14:07:45รับยา14:08:05
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
2327283ด.ช.วิชยุตมิ์ สายโท (1/12)14:14:42รับยา14:16:22
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
2427628ด.ญ.ปุญญิศา ปันนวน (1/8)14:15:31รับยา14:16:41
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
2526599ด.ช.ภูริภัทร สมวรรณ (2/9)15:16:56รับยา16:27:44
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
2626604ด.ช.อัครวินท์ อิ่นคำ (2/9)15:17:42รับยา16:27:45
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร
2726614ด.ญ.พิมพ์พิศา พิทักษ์ (2/9)15:18:25รับยา15:19:14
ผู้ให้บริการ : กัญญาภัทร