2,951 ครั้ง

ระบบลงทะเบียนชุมนุม Online..

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

  1. วันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2567 ให้คณะครูทุกท่านทำการเปิดกิจกรรมชุมนุมในระบบ (ออนไลน์)
  2. วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ในคาบกิจกรรมชุมนุม ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมที่ทำการเปิดไว้แล้วไปประจำจุดตามรหัสของกิจกรรมชุมนุม เพื่อรับการสมัครนักเรียนลงชุมนุม โดยทางคณะกรรมการกิจกรรมชุมนุมจะทำการติดไว้โดยเริ่มตั้งแต่ ใต้ถุนอาคาร 2 ไล่ไปตามหลังอาคาร 1 หลังอาคาร 5 และลานโพธิ์
  3. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ในคาบกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนทุกคนเลือกลงกิจกรรมชุมนุมตามที่คณะครูเปิดไว้ (ที่ตนเองสนใจ)
  4. การสมัครกิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนไปลงชื่อกับครูที่ปรึกษาชุมนุมที่ตนเองสนใจ
  5. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกท่านนำรายชื่อนักเรียนไปลงในระบบออนไลน์จ
  6. นักเรียนที่ ขาด ลา หรือไม่ทำการลงทะเบียน รบกวนให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นทุกท่านติดตามให้นักเรียนลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หากไม่ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดนักเรียนจะไม่ผ่านกิจกรรม

1.  ชุมนุม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ภายในบริเวณโรงเรียนเทิงวิทยาคม
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 36 คน (แบบเช็คชื่อ)

2.  ชุมนุม โปรแกรมเมอร์น้อย 


สถานที่รับสมัคร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 138
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 14 คน (แบบเช็คชื่อ)

3.  ชุมนุม รวมพลคนสร้างศิลป์ 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้องศิลปะ 1
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 40 คน (แบบเช็คชื่อ)

4.  ชุมนุม Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ม.ต้น ห้องแนะแนว 1 อาคาร 5 , ม.ปลาย อาคารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
» รับ 52 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 54 คน (แบบเช็คชื่อ)

5.  ชุมนุม จีนหรรษา 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 523
» รับ 28 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 28 คน (แบบเช็คชื่อ)

6.  ชุมนุม อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

121
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

7.  ชุมนุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 


สถานที่รับสมัคร

ลานม้าหินอ่อนหลังอาคาร5
» รับ 20 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 17 คน (แบบเช็คชื่อ)

8.  ชุมนุม 1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 416
» รับ 36 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 17 คน (แบบเช็คชื่อ)

9.  ชุมนุม เรียนรู้อ่านเขียน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 134
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 15 คน (แบบเช็คชื่อ)

10.  ชุมนุม เพื่อนกัน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

327
» รับ 50 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 38 คน (แบบเช็คชื่อ)

11.  ชุมนุม นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
» รับ 50 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 29 คน (แบบเช็คชื่อ)

12.  ชุมนุม ไม้ดอกไม้ประดับ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องเกษตร 3
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

13.  ชุมนุม TMT2024 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

414
» รับ 29 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 29 คน (แบบเช็คชื่อ)

14.  ชุมนุม พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
» รับ 20 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 23 คน (แบบเช็คชื่อ)

15.  ชุมนุม สนุกกับสะเต็ม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 226
» รับ 15 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 9 คน (แบบเช็คชื่อ)

16.  ชุมนุม sports for health 1 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องหลานามัย อาคาร 3 และสนามฟุตบอล
» รับ 70 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 35 คน (แบบเช็คชื่อ)

17.  ชุมนุม เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 113
» รับ 21 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 21 คน (แบบเช็คชื่อ)

19.  ชุมนุม นักสืบสังคมยุคดิจิทอล 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

328
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 34 คน (แบบเช็คชื่อ)

20.  ชุมนุม English Song 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

514
» รับ 25 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

21.  ชุมนุม กีฬาเพื่อสุขภาพ 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ลานไทร
» รับ 50 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 59 คน (แบบเช็คชื่อ)

22.  ชุมนุม บริหารจิต 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องจริยธรรม 321
» รับ 35 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

23.  ชุมนุม เด็กดีมีจิตอาสา 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้องนาฏศิลป์2
» รับ 20 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 22 คน (แบบเช็คชื่อ)

24.  ชุมนุม ฟุตซอล และ e- sport 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

สนามฟุตซอล
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 44 คน (แบบเช็คชื่อ)

26.  ชุมนุม เล่าสู่กันฟัง 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 415
» รับ 25 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 25 คน (แบบเช็คชื่อ)

27.  ชุมนุม นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องเกษตร
» รับ 41 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 39 คน (แบบเช็คชื่อ)

29.  ชุมนุม อนามัยและอย.น้อย 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ลานไทร ข้างห้องโสตทัศนศึกษา
» รับ 150 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 54 คน (แบบเช็คชื่อ)

30.  ชุมนุม เปตอง 


สถานที่รับสมัคร

สนามเปตองโรงเรียนเทิงวิทยาคม
» รับ 25 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 16 คน (แบบเช็คชื่อ)

31.  ชุมนุม เด็กช่างTWK 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

เกตร2และอุตสาหกรรม
» รับ 45 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 34 คน (แบบเช็คชื่อ)

32.  ชุมนุม จิตรกรรมไทย 


สถานที่รับสมัคร

ศิลปะ 2
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 26 คน (แบบเช็คชื่อ)

34.  ชุมนุม portfolio 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 311
» รับ 27 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 28 คน (แบบเช็คชื่อ)

35.  ชุมนุม ขนมไทยหลากหลาย 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องปฏิบัติคหกรรม
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 38 คน (แบบเช็คชื่อ)

36.  ชุมนุม English club 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 534
» รับ 27 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

37.  ชุมนุม ศิลป์สร้างสรรค์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

116
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 20 คน (แบบเช็คชื่อ)

38.  ชุมนุม เล่าสู่กันฟัง ภาค2 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง117
» รับ 45 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 38 คน (แบบเช็คชื่อ)

39.  ชุมนุม รักภาษาจีน 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

532
» รับ 31 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 31 คน (แบบเช็คชื่อ)

40.  ชุมนุม ห้องสมุด 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องสมุด
» รับ 50 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 47 คน (แบบเช็คชื่อ)

41.  ชุมนุม ติว เติม เต็ม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 426
» รับ 50 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 26 คน (แบบเช็คชื่อ)

42.  ชุมนุม ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ 


สถานที่รับสมัคร

426
» รับ 15 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 1 คน (แบบเช็คชื่อ)

43.  ชุมนุม 日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

122
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

44.  ชุมนุม ชุมนุมชีววิทยา 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
» รับ 50 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 45 คน (แบบเช็คชื่อ)

45.  ชุมนุม ดนตรีและดูริยางค์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องดนตรี
» รับ 55 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 50 คน (แบบเช็คชื่อ)

46.  ชุมนุม Alevel Math&Chem  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

112
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

47.  ชุมนุม English through the movies  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

522
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

48.  ชุมนุม คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องอุตสาหกรรม 1
» รับ 36 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

49.  ชุมนุม Book Club  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 412
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

50.  ชุมนุม เพื่อกันปันความรู้ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

314/325
» รับ 39 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

51.  ชุมนุม (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องแนะแนว2
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 39 คน (แบบเช็คชื่อ)

52.  ชุมนุม YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง แนะแนว 2
» รับ 50 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

53.  ชุมนุม SCI Band วงดนตรีเพื่อกิจการวิทยาศาสตร์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ใต้ถุนอาคาร 2
» รับ 15 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 0 คน (แบบเช็คชื่อ)

54.  ชุมนุม รักเรียน -1 ปี 67 


สถานที่รับสมัคร

ห้อง 227
» รับ 37 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 12 คน (แบบเช็คชื่อ)

55.  ชุมนุม พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน 


สถานที่รับสมัคร

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ , ห้อง 425
» รับ 35 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 22 คน (แบบเช็คชื่อ)

56.  ชุมนุม ภาษาพาเพลิน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 135
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 18 คน (แบบเช็คชื่อ)

58.  ชุมนุม เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ใต้อาคาร2 , ชุมนุมน้ำอิง
» รับ 65 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 65 คน (แบบเช็คชื่อ)

59.  ชุมนุม Board Game  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

418
» รับ 25 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 20 คน (แบบเช็คชื่อ)

60.  ชุมนุม English for Construction 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 427
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

61.  ชุมนุม Like สาระ 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

114
» รับ 33 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 33 คน (แบบเช็คชื่อ)

62.  ชุมนุม สรรคำศัพท์ลับปัญญา 


สถานที่รับสมัคร

ห้อง127
» รับ 35 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

63.  ชุมนุม All About English 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

533
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

64.  ชุมนุม อ่านเขียนเรียนคล่อง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง137
» รับ 35 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 33 คน (แบบเช็คชื่อ)

65.  ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้องออกกำลังกาย
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 31 คน (แบบเช็คชื่อ)

66.  ชุมนุม ศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 326
» รับ 35 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 33 คน (แบบเช็คชื่อ)

67.  ชุมนุม English Corner 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 535 อาคาร 5
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

68.  ชุมนุม Science club 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง232
» รับ 25 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 13 คน (แบบเช็คชื่อ)

69.  ชุมนุม สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

413
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 24 คน (แบบเช็คชื่อ)

70.  ชุมนุม นักอ่านหรรษา 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้องสมุด พวค และ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
» รับ 25 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 26 คน (แบบเช็คชื่อ)

71.  ชุมนุม English We Like 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

514
» รับ 55 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 51 คน (แบบเช็คชื่อ)

73.  ชุมนุม เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

อาคาร 3 ห้อง 313
» รับ 37 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 25 คน (แบบเช็คชื่อ)

74.  ชุมนุม English is fun 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 513 อาคาร 5
» รับ 38 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 34 คน (แบบเช็คชื่อ)

75.  ชุมนุม คนรักซีรีย์จีน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

531
» รับ 25 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 15 คน (แบบเช็คชื่อ)

76.  ชุมนุม Korea Bye 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องงานประชาสัมพันธ์
» รับ 25 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 21 คน (แบบเช็คชื่อ)

77.  ชุมนุม DIY คุณธรรม 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

315
» รับ 20 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 22 คน (แบบเช็คชื่อ)

78.  ชุมนุม Happy Time 


สถานที่รับสมัคร

ห้องเรียน 521
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 20 คน (แบบเช็คชื่อ)

79.  ชุมนุม นาฎศิลป์และการแสดง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องนาฏศิลป์
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 26 คน (แบบเช็คชื่อ)

80.  ชุมนุม นักบินน้อย 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องstem
» รับ 10 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 6 คน (แบบเช็คชื่อ)

81.  ชุมนุม ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องสมุด Digital Library
» รับ 60 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 58 คน (แบบเช็คชื่อ)

82.  ชุมนุม สภานักเรียน 


สถานที่รับสมัคร

ห้องสภานักเรียน
» รับ 80 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 44 คน (แบบเช็คชื่อ)

83.  ชุมนุม เปิดประตูสู่โลกการศึกษา 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 117
» รับ 28 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

84.  ชุมนุม รักแคคตัส 


สถานที่รับสมัคร

238
» รับ 25 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 22 คน (แบบเช็คชื่อ)

85.  ชุมนุม เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 316
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

86.  ชุมนุม สังคมน่ารู้ 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

322
» รับ 20 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 20 คน (แบบเช็คชื่อ)

87.  ชุมนุม ภาษาสนุกสนาน สราญใจ 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 115
» รับ 33 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 33 คน (แบบเช็คชื่อ)

88.  ชุมนุม open mind 

เต็มแล้ว
สถานที่รับสมัคร

ห้อง237
» รับ 36 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 36 คน (แบบเช็คชื่อ)

89.  ชุมนุม We love Korean1 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้อง 524
» รับ 40 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 31 คน (แบบเช็คชื่อ)

90.  ชุมนุม เส้นทางนักออกแบบ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 228
» รับ 50 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 39 คน (แบบเช็คชื่อ)

91.  ชุมนุม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่รับสมัคร

ห้องศูการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
» รับ 30 คน
» สมาชิกปัจจุบัน 0 คน (แบบเช็คชื่อ)


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225