309 ครั้ง

ระบบลงทะเบียนชุมนุม Online..

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

  1. วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2566 ให้นักเรียนรวมกลุ่มตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อทำการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม เสร็จแล้วให้ไปหาครูที่ปรึกษาชุมนุม (ครูที่นักเรียนต้องการให้เป็นที่ปรึกษาชุมนุม) โดยครู 1 คนต่อนักเรียน 25 คน เอกสารขอเปิดกิจกรรมชุมนุม
  2. วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ครูที่ไม่ได้เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ให้ทำการเปิดกิจกรรมชุมนุมเพื่อรองรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม (คนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม)
  3. วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2566 ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่ครูเปิดชุมนุมไว้ ตามที่ตนเองมีความถนัดหรือมีความสนใจแบบออนไลน์
  4. วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สรุปการลงทะเบียนชุมนุม
  5. วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ครูที่ปรึกษา (ครูประจำชั้น) นำรายชื่อนักเรียนในห้องเรียนของตนเองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม เข้ากิจกรรมชุมนุมของครูประจำชั้น

1.  ชุมนุม Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
อาคารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 22 คน (แบบเช็คชื่อ)

2.  ชุมนุม IS เพื่อการศึกษา  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องแนะแนว 1 อาคาร 5
» รับสมาชิก 42 คน
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)

3.  ชุมนุม ฟุตบอล 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
สนามฟุตบอล
» รับสมาชิก 80 คน
» สมาชิก 74 คน (แบบเช็คชื่อ)

4.  ชุมนุม TED TALK TWK 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 138
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 0 คน (แบบเช็คชื่อ)

5.  ชุมนุม English For Technology 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (427)
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)

6.  ชุมนุม English Games 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 513
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 35 คน (แบบเช็คชื่อ)

7.  ชุมนุม ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องปฏิบัิติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 218
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 15 คน (แบบเช็คชื่อ)

8.  ชุมนุม เคลียร์ 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้อง 311
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)

9.  ชุมนุม ฟุตซอลและ E-Sports  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
สนามฟุตซอล
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 46 คน (แบบเช็คชื่อ)

11.  ชุมนุม เส้นทางนักออกแบบ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 228
» รับสมาชิก 41 คน
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)

12.  ชุมนุม ดู​ หนังฟังเพลง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง​ 134
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)

13.  ชุมนุม Factory gym  

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้องออกกำลังกาย
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

15.  ชุมนุม เพลิดเพลินภาษา 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 135
» รับสมาชิก 35 คน
» สมาชิก 28 คน (แบบเช็คชื่อ)

16.  ชุมนุม รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้อง 313
» รับสมาชิก 39 คน
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)

17.  ชุมนุม อ่านเขียนเรียนไทย 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง137
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 39 คน (แบบเช็คชื่อ)

18.  ชุมนุม นาฏศิลป์และการแสดง 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้องนาฏศิป์
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

19.  ชุมนุม นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ 231
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 12 คน (แบบเช็คชื่อ)

20.  ชุมนุม กีฬามหาสนุก 

เต็มแล้ว
สถานที่
สนามกีฬา
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 65 คน (แบบเช็คชื่อ)

21.  ชุมนุม เพื่อนกันหนึ่งทับสอง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
327
» รับสมาชิก 39 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

22.  ชุมนุม เปิดโลกนักอ่าน 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้อง127
» รับสมาชิก 32 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

23.  ชุมนุม English Online 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้อง 514
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 22 คน (แบบเช็คชื่อ)

24.  ชุมนุม Learning English with KruNipha 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 522
» รับสมาชิก 38 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

25.  ชุมนุม ชุมนุมดนตรีและดูริยางค์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องดนตรี
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)

26.  ชุมนุม อนามัยโรงเรียนและอย.น้อย 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ลานกิจกรรม (ลานไทร)
» รับสมาชิก 100 คน
» สมาชิก 61 คน (แบบเช็คชื่อ)

27.  ชุมนุม คลีนิคอนาคต 


สถานที่
ห้องคหกรรม
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 28 คน (แบบเช็คชื่อ)

28.  ชุมนุม ศึกษาค้นคว้าอิสระ 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้อง 326 อาคาร 3
» รับสมาชิก 37 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

29.  ชุมนุม Cover dance  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องนาฏศิลป์2
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 29 คน (แบบเช็คชื่อ)

30.  ชุมนุม นักจัดสวน..ทีมสร้างสรรค์ 1/5  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
พื้นที่ห้องเกษตร
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

31.  ชุมนุม เพื่อนกัน ปันความรู้ 

เต็มแล้ว
สถานที่
314,325
» รับสมาชิก 41 คน
» สมาชิก 41 คน (แบบเช็คชื่อ)

32.  ชุมนุม ภาษาเกาหลี 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
โต๊ะหินหลังอาคาร5
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)

33.  ชุมนุม ศิลป์สร้างสร้าง 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้อง 116
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

34.  ชุมนุม สนุกสนานเบิกบานใจ 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้อง 115
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 54 คน (แบบเช็คชื่อ)

35.  ชุมนุม ห้องสมุด 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้องสมุด
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 25 คน (แบบเช็คชื่อ)

36.  ชุมนุม ENJOY MATH&CHEM 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 112
» รับสมาชิก 36 คน
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

37.  ชุมนุม ชมรมคนรักสิ่งแวดล้อม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ชุมชม
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 41 คน (แบบเช็คชื่อ)

38.  ชุมนุม เตรียมพร้อมเป็นน้องปี1 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 232
» รับสมาชิก 29 คน
» สมาชิก 26 คน (แบบเช็คชื่อ)

39.  ชุมนุม เล่าสู่กันฟัง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 415
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 37 คน (แบบเช็คชื่อ)

40.  ชุมนุม รักษ์แดง-เหลือง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องอุตสาหกรรม 1
» รับสมาชิก 32 คน
» สมาชิก 29 คน (แบบเช็คชื่อ)

41.  ชุมนุม Fun Clip 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 534
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 22 คน (แบบเช็คชื่อ)

42.  ชุมนุม ท่องโลกกว้าง live my life 


สถานที่
ห้อง 117 และบริเวณโรงเรียน
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

43.  ชุมนุม Enjoy learning English 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 535
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 21 คน (แบบเช็คชื่อ)

44.  ชุมนุม เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาลัย 


สถานที่
ห้อง 425
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 16 คน (แบบเช็คชื่อ)

45.  ชุมนุม ติวสอบวัดระดับ JLPT N5 


สถานที่
121
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 7 คน (แบบเช็คชื่อ)

47.  ชุมนุม Crazy Students  

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้อง 533
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 29 คน (แบบเช็คชื่อ)

48.  ชุมนุม ถ่ายภาพวิทยาศาสตร์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
226
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 8 คน (แบบเช็คชื่อ)

49.  ชุมนุม วิทย์คณิตพาเพลิน ม.4/11 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
113
» รับสมาชิก 31 คน
» สมาชิก 29 คน (แบบเช็คชื่อ)

50.  ชุมนุม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counselor : YC)  

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้องแนะแนว2
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 35 คน (แบบเช็คชื่อ)

51.  ชุมนุม จิตอาสา 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
322
» รับสมาชิก 37 คน
» สมาชิก 36 คน (แบบเช็คชื่อ)

52.  ชุมนุม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
รอบสระน้ำ รอบสนามฟุตบอล สนามบาสเก่าใหม่ สนามวอลเลย์บอล สนามตระกร้อ สนามปิงปอง หน้าโรงเรียน
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 49 คน (แบบเช็คชื่อ)

53.  ชุมนุม รวมพลคนสร้างศิลป์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องศิลปะ 1
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 47 คน (แบบเช็คชื่อ)

54.  ชุมนุม สังคมพาเพลิน ม.3/4 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 314
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

55.  ชุมนุม TWK Math Tournament 


สถานที่
ห้อง 414
» รับสมาชิก 36 คน
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

56.  ชุมนุม อาสาพัฒนาเทิงวิทยาคม 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้องเรียน 423
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)

57.  ชุมนุม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้องศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 26 คน (แบบเช็คชื่อ)

58.  ชุมนุม เซปักตะกร้อ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
สนามตะกร้อโรงเรียนเทิงวิทยาคม
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 11 คน (แบบเช็คชื่อ)

59.  ชุมนุม เด็กยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เต็มแล้ว
สถานที่
เขตพื้นที่อยู่อาศัยของนักเรียน ม4/5
» รับสมาชิก 22 คน
» สมาชิก 26 คน (แบบเช็คชื่อ)

60.  ชุมนุม Play and lern 

เต็มแล้ว
สถานที่
ห้อง 417
» รับสมาชิก 41 คน
» สมาชิก 41 คน (แบบเช็คชื่อ)

61.  ชุมนุม Happy Time with Movies 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
521
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 17 คน (แบบเช็คชื่อ)

62.  ชุมนุม A Way to Dreams 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 523
» รับสมาชิก 33 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

63.  ชุมนุม จีนพาเพลิน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องเรียน 532
» รับสมาชิก 33 คน
» สมาชิก 32 คน (แบบเช็คชื่อ)

64.  ชุมนุม ศึกษาค้นคว้าออนไลน์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 114
» รับสมาชิก 35 คน
» สมาชิก 34 คน (แบบเช็คชื่อ)

65.  ชุมนุม ภาษาจีนหรรษา 


สถานที่
531
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 8 คน (แบบเช็คชื่อ)

66.  ชุมนุม สังคมศึกษา-ศึกษาสังคม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
อาคาร3 ห้อง 312
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 12 คน (แบบเช็คชื่อ)

68.  ชุมนุม กรีฑาเพื่อสุขภาพ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
สนามลู่วิ่ง
» รับสมาชิก 20 คน
» สมาชิก 2 คน (แบบเช็คชื่อ)

69.  ชุมนุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
หลังอาคาร 4
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)

70.  ชุมนุม book club 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 412
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 21 คน (แบบเช็คชื่อ)

71.  ชุมนุม ติว เติม เต็ม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
426
» รับสมาชิก 30 คน
» สมาชิก 20 คน (แบบเช็คชื่อ)

72.  ชุมนุม อนาคตออกแบบได้ 


สถานที่
ห้อง 413
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 27 คน (แบบเช็คชื่อ)

73.  ชุมนุม Board game  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
418
» รับสมาชิก 43 คน
» สมาชิก 42 คน (แบบเช็คชื่อ)

74.  ชุมนุม รักแคคตัส 

เต็มแล้ว
สถานที่
238
» รับสมาชิก 36 คน
» สมาชิก 36 คน (แบบเช็คชื่อ)

76.  ชุมนุม ความคิดสร้างสรรค์ สีสันของชีวิต 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องศิลปะ
» รับสมาชิก 35 คน
» สมาชิก 30 คน (แบบเช็คชื่อ)

77.  ชุมนุม สื่่อสร้างสรรค์1/4 


สถานที่
315
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)

78.  ชุมนุม ฟิสิกส์พาเพลิน 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 31 คน (แบบเช็คชื่อ)

79.  ชุมนุม ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 212
» รับสมาชิก 25 คน
» สมาชิก 21 คน (แบบเช็คชื่อ)

80.  ชุมนุม Banana P & M  

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 227
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 24 คน (แบบเช็คชื่อ)

82.  ชุมนุม การช่าง DIY 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องอุตสาหกรรม
» รับสมาชิก 50 คน
» สมาชิก 36 คน (แบบเช็คชื่อ)

83.  ชุมนุม เพื่อนคู่คิด 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องการงานอาชีพ
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 38 คน (แบบเช็คชื่อ)

84.  ชุมนุม สภานักเรียนเทิงวิทยาคม 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องสภานักเรียน
» รับสมาชิก 65 คน
» สมาชิก 55 คน (แบบเช็คชื่อ)

85.  ชุมนุม รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง 416
» รับสมาชิก 36 คน
» สมาชิก 33 คน (แบบเช็คชื่อ)

86.  ชุมนุม ปลูกฝันปั้นดาว(Rising Star) 

เต็มแล้ว
สถานที่
523
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 40 คน (แบบเช็คชื่อ)

87.  ชุมนุม นักวิทย์ นักทดลอง 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้องแนะแนว
» รับสมาชิก 40 คน
» สมาชิก 23 คน (แบบเช็คชื่อ)

89.  ชุมนุม คลีนิคอนาคต 

 สมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
สถานที่
ห้อง คหกรรม
» รับสมาชิก 28 คน
» สมาชิก 0 คน (แบบเช็คชื่อ)


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225