2,951 ครั้ง

ระบบลงทะเบียนชุมนุม Online..

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

  1. วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2566 ให้คณะครูทุกท่านทำการเปิดกิจกรรมชุมนุมในระบบ (ออนไลน์)
  2. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ในคาบกิจกรรมชุมนุม ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมที่ทำการเปิดไว้แล้วไปประจำจุดตามรหัสของกิจกรรมชุมนุม เพื่อรับการสมัครนักเรียนลงชุมนุม โดยทางคณะกรรมการกิจกรรมชุมนุมจะทำการติดไว้โดยเริ่มตั้งแต่ ใต้ถุนอาคาร 2 ไล่ไปตามหลังอาคาร 1 หลังอาคาร 5 และลานโพธิ์
  3. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ในคาบกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนทุกคนเลือกลงกิจกรรมชุมนุมตามที่คณะครูเปิดไว้ (ที่ตนเองสนใจ)
  4. การสมัครกิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนไปลงชื่อกับครูที่ปรึกษาชุมนุมที่ตนเองสนใจ
  5. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกท่านนำรายชื่อนักเรียนไปลงในระบบออนไลน์จ
  6. นักเรียนที่ ขาด ลา หรือไม่ทำการลงทะเบียน รบกวนให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นทุกท่านติดตามให้นักเรียนลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
NO DATA