ระบบลงชื่อปฏิบัติงาน(ออนไลน์)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับ บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564

ลงชื่อปฏิบัติหน้าที่

 Teacher ID  Password  แสดงรหัสผ่าน
 การปฏิบัติงาน

ที่ชื่อ - นามสกุลเวลา

   ไปราชการ
   ลากิจ/ลาป่วย

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม

  เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

  08-6586-7999


  สงวนลิขสิทธ์เนื้อหาข้อมูลภาพ เสียงและวิดีโอ

   

  ติดต่อสอบถาม

  สำนักงานวิชาการ: (053) 79-5787

  สำนักงานทะเบียนและวัดผล: 08-8259-0147

  สำนักงานกิจการนักเรียน: (053) 79-5539

  โทรสาร (053) 79-5475

  อีเมล์ : Contact@thoengwit.ac.th

  ฝ่ายเทคนิค(ครูโยธิน ศิริเอ้ย): 08-9835-8225