ระบบลงชื่อปฏิบัติงาน(ออนไลน์)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับ บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ลงชื่อปฏิบัติหน้าที่

 Teacher ID  Password  แสดงรหัสผ่าน
 การปฏิบัติงาน

ที่ชื่อ - นามสกุลเวลา

   ไปราชการ
   ลากิจ/ลาป่วย

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม

  เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

  08-6586-7999

  อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

  ติดต่อสอบถาม

  - สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
  - สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
  - สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
  - สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
  - โทรสาร (053) 79-5475
  ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย