ระบบลงชื่อปฏิบัติงาน(ออนไลน์)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับ บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565

ลงชื่อปฏิบัติหน้าที่

 Teacher ID  Password  แสดงรหัสผ่าน
 การปฏิบัติงาน

ที่ชื่อ - นามสกุลเวลา
1นายโยธิน ศิริเอ้ย

 ไปราชการ
 ลากิจ/ลาป่วย

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475