นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ

ลีลาการใช้ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

Post : 07-07-2014
 อ่าน 819 ครั้ง

นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ

ลีลาการใช้ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

Post : 07-07-2014
 อ่าน 562 ครั้ง

นางสาวนฤมล ทองสา

บทเรียนสำเร็จรูป

Post : 30-05-2014
 อ่าน 581 ครั้ง

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ

: ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต

Post : 19-03-2014
 อ่าน 1606 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม

เผยแพร่งานวิเคราะห์วรรณคดี.และเอกสารประกอบการสอน

Post : 21-10-2013
 อ่าน 647 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการร้องเพลงกล่อมเด็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

Post : 04-10-2013
 อ่าน 628 ครั้ง

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการร้องเพลงกล่อมเด็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

Post : 04-10-2013
 อ่าน 624 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม

รายงานการศึกษาการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยใช้การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Post : 03-10-2013
 อ่าน 972 ครั้ง

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

เอกสารผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้

Post : 02-10-2013
 อ่าน 601 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม

รายงานการศึกษาการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับ นักเรียน ม.1

Post : 23-08-2013
 อ่าน 726 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้