นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
เอกสารเลขที่ 37

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Post : 25-02-2015
 อ่าน 623 ครั้ง

นางภรัณยา การเก็บ
เอกสารเลขที่ 36

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Post : 29-12-2014
 อ่าน 1,084 ครั้ง

นางพัชรินทร์ แก้วมาลา
เอกสารเลขที่ 35

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ม.3

Post : 02-10-2014
 อ่าน 799 ครั้ง

นายสาริกา นาเมืองรักษ์
เอกสารเลขที่ 33

บทเรียนสำเร็จรูป การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

Post : 21-07-2014
 อ่าน 1,095 ครั้ง

นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ
เอกสารเลขที่ 32

ลีลาการใช้ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

Post : 07-07-2014
 อ่าน 870 ครั้ง

นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ
เอกสารเลขที่ 31

ลีลาการใช้ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

Post : 07-07-2014
 อ่าน 623 ครั้ง

นางสาวนฤมล ทองสา
เอกสารเลขที่ 30

บทเรียนสำเร็จรูป

Post : 30-05-2014
 อ่าน 635 ครั้ง

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ
เอกสารเลขที่ 29

: ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต

Post : 19-03-2014
 อ่าน 1,791 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม
เอกสารเลขที่ 27

เผยแพร่งานวิเคราะห์วรรณคดี.และเอกสารประกอบการสอน

Post : 21-10-2013
 อ่าน 688 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม
เอกสารเลขที่ 26

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการร้องเพลงกล่อมเด็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

Post : 04-10-2013
 อ่าน 676 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้