Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

เอกสารเลขที่ 55(127 View)

เรื่อง : ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 15 กันยายน 2559
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 54(140 View)

เรื่อง : ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ นักเรียนระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2559

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 11 ธันวาคม 2559
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 53(1,758 View)

เรื่อง : คู่มือประกอบการเรียน Web Programming

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 15 กันยายน 2560
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 50(1,306 View)

เรื่อง : ใบงานบูรณาการเซตกับลูกประคบขี้เหล็ก

 ไม่มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 19-06-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 49(212 View)

เรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง กระบวนการสร้างวิดีโอ รายวิชา การสร้างวิดีโอเบื้องต้น รหัสวิชา ง22207 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัด เชียงราย

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 16-06-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 48(788 View)

เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 ไม่มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 19-03-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 46(407 View)

เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 09-01-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 45(1,048 View)

เรื่อง : บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำในภาษาไทย วิชา ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เล่มที่ ๑ คำมูล

 ไม่มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 17-07-2017
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 44(1,348 View)

เรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ไม่มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 09-10-2016
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 41(825 View)

เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ไม่มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 19-02-2016
 อ่านต่อ...
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th