เครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม


พบจำนวน 65 รายการ

นายกฤษฎา อินบุญญา (โก้)

ป้ายทะเบียน นค 930 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ต๋ำ

0929851686


นางสาวลักษิกา วิงวอน (ก้อย)

ป้ายทะเบียน นข 5410 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ลอย

0976915382


นางทาริกา ทิพละ (แคท)

ป้ายทะเบียน นข 9496 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-งิ้วเก่า ใหม่ ป่าไผ่

09-7997-7937


นางสาว รัตติกา สมฤทธิ์ (จอย)

ป้ายทะเบียน นข 5088 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม -บ้านปล้อง

0835826072


นายวัชรินทร์ อินทรีย์ (เอ็กซ์)

ป้ายทะเบียน นค 59 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ต๋ำ

0970457627


นาย ทวีทรัพย์ นาระต๊ะ (พู)

ป้ายทะเบียน นข 4974 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- บ้านสัก

0869107512


นาย​ ชัชวาล​ เชียรรัมย์ (อ๊อฟ)

ป้ายทะเบียน 10-2733

สาย โรงเริยนเทิงวิทยาคม-ไม้ยา

0822879707


นาย อุทิตย์ อุรัญ (ไก่)

ป้ายทะเบียน นข 3344 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิท-บ้านโนนสมบูรณ์

0879019002


นาย สุวิทย์ วรดล (วิทย์)

ป้ายทะเบียน น ข 6543 เชียงราย

สาย ป่าตาล_เทิงวิทยาคม

0635750866


ซน จันทิมา (ซน)

ป้ายทะเบียน นข 9397 เชียงราย

สาย ขุนตาล-เทิง

0617488423


นายปรีชา อินนะลา (ชา)

ป้ายทะเบียน 30-0869 ประจวบคีรีขันธ์

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - น้ำแพร่(ขุนตาล)

089-0768938


นายศรวง อุทธิยา (ศรวง)

ป้ายทะเบียน นข 5322 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หงาว

0859046900


นาย สิงห์คำ ปอนปัน (ลุงคำ)

ป้ายทะเบียน นข 5461 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- เชียงเคี่ยน

0857172034


นาย สวัสดิ์ กรดแก้ว (หวัด)

ป้ายทะเบียน นข 5644 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-สันทรายงาม

0888057524


นาย เขียว ชาติไทย (เขียว)

ป้ายทะเบียน นช 3507 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-สันทรายงาม

0913046058


นายจิตริน กาบกรณ์ (ลุงแอ่ง)

ป้ายทะเบียน นข 9943 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าแดง(ขุนตาล)

0997534802


พรรณี จันทิมา (พรรณี)

ป้ายทะเบียน นค 103 เชียงราย

สาย ขุนตาล เทิง

0921031966


นางประนอม อินทรีย์ (นอม)

ป้ายทะเบียน นข 9744 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ห้วยสัก(ขุนตาล)

086-1978308


นาย สอน กันแก้ว (มอญ)

ป้ายทะเบียน นข 6754 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ห้วยผึ้ง

0923944525


นางสาว ดวงพร บุญยวง (พร)

ป้ายทะเบียน นข 7733 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-น้ำแพร่

0826308511


นางสาว ศิริขัวญ บุญยวง (ยา)

ป้ายทะเบียน นข 8480 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านต้นปล้อง

0983395816


นาย ประดิษฐ เนตรใส (น้อย)

ป้ายทะเบียน นข 5274 เชียงราย

สาย ห้วยไคร้-เทิง

0813642087


นาง สุพิศ มาดี (เจี๊ยบ)

ป้ายทะเบียน นข 9471 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ยางฮอม(ขุนตาล)

08-9994-1054


นางเอ็มมิกา เมืองวงค์ (ดาว)

ป้ายทะเบียน นข 9012 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าตาล

0871767309


นาย มิ่ง สารวรรณ์ (ลุงมิ่ง)

ป้ายทะเบียน นข.8902 เชียงราย

สาย ร.ร.เทิงวิทยาคม-บ้านพระเนตร

09-0951-7537


นายสมบูรณ์ กันต๊ะยศ (บุญ)

ป้ายทะเบียน นข 6623 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิง-แม่ลอย

0806733347


นายศราวุธ ปินตา (หนึ่ง)

ป้ายทะเบียน นข 6522

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-งิ้ว

0648468964


นายบุญมี อินทรีย์ (ดี)

ป้ายทะเบียน 30-1223 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ตาดควัน

086-1145186


นาง จำเนียร รูปกลม (ปุ๊กปิ๊ก)

ป้ายทะเบียน นข 4230 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าแดด

0892666024


นายศรีวรรณ์ ธะนู (วรรณ์)

ป้ายทะเบียน นข 3820 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-เเม่ลอย

0654300386


นาย วิเชียร เครือวงค์ (เชียร)

ป้ายทะเบียน นข 7411 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ห้วยใคร้

08-6918-2518


นายสง่า สุทธศิลป์ (สง่า)

ป้ายทะเบียน นข 6700 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - แม่ลอยไร่

0872423506


นาย กิตติกร รูปกลม (ตี๋)

ป้ายทะเบียน นข.6671 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าแดด

0617577985


นายสมชาย คุณาแปง (ศักดิ์)

ป้ายทะเบียน นข 6197 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ลอย

0932785685


นาย ประเทือง พรมรักษา (ดี)

ป้ายทะเบียน นข.7543เชียงราย

สาย ร.ร.เทิงวิทยาคม-บ้านต้า

099-0769363


นาย สมชาย ยอดโนชัย (ชาย)

ป้ายทะเบียน นข 8502เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต้า

0856188370​


นาย อินตา คิดรักเมือง (ตา)

ป้ายทะเบียน นข.3382เชียงราย

สาย ร.ร.เทิงวิทยาคม-บ้านต้า

094-6422154


นาย สิงห์คำ ปาโท้ (คำ)

ป้ายทะเบียน นง 117 เชียงใหม่

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ห้วยหลวง

09-7978-6271


นาง สุพรรณี จิตแก้ว (พรรณี)

ป้ายทะเบียน นข 8543 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านต้า

0657581945


นายอดุลย์ แก้วหน่อ (หนุ่ย)

ป้ายทะเบียน นข 5464 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านสัก

09-5510-4959


นางพัฒนา สุทธเสน (นา)

ป้ายทะเบียน นข 2930 พะเยา

สาย พระเนตร - ห้วยโป่ง - โรงเรียนเทิงวิทยาคม

0899868763


นาย สิทธิชัย ชัยเนตร (สิทธิ์)

ป้ายทะเบียน นข 7924 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-พระเนตร

0987678424


นาย สังคม ปิจมิตร (คม)

ป้ายทะเบียน นข 7438 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านพระเนตร

086-1938754


นายอารุณ วิงวอน (หล่อม)

ป้ายทะเบียน นค 833 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ลอย

0850416937


นาย สุธี ใจไมตรี (ปัน)

ป้ายทะเบียน นข 8590 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม หงาว

085-6259-401


นาย บุญเกิด อินต๊ะวงศ์ (เกียรติ์)

ป้ายทะเบียน นค 341 เชียงราย

สาย สายโรงเรียนเทิงวิสมาคม-หงาว

085-0397822


นายโชคชัย ไม้ตรง (นวล)

ป้ายทะเบียน นข 5814 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หงาว

09-4303-3933


นาย ภคนันท์ ไชยะ (เพลิน)

ป้ายทะเบียน นข 9418 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หงาว

09-1626-2661


นาย วิเชียร กองอินทร์ (เชียร)

ป้ายทะเบียน นข 5943 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- บ้านหงาว

0843661827


นายบรรเจิด จัดแจง (เจิด)

ป้ายทะเบียน นค 524 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านเจดีย์

081-5312490


นาย ประสิทธิ์ พรชัย (ลุงสิทธิ์)

ป้ายทะเบียน นข 1830 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านปล้อง

0892659299


นายนฤนาท น้ำเย็น (ฮ้วน)

ป้ายทะเบียน นข 6132 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ปล้อง,หนองแรด

0832219882


นายณัฐณิพัทธ์ ไชยเมืองคล (ศักดิ์)

ป้ายทะเบียน 30-1186 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย

08-5238-3803


นาย ปฏิพงศ์ จันใจ (ริน)

ป้ายทะเบียน นข.9642 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านต้า

081-6028653


นาย มงคล ไชยศิริ (จั๋น)

ป้ายทะเบียน นข 7239 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0917151082


นาย วิไล พรรณมาตย์ (ไล)

ป้ายทะเบียน นก 3131 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หนองเสาร์

08-1162-5887


นาย จิรศักดิ์ จีระยา (ศักดิ์)

ป้ายทะเบียน นช 8833 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- พญาเม็งราย

0917506569


นาย สงวน ลาบุตรดี (พวน)

ป้ายทะเบียน นข 6106 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0656144503


นาย สมภพ ไกลถิ่น (ภพ)

ป้ายทะเบียน นข 9366 เชียงราย

สาย โรงเทิงวิททยาคม-ห้วยก้าง

080-0769128


นาย บุญเรือง อิ่นคำ (หยัด)

ป้ายทะเบียน นข 7790 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0843657734


นาย ประยุธ อิ่นคำ (อั้น)

ป้ายทะเบียน นข 8124 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0813662817


นายแทน เป็กธนู (แทน)

ป้ายทะเบียน นข2797 จังหวัดเชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม_ไม้ยา

0929708723


นางชณิกานต์ ไชยเมืองคล (เก๋)

ป้ายทะเบียน นข 3513 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย

08-6884-2961


นายสมบูรณ์ ปนคำปิน (บุญ)

ป้ายทะเบียน นข 8975 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-งิ้วเก่า ใหม่ ป่าไผ่

08-8228-5911


นาย สำเริง รัตนะ (เริง)

ป้ายทะเบียน ฮอ 5727 ก.ท.ม

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต้า

0993688105โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th