เครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม


นางสาวลักษิกา วิงวอน (ก้อย)

ป้ายทะเบียน นข 5301 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ลอย

0976915382

นางทาริกา ทิพละ (แคท)

ป้ายทะเบียน นข 9496 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-งิ้วเก่า ใหม่ ป่าไผ่

09-7997-7937

นายวัชรินทร์ อินทรีย์ (เอ็กซ์)

ป้ายทะเบียน นข 9744 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ต๋ำ

0931326516

นาย​ ชัชวาล​ เชียรรัมย์ (อ๊อฟ)

ป้ายทะเบียน 10-2733

สาย โรงเริยนเทิงวิทยาคม-ไม้ยา

0822879707

นาย สุวิทย์ วรดล (วิทย์)

ป้ายทะเบียน น ข 6543 เชียงราย

สาย ป่าตาล_เทิงวิทยาคม

0635750866

นายปรีชา อินนะลา (ชา)

ป้ายทะเบียน นข 7309 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - น้ำแพร่(ขุนตาล)

089-0768938

นายศรวง อุทธิยา (ศรวง)

ป้ายทะเบียน นข5322เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หงาว

0859046900

นาย สิงห์คำ ปอนปัน (ลุงคำ)

ป้ายทะเบียน นข 5461 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- เชียงเคี่ยน

0857172034

นาย สวัสดิ์ กรดแก้ว (หวัด)

ป้ายทะเบียน นข 5644 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-สันทรายงาม

0888057524

นาย เขียว ชาติไทย (เขียว)

ป้ายทะเบียน นช 3507 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-สันทรายงาม

0913046058

นายจิตริน กาบกรณ์ (ลุงแอ่ง)

ป้ายทะเบียน นข 9943 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าแดง(ขุนตาล)

0997534802

นางประนอม อินทรีย์ (นอม)

ป้ายทะเบียน นค 59 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ห้วยสัก(ขุนตาล)

086-1978308

นาย สอน กันแก้ว (มอญ)

ป้ายทะเบียน นข 6754 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ห้วยผึ้ง

0923944525

นางสาว ดวงพร บุญยวง (พร)

ป้ายทะเบียน นข 7733 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-น้ำแพร่

0826308511

นางสาว ศิริขัวญ บุญยวง (ยา)

ป้ายทะเบียน นข 8480 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านต้นปล้อง

0983395816

นาย ประดิษฐ เนตรใส (น้อย)

ป้ายทะเบียน นข 5274 เชียงราย

สาย ห้วยไคร้-เทิง

0813642087

นางสุพิศ มาดี (เจี๊ยบ)

ป้ายทะเบียน นข 9471 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ยางฮอม(ขุนตาล)

08-9994-1054

นางเอ็มมิกา เมืองวงค์ (ดาว)

ป้ายทะเบียน นข 9012 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าตาล

0871767309

นาย มิ่ง สารวรรณ์ (ลุงมิ่ง)

ป้ายทะเบียน นข.8902 เชียงราย

สาย ร.ร.เทิงวิทยาคม-บ้านพระเนตร

09-0951-7537

นายบุญมี อินทรีย์ (ดี)

ป้ายทะเบียน 30-1223 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ตาดควัน

086-1145186

นาง จำเนียร รูปกลม (ปุ๊กปิ๊ก)

ป้ายทะเบียน นข 4230 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าแดด

0892666024

นายศรีวรรณ์ ธะนู (วรรณ์)

ป้ายทะเบียน นข 3820 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-เเม่ลอย

0654300386

นายสง่า สุทธศิลป์ (สง่า)

ป้ายทะเบียน นข 6700 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - แม่ลอยไร่

0872423506

นาย กิตติกร รูปกลม (ตี๋)

ป้ายทะเบียน นข.6671 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าแดด

0617577985

นายสมชาย คุณาแปง (ศักดิ์)

ป้ายทะเบียน นข 6197 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ลอย

0932785685

นาย ประเทือง พรมรักษา (ดี)

ป้ายทะเบียน นข.7543เชียงราย

สาย ร.ร.เทิงวิทยาคม-บ้านต้า

099-0769363

นาย สมชาย ยอดโนชัย (ชาย)

ป้ายทะเบียน นข 8502เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต้า

0856188370​

นาย อินตา คิดรักเมือง (ตา)

ป้ายทะเบียน นข.3382เชียงราย

สาย ร.ร.เทิงวิทยาคม-บ้านต้า

094-6422154

นาง สุพรรณี จิตแก้ว (พรรณี)

ป้ายทะเบียน นข 8543 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านต้า

0657581945

นายอดุลย์ แก้วหน่อ (หนุ่ย)

ป้ายทะเบียน นข 5464 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านสัก

09-5510-4959

นางพัฒนา สุทธเสน (นา)

ป้ายทะเบียน นข 2930 พะเยา

สาย พระเนตร - ห้วยโป่ง - โรงเรียนเทิงวิทยาคม

0899868763

สิทธิชัย ชัยเนตร (สิทธิ์)

ป้ายทะเบียน นข 7924

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-พระเนตร

0987678424

นาย สังคม ปิจมิตร (คม)

ป้ายทะเบียน นข 7438 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านพระเนตร

086-1938754

นายอารุณ วิงวอน (หล่อม)

ป้ายทะเบียน นข 8166 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-แม่ลอย

0850416937

นาย สุธี ใจไมตรี (ปัน)

ป้ายทะเบียน นข8590

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม หงาว

085-6259-401

นายบุญเกิด. อินต๊ะวงศ์ (เกียรติ์)

ป้ายทะเบียน นค 341 เชียงราย

สาย สายโรงเรียนเทิงวิสมาคม-หงาว

085-0397822

นายโชคชัย ไม้ตรง (นวล)

ป้ายทะเบียน นข 5814 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หงาว

09-4303-3933

นายภคนันท์ ไชยะ (เพลิน)

ป้ายทะเบียน นช.9418 ชร

สาย โรงเรียนเทิงวิท.-หงาว

0916262661

นาย วิเชียร กองอินทร์ (เชียร)

ป้ายทะเบียน นข 5943 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- บ้านหงาว

0843661827

นายบรรเจิด จัดแจง (เจิด)

ป้ายทะเบียน นค 524 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านเจดีย์

081-5312490

นาย ประสิทธิ์ พรชัย (ลุงสิทธิ์)

ป้ายทะเบียน นข 1830 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านปล้อง

0892659299

นายสงกราน อินทะโน (เอ)

ป้ายทะเบียน นข5088

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ปล้อง

0800328559

นายนฤนาท น้ำเย็น (ฮ้วน)

ป้ายทะเบียน นข 6132 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ปล้อง,หนองแรด

0832219882

นายณัฐณิพัทธ์ ไชยเมืองคล (ศักดิ์)

ป้ายทะเบียน 30-1186 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย

08-5238-3803

นาย ปฏิพงศ์ จันใจ (ริน)

ป้ายทะเบียน นข.9642 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านต้า

081-6028653

นาย มงคล ไชยศิริ (จั๋น)

ป้ายทะเบียน นข 7239 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0917151082

นายจิรศักดิ์ จีระยา (ศักดิ์)

ป้ายทะเบียน นช 8833

สาย อ พญาเม็งราย อ เทิง

0917506569

นาย สงวน ลาบุตรดี (พวน)

ป้ายทะเบียน นข 6106 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0656144503

นาย สมภพ ไกลถิ่น (ภพ)

ป้ายทะเบียน นข 9366 เชียงราย

สาย โรงเทิงวิททยาคม-ห้วยก้าง

080-0769128

นาย บุญเรือง อิ่นคำ (หยัด)

ป้ายทะเบียน นข 7790 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0843657734

นาย ประยุธ อิ่นคำ (อั้น)

ป้ายทะเบียน นข 8124 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยก้าง

0813662817

นายแทน เป็กธนู (แทน)

ป้ายทะเบียน นข2797 จังหวัดเชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม_ไม้ยา

0929708723

นางชณิกานต์ ไชยเมืองคล (เก๋)

ป้ายทะเบียน นข 3513 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย

08-6884-2961

นายสมบูรณ์ ปนคำปิน (บุญ)

ป้ายทะเบียน นข 8975 เชียงราย

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-งิ้วเก่า ใหม่ ป่าไผ่

08-8228-5911

นาย สำเริง รัตนะ (เริง)

ป้ายทะเบียน ฮอ 5727 ก.ท.ม

สาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต้า

0993688105


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th