ผู้ใช้ปัจจุบัน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ค้นหากิจกรรม


Ø เข้าระบบไม่ได้
กรุณาติดต่อครูโยธิน ศิริเอ้ย


TEL : 089-8358225
LINE ID : yotin5721
» แนวทางการดำเนินกิจกรรม
» แบบฟอร์มขอทำกิจกรรม
» กิจกรรมที่ประมวลผลแล้ว
" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "

หลักการ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา

® 650625 เสริมสร้างพลังบวกวัยทีน รุ่น 1/2565
   ชั่วโมงที่จะได้ 10 ชม.

รับสมัคร 4 คน ลงทะเบียน 4 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  25/06/2565
» ผู้จัดกิจกรรม : นายโยธิน ศิริเอ้ย

® 650624 เก็บขยะรอบอาคารคหกรรม
   ชั่วโมงที่จะได้ 3 ชม.

รับสมัคร 3 คน ลงทะเบียน 3 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  24/06/2565
» ผู้จัดกิจกรรม : นายโยธิน ศิริเอ้ย

® 1 คน 1 ต้น ร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียน
   ชั่วโมงที่จะได้ 15 ชม.

รับสมัคร 40 คน ลงทะเบียน 1 คน

» รับสมัครถึงวันที่  31/08/2565
» ผู้จัดกิจกรรม : นางพนิดา แก้วมาลา

® เตรียมเอกสารบันทึกพฤติกรรมและโฮมรูมเดือนกรกฎาคม 65
   ชั่วโมงที่จะได้ 1 ชม.

รับสมัคร 1 คน ลงทะเบียน 1 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  20/06/2565
» ผู้จัดกิจกรรม : นายวัชรพงษ์ อินเขียว

® 650609 คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565
   ชั่วโมงที่จะได้ 10 ชม.

รับสมัคร 50 คน ลงทะเบียน 8 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  09/06/2565
» ผู้จัดกิจกรรม : นายโยธิน ศิริเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th