ผู้ใช้ปัจจุบัน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ค้นหากิจกรรม


Ø เข้าระบบไม่ได้
กรุณาติดต่อครูโยธิน ศิริเอ้ย


TEL : 089-8358225
LINE ID : yotin5721
» แนวทางการดำเนินกิจกรรม
» แบบฟอร์มขอทำกิจกรรม
» กิจกรรมที่ประมวลผลแล้ว
" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "

หลักการ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา

รหัสกิจกรรม : 235

® 230956 ล้างกล่องนมเพื่อเข้าร่วมโครงการหลังคาสีเขียว
   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 4 ชม.

สมัครกับผู้เปิดกิจกรรม

รับสมัคร 1 คน ลงทะเบียน 1 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  23/09/2565
» ผู้จัดกิจกรรม : นายโยธิน ศิริเอ้ย

รหัสกิจกรรม : 234

® 200965 ล้างกล่องนมสู่โครงการหลังคาสีเขียว
   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 1 ชม.

สมัครกับผู้เปิดกิจกรรม

รับสมัคร 4 คน ลงทะเบียน 4 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  20/09/2565
» ผู้จัดกิจกรรม : นายโยธิน ศิริเอ้ย

รหัสกิจกรรม : 233

® บำเพ็ญประโยชน์
   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 5 ชม.

ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 5 คน ลงทะเบียน 4 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  22/09/2565
» ผู้จัดกิจกรรม : นายพิพัฒน์ พลหาญ

รหัสกิจกรรม : 232

® ทำความสะอาดห้องแนะแนว
   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 5 ชม.

ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 20 คน ลงทะเบียน 5 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  29/09/2565
» ผู้จัดกิจกรรม : นายวริทธิ์นันท์ บรรณโก

รหัสกิจกรรม : 231

® เอาถังขยะในห้องเรียน อาคาร 4 ไปทิ้งทุกห้อง
   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 2 ชม.

ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 4 คน ลงทะเบียน 4 คน

ประเมินผลแล้ว

» รับสมัครถึงวันที่  21/09/2565
» ผู้จัดกิจกรรม : นายชฏิล ศรีสุนันทาโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th