สวัสดิการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

Email @thoengwit.ac.th

1. นักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคมทุกคนจะได้รับ Email ในนามโรงเรียน @thoengwit.ac.th
2. การขอรับบริการ
   2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จะได้รับจากครูที่ปรึกษา
   2.2 นักเรียนที่ย้ายเข้ามาระหว่างภาคเรียนหรือลืมรหัสผ่าน ติดต่อครูโยธิน ศิริเอ้ย ณ ห้องสภานักเรียน

ผู้ประสานงาน

ครูโยธิน ศิริเอ้ย โทร.089-8358225
        

บัตรนักเรียน

ขั้นตอนการขอมีบัตรนักเรียน
   1. ตรวจสอบสถานภาพความเป็นนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ทางเว็บไซต์ www.thoengwit.ac.th/main.php
   2. ยื่นคำร้องขอมีบัตรนักเรียน ณ ห้องสภานักเรียน
   3. ติดต่อขอรับบัตรนักเรียนหลังยื่นคำร้อง 2 วัน ณ ห้องสภานักเรียน

ผู้ประสานงาน

ครูโยธิน ศิริเอ้ย โทร.089-8358225

งานประกันอุบัติเหตุ

1. ค่าเบี้ยประกัน 210 บาท /คน/ปีการศึกษา (ส่งเงินตามที่โรงเรียนกำหนด)
2. ความคุ้มครองที่นักเรียนจะได้รับ
3. ขั้นตอนและเอกสาร ในการขอรับสิทธิ์
   3.1 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล, คลินิก, อนามัย หรือสถานพยาบาล (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   3.2 สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
(กรณีเป็นหน้าบัญชีของผู้ปกครองนักเรียน จะต้องเป็นนามสกุลเดียวกับนักเรียน)
   3.3 นำเอกสาร ข้อ 3.1 และ 3.2 นำส่ง ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนเทิงวิทยาคม
4. ตัวอย่างอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม, มีดบาด, แมวข่วน, สุนัขกัด, รถชน, รถล้ม
(กรณีเกิดอุบัติเหตุกับรถให้นักเรียนใช้ พรบ.รถ ก่อน แล้วค่อยมาเบิกประกันจากโรงเรียน)
5. ตัวอย่างเหตุที่ถือว่าไม่เป็นอุบัติเหตุ เช่น เป็นไข้, ผ่าตัดใส้ติ่ง เป็นต้น

ผู้ประสานงาน

ครูกัญญาภัทร ณ น่าน โทร.089-9566367
ครูแสงเทียน โกศัย โทร.086-1809884

เพื่อนช่วยเพื่อน

1. นักเรียนสบทบเงินเข้าร่วมโครงการคนละ 30 บาท/ปีการศึกษา
2. ความคุ้มครองที่นักเรียนจะได้รับ
   2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเสียชีวิต ได้รับการช่วยเหลือคนละ 3,000 บาท
   2.2 นักเรียนผู้สบทบเงินเข้าร่วมกิจกรรมเสียชีวิต ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท
   2.3 ในช่วงชั้นการเรียนจะได้รับสิทธิ์ ไม่เกิน 3 สิทธิ์ (ตนเอง, บิดา,มารดา หรือผู้ปกครอง)
3. ขั้นตอนและเอกสาร ในการขอรับสิทธิ์
   3.1 สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ฉบับ
   3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน จำนวน 1 ฉบับ
   3.3 ใบขอรับเงินโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน 1 ฉบับ
   3.4 นำเอกสาร ข้อ 3.1-3.3 ส่ง ณ ห้องสภานักเรียน

ผู้ประสานงาน

ครูขวัญจิต ไฝขัน โทร.089-8549980

เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม

1. ผู้ปกครองนักเรียนสบทบเงินเข้าสมาคมครอบครัวละ 200-210 บาท/ปีการศึกษา
(นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ครอบครัวละ 210 บาท)
2. ความคุ้มครองที่นักเรียนจะได้รับ
   2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน เสียชีวิต รายละ 2,000 บาท
3. ขั้นตอนและเอกสาร ในการขอรับสิทธิ์
   3.1 นักเรียนแจ้งครูที่ปรึกษาให้ทราบ
   3.2 ครูที่ปรึกษาประสานงานขอรับเงินด้วยตนเอง
   3.4 ครูที่ปรึกษานำเงินมอบให้กับนักเรียน ณ บ้านของนักเรียน

ผู้ประสานงาน

ครูวรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์ โทร.081-7655661