การจัดการเรียนการสอนทางไกล

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4