ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 28 กันยายน 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 16309 ด.ช.ภูริวัฒน์ โพสลี 08:23:38 7
2 16307 ด.ช.นิคม คำเงิน 08:23:38 7
3 16323 ด.ช.จีราวัฒน์ จะนู 08:23:38 7
4 16315 ด.ญ.กมลรัตน์ กันทะวงค์ 08:23:38 7
5 16318 ด.ญ.ขวัญจิรา ปัญญา 08:23:38 7
6 16319 ด.ญ.จิรภิญญา อินต๊ะ 08:23:38 7
7 16320 ด.ญ.ชุลีพร เรือนคำ 08:23:38 7
8 16325 ด.ญ.ปีย์วรา จันทร์ตาธรรม 08:23:38 7
9 16331 ด.ญ.สิรินดา ภิมุข 08:23:38 7
10 16333 ด.ญ.อรอนงค์ คงสุขกาย 08:23:38 7
11 16344 ด.ญ.นุสชดา วงค์ชัย 08:23:38 7

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

เลขที่ 212 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
08-6586-7999
อีเมล : lll025@kk2566.com
© Copyright 2010 นายโยธิน ศิริเอ้ย