แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน

  ช่วงเวลา 08.30 - 15.30 น.

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567

ที่ชื่อ-นามสกุลขออนุญาตเวลาผลพิจารณาผู้พิจารณาพิจารณาเวลาสแกนบัตรออกสแกนบัตรเข้า
1นางสาวณัฎฐธิดา ค้าแก้ว (4/2)14:40 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
2ด.ญ.ปราณปรียา สุนทรา (3/5)10:57 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว10:58 น.10:58-:-
3ด.ช.นพวิชญ์ วิลัย (1/10)10:59 น.อนุญาตนางสาวกรรณิกา ปัญญะติ11:20 น.-:--:-
4นางสาวชลพรรษา ใจชื่น (4/3)11:51 น.อนุญาตนางสราวรัชญ์ เตชวงศ์11:56 น.12:04-:-
5นางสาวณัฐธิชา ไชยสถาน (4/3)11:52 น.อนุญาตนางสราวรัชญ์ เตชวงศ์11:57 น.12:04-:-
6นางสาวชาลิสา ณ น่าน (6/11)12:12 น.อนุญาตนางวรารัตน์ จักรดี12:16 น.-:--:-
7นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ (4/5)12:22 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:22 น.12:23-:-
8ด.ญ.ภัทรียา แก้วเกิด (3/3)12:23 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:23 น.12:23-:-
9ด.ญ.ภัทราภรณ์ วงศ์ใหญ่ (2/7)08:21 น.อนุญาตนางสาววิมล ภูมิตัน08:33 น.-:--:-
10นางสาวจิราภรณ์ กองสุข (5/4)11:02 น.อนุญาตนายวริทธิ์นันท์ บรรณโก11:54 น.12:27-:-
11นางสาวกาญจนา หลักคำ (5/7)12:38 น.อนุญาตนางสาววิชญา เวียงคำ12:43 น.13:09-:-
12นายฉัตรมงคล ทาเนตร (5/9)13:55 น.อนุญาตนางธัญญารัตน์ ธิมาไชย13:57 น.-:--:-
13นางสาวศตพร ศรีวิลัย (5/4)11:31 น.อนุญาตนายวริทธิ์นันท์ บรรณโก11:54 น.12:26-:-
14นายเศรษฐสรร ทรัพย์สังข์ (6/8)11:23 น.อนุญาตนางสาวทิพปภา วงค์เจริญ11:59 น.12:09-:-
15นายจิณะศักดิ์ โคตรคำ (6/8)12:05 น.อนุญาตนางสาวทิพปภา วงค์เจริญ12:58 น.-:--:-