แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน

  ช่วงเวลา 08.30 - 15.30 น.

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

ที่ชื่อ-นามสกุลขออนุญาตเวลาผลพิจารณาผู้พิจารณาพิจารณาเวลาสแกนบัตรออกสแกนบัตรเข้า
1นางสาวพรวนัช ศรีวิลัย (6/9)11:11 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
2นายศิวะ ไชยมงคล (4/11)11:42 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
3นายพีรภัทร ศักดิ์สม (4/8)12:29 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
4ด.ช.ธีร์ธวัช ปะละวัง (3/8)12:37 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
5นางสาวปนัสยา เเก้วกอง (4/5)09:41 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว09:46 น.-:--:-
6นางสาวครองขวัญ กุจิรพันธ์ (4/5)09:46 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว09:48 น.-:--:-
7นายพงศ์ภูมิพันธ์ ปัญญะติ (4/1)09:53 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว09:57 น.-:--:-
8นายจักรพงศ์ รักประชา (5/3)10:01 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว10:03 น.-:--:-
9ด.ช.พนัชกร ศรีสวัสดิ์ (3/8)10:02 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว10:03 น.-:--:-
10ด.ญ.กุลิสรา แสงสิทธิ์ (2/2)10:08 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว10:17 น.-:--:-
11ด.ญ.ปาริตา วงค์ปัญญา (3/1)10:28 น.อนุญาตนางสาววีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว 10:50 น.-:--:-
12นางสาวภัณฑิรา หอกทอง (4/12)10:47 น.อนุญาตนางสาวนิตยา ปันทะนัน11:19 น.12:01-:-
13นางสาวชื่นนภา อินทร์ใจ (6/9)11:08 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว11:15 น.11:15-:-
14นางสาวจิดาภา เนตรทิพย์ (6/4)11:18 น.อนุญาตนายประเทือง วงศ์กาไสย11:20 น.11:21-:-
15นางสาวเยาวลักษณ์ สารพัฒน์ (5/2)11:20 น.อนุญาตนางขวัญจิต ไฝขัน11:41 น.11:43-:-
16นางสาวจิรัชญา พุทธตาล (5/2)11:24 น.อนุญาตนางขวัญจิต ไฝขัน11:41 น.11:43-:-
17ด.ญ.กฤติยาพร โกสัย (3/5)11:37 น.อนุญาตนางชฎาพร บุญนิล12:15 น.12:23-:-
18นายสรชต อุดมทอสกุล (3/9)11:39 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว11:40 น.11:40-:-
19นายสุทิวัส มะทะนิล (5/6)11:42 น.อนุญาตนายศรัญญู ปัญญา11:44 น.11:56-:-
20นายรัชชานนท์ รักนา (5/6)11:43 น.อนุญาตนายศรัญญู ปัญญา11:44 น.-:--:-
21นางสาวปวริศา สุทธเสน (4/1)12:02 น.อนุญาตนางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง12:08 น.12:23-:-
22นางสาวปัญญดา สมบัติใหม่ (5/2)12:02 น.อนุญาตนางสาวทิตญามล แสงแก้ว12:05 น.12:0412:04
23นายณัฎฐากรณ์ อินถา (5/6)12:02 น.อนุญาตนางสาวชลธิชา ลำน้อย12:22 น.12:22-:-
24ด.ช.พีระพัฒน์ แสนมณี (2/5)12:06 น.อนุญาตนายจิรเดช โยธามาศ12:25 น.12:28-:-
25นายณัฐชนน สักแก้ว (5/9)12:22 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:25 น.12:25-:-
26นางสาวสุชัญญา แสนใจยา (3/2)12:35 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:07 น.13:07-:-
27นายคมกริช กองกาย (3/12)12:49 น.อนุญาตนางจุฬา หน่อคำหล้า12:55 น.12:56-:-
28ด.ช.วิริยะพล เขตชัยภูมิ (3/12)12:50 น.อนุญาตนางจุฬา หน่อคำหล้า12:58 น.12:58-:-
29ด.ช.ณัฐพงษ์ สิงห์คำ (1/2)12:57 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:58 น.12:58-:-
30ด.ช.วชิรวิทย์ แก้วกอง (1/5)12:59 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:00 น.13:00-:-
31นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ (4/9)13:15 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว14:50 น.14:51-:-
32นางสาวสุชัญญา มุงเมือง (5/2)13:41 น.อนุญาตนางสาวทิตญามล แสงแก้ว13:42 น.14:21-:-
33ด.ช.ศิรวุฒิ คิดดี (3/2)13:51 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:52 น.13:52-:-
34ด.ช.พงศภัค ส่วยกิติ (3/2)13:52 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:53 น.13:53-:-
35นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล (4/5)13:59 น.อนุญาตนางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ14:10 น.14:14-:-
36นางสาวสิรีธร เสาโปน (4/3)14:04 น.อนุญาตนายชยพงศ์ ถาวร14:12 น.14:18-:-
37ด.ญ.ฟ้าใส บัวระภา (2/6)14:06 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว14:06 น.14:07-:-
38ด.ญ.จิดาภา เทพวัน (3/10)14:21 น.อนุญาตนางสาวกรรณิกา ปัญญะติ14:40 น.14:40-:-
39ด.ช.นนทนันท์ หม่อมศรี (3/7)14:36 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว14:38 น.14:38-:-
40ด.ญ.เพียงวดี สุอำ (2/1)14:43 น.อนุญาตนางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี14:44 น.14:44-:-
41ด.ญ.ณัฏฐการุณ วิงวอน (1/10)08:03 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
42ด.ช.สรวิชญ์ ชุ่มเย็น (2/4)11:10 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
43ด.ช.อดิศร บัวติ๊บ (3/3)11:12 น.รอพิจารณานางสาวประวีรา ไชยชมภู11:58 น.-:--:-
44ด.ช.สิปปกร ณ น่าน (2/5)12:06 น.รอพิจารณานายจิรเดช โยธามาศ12:23 น.-:--:-
45ด.ช.ชุติเดช หัวนา (2/7)12:48 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
46นายพาคินทร์ ลุนากัน (4/5)09:15 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว09:43 น.-:--:-
47นางสาวมุกทิตา ศรีกันชัย (6/9)09:01 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว09:14 น.-:--:-
48นายกฤษฎาณธี คำแดง (4/5)09:43 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว09:44 น.-:--:-
49นายภูริณัฐ ชดจอหอ (4/5)09:47 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว09:57 น.-:--:-
50ด.ญ.ปุณยาพร สุนันต๊ะ (2/2)09:56 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว10:51 น.-:--:-
51ด.ญ.ภาวินี ปันทิพย์ (2/2)10:32 น.อนุญาตนายพชรพล อาวุธ10:41 น.10:52-:-
52นายกิตติพศ กรกัลยา (4/12)10:34 น.อนุญาตนางสาวนิตยา ปันทะนัน10:44 น.11:22-:-
53นายกฤตพจน์ ยาวิชัย (4/5)10:40 น.อนุญาตนางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ13:11 น.13:15-:-
54นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์วงค์ (5/2)11:11 น.อนุญาตนางขวัญจิต ไฝขัน11:41 น.-:--:-
55นางสาวนันทนัช ข่มอาวุธ (5/4)11:12 น.อนุญาตนางสาวศศินิภา มาฟู11:14 น.-:--:-
56นางสาวโศภา พรมคำปา (6/4)11:17 น.อนุญาตนายประเทือง วงศ์กาไสย11:20 น.11:21-:-
57นางสาวญาณินท์ บัวผัด (6/3)11:22 น.อนุญาตนางเกวลิน วุฒิสาร11:22 น.11:28-:-
58นางสาวนิรชา ยอดแก้ว (6/3)11:53 น.อนุญาตนางเกวลิน วุฒิสาร11:54 น.12:06-:-
59นางสาวชนัญชิดา ศิริมาตร์ (5/2)12:01 น.อนุญาตนางสาวทิตญามล แสงแก้ว12:03 น.12:03-:-
60นางสาวณิฐินันท์ จันจี๋ (5/2)12:01 น.อนุญาตนางสาวทิตญามล แสงแก้ว12:02 น.12:03-:-
61นายพีรทัต คำภูเงิน (5/6)12:05 น.อนุญาตนางสาวชลธิชา ลำน้อย12:17 น.12:22-:-
62นางสาวพรนภัส สุทธเสน (4/5)12:06 น.อนุญาตนางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ13:14 น.-:--:-
63นางสาวกัลยกร ก้านแก้ว (5/4)12:17 น.อนุญาตนางสาวศศินิภา มาฟู12:22 น.12:24-:-
64ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีอำคา (1/5)12:18 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:21 น.12:21-:-
65นายทยากร กันทะศรี (4/4)12:20 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:20 น.12:20-:-
66นายอัครชา ธรรมขันธา (4/4)12:20 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:21 น.12:21-:-
67ด.ญ.ญาณภา การินทา (3/2)12:20 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:48 น.13:4813:48
68ด.ญ.อารดา อินเทพ (3/2)12:36 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:57 น.12:57-:-
69ด.ญ.ไหมแก้ว อุทธิยา (3/2)12:39 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:54 น.12:55-:-
70นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ (5/3)12:46 น.อนุญาตนางสาวรุ่งนภา ธะนะ12:47 น.12:50-:-
71นางสาวสุปรียา ยายะ (6/3)13:06 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:08 น.13:08-:-
72นางสาวฐิติกานต์ ลำสาร (5/7)13:56 น.อนุญาตนางสาววัชรี อ้ายไชย14:08 น.-:--:-
73นางสาวขนิสรณ์ ปุตตะ (4/5)14:02 น.อนุญาตนางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ14:12 น.14:18-:-
74นางสาวเก็จมณี ธรรมเสน (6/4)14:11 น.อนุญาตนายประเทือง วงศ์กาไสย14:12 น.14:13-:-
75นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา (4/11)14:13 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว14:19 น.14:19-:-
76นายอชิรวิทย์ วังแก้ว (6/1)14:19 น.อนุญาตนางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์14:53 น.-:--:-
77ด.ญ.ปัณณพร หล้าอินถา (3/10)14:24 น.อนุญาตนางสาวกรรณิกา ปัญญะติ14:40 น.14:41-:-
78ด.ญ.ชญานิศ อินใจ (3/10)14:27 น.อนุญาตนางสาวกรรณิกา ปัญญะติ14:40 น.14:40-:-
79นายธีรภัทร์ ธิมาไชย (5/10)14:36 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว14:47 น.14:47-:-
80นายพชร ยาวิชัย (6/9)14:39 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว14:48 น.14:48-:-
81นายจารุวิทย์ จ้ำดา (6/8)14:40 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว14:45 น.14:46-:-
82ด.ญ.ภูชิดา สิงห์รัตน์ (2/3)14:42 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว14:42 น.14:43-:-
83ด.ญ.ณัฐริณีย์ พลเจริญชัย (3/5)09:01 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
84ด.ช.กรณิศ อุดมลาภ (2/7)12:02 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
85นางสาวชญานิศ จันต๊ะขัติ (4/10)12:52 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
86ด.ญ.ธัญสินี ศิริทรัพย์ (3/2)13:19 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
87นายธนพงศ์ หวานแหลม (5/5)14:12 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
88นายพัสกร หน่อคำหล้า (6/4)09:20 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว09:20 น.-:--:-
89นางสาวปีญาดา สายบัว (5/8)10:08 น.อนุญาตนางสาวจิราพร อินตุ่น10:17 น.13:33-:-
90ด.ญ.พรนภัส สายจันทร์ (3/2)10:15 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว10:22 น.-:--:-
91นายปรวุฒิ ก่อเกิด (6/1)10:31 น.อนุญาตนางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์12:34 น.-:--:-
92นางสาวกมลพร จันทร์ผอง (6/6)11:09 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว11:14 น.11:14-:-
93นางสาวจิรัชญา อินวงศ์หงาว (5/4)11:14 น.อนุญาตนางสาวศศินิภา มาฟู11:14 น.-:--:-
94นายสุรพงษ์ ค้าคำ (5/5)11:17 น.อนุญาตนายอดิพงษ์ ไชยมงคล11:19 น.-:--:-
95นางสาวพชรศธร อินทรีสังวรณ์ (6/3)11:45 น.อนุญาตนางเกวลิน วุฒิสาร11:50 น.-:--:-
96นายกิตติศักดิ์ กันทะเนตร (4/9)11:54 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:11 น.12:11-:-
97นางสาวสุพิชญา ศรีวิราช (4/1)12:02 น.อนุญาตนางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง12:08 น.12:23-:-
98นางสาวสิรินภา สอนทา (6/2)12:11 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:12 น.12:12-:-
99ด.ช.ศรสิทธิ์ ศรีอำคา (1/7)12:18 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:19 น.12:21-:-
100นางสาวเปรมมิกา ชื่นใจ (6/7)12:47 น.อนุญาตนางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว12:58 น.13:02-:-
101นางสาวรดาภา จินะ (4/10)13:21 น.อนุญาตนางปุณณภา ตะกรุตแก้ว13:24 น.13:33-:-
102นางสาวกานต์พิชชา อินสะริยะ (4/10)13:21 น.อนุญาตนางปุณณภา ตะกรุตแก้ว13:24 น.13:33-:-
103ด.ญ.จิรัศยา การถาง (2/6)13:21 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:22 น.13:22-:-
104ด.ญ.นภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ (3/2)13:52 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว14:01 น.14:01-:-
105นางสาวธัญญาพร นักค้า (6/10)13:55 น.อนุญาตนางภรัณยา การเก็บ13:56 น.14:24-:-
106ด.ญ.ฐิติกานต์ คงบุญวาด (3/5)09:01 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
107ด.ช.ธนธรณ์ ทับนาค (2/7)10:03 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
108ด.ช.ธนพล อูปแก้ว (2/6)10:03 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
109นายธนโชติ เบญจมหามังกร (4/3)09:05 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว09:14 น.-:--:-
110นางสาวอติมา มีปาน (6/9)11:07 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว11:08 น.11:08-:-
111ด.ช.ปิยวัฒน์ สีก่ำ (1/7)11:09 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:19 น.-:--:-
112นายฉัตรมงคล ทาเนตร (4/9)11:54 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:11 น.12:12-:-
113นางสาวลลิตา สอนแก้ว (5/2)12:16 น.อนุญาตนางขวัญจิต ไฝขัน12:29 น.13:08-:-
114นางสาวชวัลรัตน์ วงศ์ใหญ่ (4/3)12:41 น.อนุญาตนายชยพงศ์ ถาวร12:43 น.13:02-:-
115นายธณัฐเทพ มีปาน (4/5)12:50 น.อนุญาตนางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ13:12 น.13:13-:-
116นางสาววรภัสสร์พิชชา จันต๊ะขัติ (5/7)13:55 น.อนุญาตนางสาววัชรี อ้ายไชย14:08 น.14:10-:-
117นายอรรถเชฏฐ์ วงศ์ยศ (4/3)09:06 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว09:20 น.-:--:-
118นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา (4/9)08:50 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว08:59 น.-:--:-
119นางสาววรัชยา น้อยทะรงค์ (6/2)10:39 น.อนุญาตนางสราวรัชญ์ เตชวงศ์10:40 น.-:--:-
120นางสาวกัญญาณัฐ ณะลำพูน (6/2)10:40 น.อนุญาตนางสราวรัชญ์ เตชวงศ์10:41 น.-:--:-
121นางสาวรุจิราภา แสนเขื่อน (6/2)10:41 น.อนุญาตนางสราวรัชญ์ เตชวงศ์10:43 น.-:--:-
122นางสาวไปรยา มังคะละ (6/2)10:41 น.อนุญาตนางสราวรัชญ์ เตชวงศ์10:43 น.-:--:-
123ด.ช.จิตติพัฒน์ ตื้อคำ (3/7)10:58 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว11:00 น.11:00-:-
124ด.ญ.รัญชิดา เจริญรัมย์ (3/5)11:32 น.อนุญาตนางชฎาพร บุญนิล11:55 น.-:--:-
125นางสาวสรินญา รักชอบ (4/2)11:38 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:15 น.12:15-:-
126นางสาวนิพาดา ฉันทาภิรมย์สุข (6/3)11:45 น.อนุญาตนางเกวลิน วุฒิสาร11:54 น.-:--:-
127นายกฤตเมธ ชัยเนตร (4/9)11:54 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:11 น.12:12-:-
128นายปกาสิต จินะสี (4/9)11:55 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว12:11 น.12:12-:-
129ด.ญ.ปาริฉัตร บัวนาค (3/8)13:18 น.อนุญาตนายพิชฌา หอมนาน13:36 น.13:36-:-
130นางสาวปรียา ธะนะแก้ว (5/7)13:46 น.อนุญาตนางสาววัชรี อ้ายไชย13:49 น.-:--:-
131นายพีรพัฒน์ ใจปา (3/3)09:37 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว10:12 น.-:--:-
132นางสาวกนกวรรณ พุ่มพิน (5/1)10:07 น.อนุญาตนางพนิดา แก้วมาลา11:28 น.13:3313:33
133นางสาวพัฑฒิดา แก้วหน่อ (6/2)10:41 น.อนุญาตนางสราวรัชญ์ เตชวงศ์10:42 น.-:--:-
134นายชัยยุทธ สมาหาญ (6/8)11:20 น.อนุญาตนางพรนัชชา ประยูรหาร11:39 น.11:45-:-
135นางสาวสุพิชชา อินแดง (3/5)12:01 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:19 น.13:19-:-
136นายสันติภาพ ใจวัง (6/6)12:14 น.อนุญาตนางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย12:16 น.12:2312:41
137นางสาวดนยา เกตุประเสริฐ (6/3)13:46 น.อนุญาตนางเกวลิน วุฒิสาร13:49 น.13:52-:-
138นางสาวณิชาภัทร ฟักเขียว (6/1)12:32 น.อนุญาตนางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์12:34 น.12:34-:-
139ด.ญ.ณัฏฐธิดา สุดทะ (3/7)13:23 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:24 น.13:24-:-
140นางสาวเขมิตา พณสิมมา (5/1)14:08 น.อนุญาตนางพนิดา แก้วมาลา14:11 น.-:--:-
141นางสาวณัฐชา สันธิ (5/4)11:25 น.อนุญาตนางสาวศศินิภา มาฟู11:26 น.-:--:-
142นางสาวณัชชานันท์ สายศรี (5/1)13:06 น.อนุญาตนางพนิดา แก้วมาลา13:12 น.-:--:-
143ด.ญ.ณัชชานันท์ ยองเพชร (3/7)13:23 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:23 น.13:23-:-
144นางสาวสู่ขวัญ วงศ์วุฒิ (5/7)13:59 น.อนุญาตนางสาววัชรี อ้ายไชย14:08 น.14:10-:-
145นางสาววิมลสิริ ไทยบุญร์ (5/3)12:36 น.อนุญาตนางสาวรุ่งนภา ธะนะ12:39 น.12:44-:-
146นางสาวจิรปรียา กาฬสุวรรณดี (5/7)14:01 น.อนุญาตนางสาววัชรี อ้ายไชย14:08 น.-:--:-
147นายอภิภู โขมรัตน์ (5/5)11:52 น.อนุญาตนายอดิพงษ์ ไชยมงคล12:03 น.12:06-:-
148นางสาวศุภลักษณ์ เจริญสุข (5/7)14:01 น.อนุญาตนางสาววัชรี อ้ายไชย14:08 น.14:10-:-
149นายสุทธวีร์ ศักดิ์สม (5/5)10:18 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
150นายธนเทพ ศรีษะธร (6/5)11:10 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว11:42 น.-:--:-
151นายธณัยนนญ์ สุทธิประจักษ์ (6/5)13:00 น.อนุญาตนางสาวศรัญญา นิลดำ13:04 น.13:05-:-
152นายธนาทร แสนอินทร์ (6/2)12:12 น.อนุญาตนางสราวรัชญ์ เตชวงศ์12:14 น.-:--:-
153นางสาวปาณิสรา ปัญจะรักษ์ (6/5)12:14 น.อนุญาตนางสาวศรัญญา นิลดำ13:04 น.-:--:-
154นางสาวกชนิกา พรชัย (6/5)13:11 น.อนุญาตนายวัชรพงษ์ อินเขียว13:11 น.13:11-:-

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: (053) 79-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย