แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน

  ช่วงเวลา 08.30 - 15.30 น.

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ชื่อ-นามสกุลขออนุญาตเวลาผลพิจารณาผู้พิจารณาพิจารณาเวลาสแกนบัตรออกสแกนบัตรเข้า
1ด.ช.ณัฐวุฒิ รักวิชา (3/8)11:43 น.รอพิจารณา......-:- น.-:--:-
2นายชานนท์ มาพิยะ (5/5)14:19 น.อนุญาตนายอดิพงษ์ ไชยมงคล14:27 น.-:--:-
3ด.ญ.สุณัฏฐา ดวงคำ (1/9)10:26 น.อนุญาตนางสาวรัชนี ชอบจิตต์10:29 น.10:30-:-
4ด.ญ.กมลทิพย์ ติ๊บพรม (1/4)10:21 น.อนุญาตนางสาวเจตสุภา มาน้อย10:23 น.10:24-:-
5นางสาวชนกนันท์ หล่อแหลม (5/5)14:18 น.อนุญาตนายอดิพงษ์ ไชยมงคล14:27 น.-:--:-
6นางสาวธีริศรา เสนคำ (5/5)14:20 น.อนุญาตนายอดิพงษ์ ไชยมงคล14:28 น.-:--:-
7นางสาวกมลวรรณ หาทรัพย์ (5/5)14:18 น.อนุญาตนายอดิพงษ์ ไชยมงคล14:27 น.-:--:-
8นางสาวทรงศิริ สอนศรี (5/1)10:20 น.อนุญาตนางพนิดา แก้วมาลา12:03 น.12:15-:-