ทำเนียบหัวหน้าห้อง

ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 ด.ช.อภิรักษ์ เขื่อนเมฆ

โมเมทน์ ม.2/1

07:36:03
 ด.ช.คุณากร ศรีสวัสดิ์

กร ม.2/2

07:02:31
 ด.ญ.อาทิตยา สมฤทธิ์

ครีม ม.2/3

07:20:46
 ด.ญ.ไอรดา ธิวงศ์

โฟกัส ม.2/4

06:48:18
 ด.ญ.กันตพร ชาภักดี

ยิปซี ม.2/5

06:46:11
 ด.ญ.ปานิตยา บุญยัง

เปย์อิน ม.2/6

07:16:28
 ด.ญ.ลักษิกา พิณโสดา

ต้นข้าว ม.2/7

07:00:55
 ด.ญ.จินตนาพร สุวรรณผูก

ไอริน ม.2/8

07:03:03
 ด.ญ.พิมพ์พิศา พิทักษ์

พิมพ์ ม.2/9

07:13:38
 ด.ช.พลกฤต เงินปุ่นนาค

มินซู ม.2/10

07:21:30
 ด.ญ.กัญญาวีร์ ตันกุล

บุ๋มบิ๋ม ม.2/11

07:27:57
 ด.ญ.วิภาวิณี บังหาญ

แบม ม.2/12

07:05:51
 ด.ญ.ดลฤดี ธนะแก้ว

กาย ม.3/1

07:29:17
 ด.ช.กฤษฎานที แก้วมหานิล

โปเต้ ม.3/2

06:54:49
 ด.ช.อดิศร บัวติ๊บ

หมวย ม.3/3

07:43:26
 ด.ญ.รินรดา อิ่นคำ

นํ้าหวาน ม.3/4

07:33:44
 ด.ญ.จิรภิญญา ใจคำแปง

คัมเพลง ม.3/5

07:35:31
 ด.ญ.ทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง

เปรม ม.3/6

07:23:40
 ด.ญ.ขวัญฤทัย แดนขนาน

ขวัญ ม.3/7

07:30:53
 ด.ญ.โชติกา พลบุญ

ขิม ม.3/8

07:29:04
 นางสาวยูถิกา วรรณะ

มีออม ม.3/9

07:06:30
 ด.ญ.ณัฐชยา สิทธิ

โอปอ ม.3/10

07:43:11
 นายณัฐชานนท์ สายบัว

ซีเกมส์ ม.3/11

07:09:18
 ด.ญ.เกณิกา ไชยโย

หนูดี ม.3/12

07:40:32
 นางสาวเบญญาภา ยานะฝั้น

แพร ม.4/1

07:34:03
 นางสาวสุชัญญา กิติ

น้ำฝน ม.4/2

07:30:46
 นางสาวณัฐรุจา ฟังเร็ว

หนุงหนิง ม.4/10

06:20:32
 นางสาวอรณิชา อาจอาษา

เครป ม.4/3

06:45:51
 นางสาวรดาภา จินะ

ออมสิน ม.4/10

07:26:00
 นางสาวธีราพร มีความรัก

ใบตอง ม.4/3

07:00:31
 นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว

เฟิร์น ม.4/4

07:26:54
 นายศศิพงษ์ ยศหล้า

เต็กกี้ ม.4/10

06:43:01
 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพิน

อิง ม.5/1

07:13:24
 นายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์

ไนท์ ม.5/2

07:40:48
 นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ

โมบาย ม.5/3

07:15:21
 นางสาวมาตาฮารี สือแปง

มาตา ม.5/4

07:21:18
 นายพรประวิชญ์ ปัญญา

ปลื้ม ม.5/5

00:00:00
 นางสาวธนัญญา รักยา

น้ำ ม.5/6

07:21:34
 นางสาวสุมินยา อานุ

ตาว ม.5/7

07:19:06
 นายภูวเดช มั่นถาวร

อาร์ม ม.5/9

00:00:00
 นางสาวกัลยาณี รู้แข็งแรง

บิว ม.5/10

07:41:11
 นายนิติธร ผลมาก

โบนัส ม.5/11

07:26:25
 นางสาวณิชาภัทร ฟักเขียว

แตงโม ม.6/1

07:26:32
 นางสาวศศิประภา วรสาร

เปียโน ม.6/2

07:52:07
 นายพีรวิชญ์ อินทร์ใจ

บอส ม.6/3

07:29:03
 นายนราวิชญ์ วงศ์แก้ว

ไอเดีย ม.6/4

07:55:18
 นายสุทธินันท์ กาสาวัง

ภาคิน ม.6/5

07:50:06
 นายเปรมินทร์ นาระต๊ะ

ดารา ม.6/6

07:35:57
 นายเจษฎากรณ์ ธิโนชัย

มิกซ์ ม.6/7

07:42:19
 นายสิรศักดิ์ นันตา

โมโต ม.6/8

00:00:00
 นายกิตตินันท์ กันต๊ะยศ

เอฟ ม.6/9

07:01:32
 นางสาวธันยพร แสนอินต๊ะ

ขิม ม.6/10

07:28:28
 นางสาวอาวัสราสิริ ไชยจันดี

หมิงๆ ม.6/11

06:54:14

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th