ทำเนียบหัวหน้าห้อง

ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 ด.ช.อภิรักษ์ เขื่อนเมฆ

โมเมทน์ ม.1/1

 ด.ช.คุณากร ศรีสวัสดิ์

กร ม.1/2

 ด.ญ.อาทิตยา สมฤทธิ์

ครีม ม.1/3

 ด.ญ.ไอรดา ธิวงศ์

โฟกัส ม.1/4

 ด.ญ.กันตพร ชาภักดี

ยิปซี ม.1/5

 ด.ญ.ปานิตยา บุญยัง

เปย์อิน ม.1/6

 ด.ญ.ลักษิกา พิณโสดา

ต้นข้าว ม.1/7

 ด.ญ.จินตนาพร สุวรรณผูก

ไอริน ม.1/8

 ด.ญ.พิมพ์พิศา พิทักษ์

พิมพ์ ม.1/9

 ด.ช.พลกฤต เงินปุ่นนาค

มินซู ม.1/10

 ด.ญ.กัญญาวีร์ ตันกุล

บุ๋มบิ๋ม ม.1/11

 ด.ญ.วิภาวิณี บังหาญ

แบม ม.1/12

 ด.ญ.ดลฤดี ธนะแก้ว

กาย ม.2/1

 ด.ช.กฤษฎานที แก้วมหานิล

โปเต้ ม.2/2

 ด.ช.อดิศร บัวติ๊บ

หมวย ม.2/3

 ด.ญ.รินรดา อิ่นคำ

นํ้าหวาน ม.2/4

 ด.ญ.จิรภิญญา ใจคำแปง

เพลง ม.2/5

 ด.ญ.ทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง

เปรม ม.2/6

 ด.ญ.ขวัญฤทัย แดนขนาน

ขวัญ ม.2/7

 ด.ญ.โชติกา พลบุญ

ขิม ม.2/8

 ด.ญ.ยูถิกา วรรณะ

มีออม ม.2/9

 ด.ญ.ณัฐชยา สิทธิ

โอปอ ม.2/10

 ด.ช.ณัฐชานนท์ สายบัว

ซีเกมส์ ม.2/11

 ด.ญ.เกณิกา ไชยโย

หนูดี ม.2/12

 นางสาวเบญญาภา ยานะฝั้น

แพร ม.3/1

 นางสาวณัฐรุจา ฟังเร็ว

หนุงหนิง ม.3/3

 ด.ญ.อรณิชา อาจอาษา

เครป ม.3/4

 นางสาวรดาภา จินะ

ออมสิน ม.3/5

 ด.ญ.ธีราพร มีความรัก

ใบตอง ม.3/6

 ด.ญ.ณัฎฐธิดา วงสาสีแก้ว

เฟิร์น ม.3/8

 นายศศิพงษ์ ยศหล้า

เต็กกี้ ม.3/9

 นายพีรวิชญ์ วรรณสอน

นนท์ ม.3/10

 ด.ช.ธนัท ไกลถิ่น

ชื่อเล่น สิบ ม.3/11

 ด.ช.ชุติพนธ์ กองธรรม

เชน ม.3/12

 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพิน

อิง ม.4/1

 นายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์

ไนท์ ม.4/2

 นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ

โมบาย ม.4/3

 นางสาวมาตาฮารี สือแปง

มาตา ม.4/4

 นายพรประวิชญ์ ปัญญา

ปลื้ม ม.4/5

 นางสาวธนัญญา รักยา

น้ำ ม.4/6

 นางสาวสุมินยา อานุ

ตาว ม.4/7

 นายภูวเดช มั่นถาวร

อาร์ม ม.4/9

 นางสาวกัลยาณี รู้แข็งแรง

บิว ม.4/10

 นายนิติธร ผลมาก

โบนัส ม.4/11

 นางสาวณิชาภัทร ฟักเขียว

แตงโม ม.5/1

 นางสาวศศิประภา วรสาร

เปียโน ม.5/2

 นายพีรวิชญ์ อินทร์ใจ

บอส ม.5/3

 นายนราวิชญ์ วงศ์แก้ว

ไอเดีย ม.5/4

 นายสุทธินันท์ กาสาวัง

ภาคิน ม.5/5

 นายเปรมินทร์ นาระต๊ะ

ดารา ม.5/6

 นายเจษฎากรณ์ ธิโนชัย

มิกซ์ ม.5/7

 นายสิรศักดิ์ นันตา

โมโต ม.5/8

 นายกิตตินันท์ กันต๊ะยศ

เอฟ ม.5/9

 นางสาวธันยพร แสนอินต๊ะ

ขิม ม.5/10

 นางสาวอาวัสราสิริ ไชยจันดี

หมิงๆ ม.5/11

 นายจตุรงค์ นาโพธิ์

บี้ ม.6/1

 นายทรงพล ษรเสวี

ไนท์ ม.6/2

 นางสาวนิน่า คอพแลนด์

nina ม.6/3

 นางสาวกชกร คำลือ

หยก ม.6/5

 นายปฏิภาณ เขียวรัมย์

โอ๊ต ม.6/6

 นางสาวศศิประภา คูหา

นุ่น ม.6/7

 นายณรงค์ฤทธ์ ตาคำ

ฟลุ๊ค ม.6/8

 นางสาวชิษณุชา ทองสิทธิ์

ขิง ม.6/9

 นายชิษณุพงศ์ การะเกตุ

เบสท์ ม.6/10

 นายปัณณทัต ช่วยแก้ไข

ทอล์ค ม.6/11

 ด.ญ.สุชัญญา กิติ

น้ำฝน ม.3/2


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th