สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ชั้นชายหญิง รวม
ม.1215
239
454
11
0
13
2
1
3
ม.2199
236
435
10
2
20
6
1
15
ม.3197
253
450
21
6
1
12
0
18
ม.4195
221
416
5
6
16
12
0
13
ม.5165
238
403
11
10
21
17
0
13
ม.6141
254
395
0
0
0
0
0
0
รวม1,1121,4412,55358247149262

ยอดนักเรียน 2,553 คน