สถิติผู้เข้าชม

27,760 ครั้ง

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบทั่วไป)

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ประจำปีการศึกษา 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม. 4 (รอบทั่วไป)

» ระดับชั้น ม.1 ลำดับที่ 1 - ... วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
» ระดับชั้น ม.1 สำรองวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น.
» ระดับชั้น ม.4 ลำดับที่ 1 - ... วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
» ระดับชั้น ม.4 สำรอง วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น.

กำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบทั่วไป)

ม.1

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

ห้อง ม.1/1 - ม.1/4 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ห้อง ม.1/5 - ม.1/8 เวลา 12.30 - 16.00 น.

ค่าสนับสนุนการศึกษา

1. จ้างสอน 1,500 บาท/ภาคเรียน
2. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 150 บาท/ภาคเรียน
3. ค่าจ้างครูต่างประเทศ 300 บาท/ภาคเรียน
4. สมาคมผู้ปกครอง 410 บาท/ปี
5. ประกันชีวิต 210 บาท/ปี
6. เพื่อนช่วยเพื่อน 30 บาท/ปี

รวม 2,600 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1. สมุดตราโรงเรียนชุดละ 300 บาท
2. กางเกงวอร์มโรงเรียน ตัวละ 220 บาท
3. เสื้อวอร์มโรงเรียน ตัวละ 380 บาท
4. เสื้อโปโล (คณะสี) ตัวละ 200 บาท
5. เสื้อพละโรงเรียน ตัวละ 210 บาท
6. กระเป๋าโรงเรียน ใบละ 280 บาท

ม.4

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566

ห้อง ม.4/1 - ม.4/5 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ห้อง ม.4/6 - ม.4/9 เวลา 12.30 - 16.00 น.

ค่าสนับสนุนการศึกษา

1. จ้างสอน 1,500 บาท/ภาคเรียน
2. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 150 บาท/ภาคเรียน
3. ค่าจ้างครูต่างประเทศ 300 บาท/ภาคเรียน
4. สมาคมผู้ปกครอง 410 บาท/ปี
5. ประกันชีวิต 210 บาท/ปี
6. เพื่อนช่วยเพื่อน 30 บาท/ปี

รวม 2,600 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1. สมุดตราโรงเรียนชุดละ 300 บาท
2. กางเกงวอร์มโรงเรียน ตัวละ 220 บาท
3. เสื้อวอร์มโรงเรียน ตัวละ 380 บาท
4. เสื้อโปโล (คณะสี) ตัวละ 200 บาท
5. เสื้อพละโรงเรียน ตัวละ 210 บาท
6. กระเป๋าโรงเรียน ใบละ 280 บาท

รับเฉพาะเงินสด นะครับ

เอกสารชุดที่ 1
1). ใบมอบตัว (ทว.1) จำนวน 1 ฉบับ
2). ปพ.1(ตัวจริงฉบับจบการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
3). สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4). สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5). สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6). สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
7).สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
8). สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
9). สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
10). สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
11). สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ

1.เอกสารสำเนาลำดับที่ 2 - 11 ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
2.ติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว ในเอกสาร ทว.1
เอกสารชุดที่ 2
1). ประวัตินักเรียนรายบุคคล : DMC (ทว.2) จำนวน 1 ฉบับ
2). ปพ.1(ตัวจริงฉบับจบการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
3). สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4). สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5). สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6). สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
7).สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
8). สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
9). สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
10). สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
11). สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน(กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) จำนวน 1 ฉบับ

1. เอกสารสำเนาลำดับที่ 2 - 11 ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
เอกสารชุดที่ 3
1). ทะเบียนประวัตินักเรียน (ทว.3) จำนวน 1 ฉบับ
2). ข้อตกลงความร่วมมือ : MOU (ทว.4) จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับผู้ปกครองและฉบับโรงเรียน)

1.ติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว และรูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1.5 นิ้ว ในเอกสาร ทว.3

มัธยมศึกษาปีที่ 1

11-15 มี.ค. 2566
20 มี.ค.2566
สอบวันที่ 25 มี.ค. 2566
20-25 มี.ค.2566
29 มี.ค.2566
30 มี.ค.2566
30 มี.ค.2566
31 มี.ค. 2566
มอบตัว ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม1 เม.ย.2566

มัธยมศึกษาปีที่ 4

11-15 มี.ค.2566
20 มี.ค.2566
สอบวันที่ 26 มี.ค. 2566
20-26 มี.ค.2566
29 มี.ค.2566
30 มี.ค.2566
30 มี.ค.2566
31 มี.ค.2566
มอบตัว ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม2 เม.ย. 2566

ยอดการสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป)

วันพุธที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
กรอกเลขประจำตัวประชาชน

มัธยมศึกษาปีที่ 4

14 รอรับเอกสาร || 1 ขาดคุณสมบัติ || 324 เอกสารครบ
© 2020 Copyright : THOENGwit.ac.th
พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม โทร.053-795-787
278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160