โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ส่งเสริมความเป็นเลิศและทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 - 23 มกราคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศและทักษะชีวติ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบแข่งขันเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา โดยมีนายเสกสรร ทุนอินทร์ ผู้อำนวยการโรเงรียนเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทและกำลังใจให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมสุขใจ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

12 มกราคม 2567     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มวิชาการ


จำนวนผู้ชม : 149

เนื้อหาอื่น ๆ