โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลช่วยเหลือนักเรียน"

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เป็นสถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสหวิทยาเขตอิงโขง ในหัวข้อ "ระบบการส่งต่อและดูแลช่วยเหลือกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ แนวทางการเตรียมการและประชุมศึกษารายกรณี (Case Conference) และการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตภายในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติการประชุมรายกรณี" โดยมี พญ.เกศสุดา หาญสุทธิเวชกุล จิตแพทย์ชำนาญการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และทีมโรงพยาบาลในสหวิทยาเขตอิงโขง ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทิงวิทยาคม

22 สิงหาคม 2566     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มกิจการนักเรียน


จำนวนผู้ชม : 494

เนื้อหาอื่น ๆ