โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
การขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 นายเสกสรรค์ ทุนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และคณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

22 สิงหาคม 2566     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มวิชาการ


จำนวนผู้ชม : 157

เนื้อหาอื่น ๆ