โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ร่วมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2566 (Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2023) ภายใต้แนวคิด "Reimagining English Medium Education : Diversity, Equity, Inclusion and Togetherness" "พลิกโฉมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : ความเสมอภาค ความหลากหลาย เติมเต็มจินตนาการ และการอยู่ร่วมกัน" ณ โรงเรียนสตรีนตรสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวน 8 รายการแข่งขัน

22 สิงหาคม 2566     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มวิชาการ


จำนวนผู้ชม : 92

เนื้อหาอื่น ๆ