ประกาศให้ลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัว โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567

นางพรนัชชา ประยูรหาร
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศให้ลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567ซึ่งมีนักเรียนสละสิทธิ์ จำนวน 4 คน ดังนั้นจึงประกาศให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรอง ในลำดับที่ สำรองMEP 1 – สำรองMEP 4 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน
ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖7 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนเทิงวิทยาคม (https://www.thoengwit.ac.th)

21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:37:47

127 ครั้ง