ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ว.ค.) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และการรับสมัครนัก

นางพรนัชชา ประยูรหาร
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ว.ค.) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

12 มกราคม 2567 เวลา 10:41:07

772 ครั้ง