เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และตามหลักธรรมาภิบาล

นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยโรงเรียนเทิงวิทยาคม ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA)...
23 กันยายน 2565 เวลา 12:31:32

เข้าชม 197 ครั้ง    


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225