อบรมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดการอบรมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการทางประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความรับผิดชอบของพลเมืองในระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของเยาวชนตามวิถีรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เข้าศึกษารายละเอียดได้ที่นี่


3 มีนาคม 2565 เวลา 10:34:29

เข้าชม 550 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย