กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนห้องพิเศษ (MEP ม.1, ม.3 พวค.ม.1, ม.3)
10 ธันวาคม 2564 เวลา 16:46:34

247 ครั้ง