นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26511 นางสาวอินธิตานันท์ ปั๋นแก้ว 00:00:00 1
2 26510 นางสาววรัญญา กาวีละ 00:00:00 1
3 26509 นางสาวมัณฑิตา คำวัง 00:00:00 1
4 26506 นางสาวธัญชนก ปัญญาเหมือง 00:00:00 1
5 26503 นายอนันตพัฒน์ ทาแกง 00:00:00 1
6 26501 นายสมประสงค์ รักคำ 00:00:00 1
7 26494 นายชินภัทร์ ศรีกรุง 00:00:00 1
8 26493 นายกิตติกร นิยมสัจจะวาที 00:00:00 1
9 24811 นางสาวธัญญพัชร มุ่ยพรม 00:00:00 1
10 24803 นางสาวกัญญาภัค ใจวงศ์ 00:00:00 1
11 24737 นางสาวปรียนุช ป้องเรือ 00:00:00 1
12 24679 นางสาวกวินธิดา จักรแก้ว 00:00:00 1
13 24661 นางสาวลักษิกา ทาบุญ 00:00:00 1
14 24613 นางสาวนิตยา ปานา 00:00:00 1
15 24607 นางสาวณภัทร เอี่ยวเฮง 00:00:00 1
16 24603 นายอภิสิทธิ์ บุญยรัตน์ 00:00:00 1
17 24598 นายรัฐนันท์ แก่นวิทย์ 00:00:00 1
18 24573 นางสาวเนรัชฎาภรณ์ ฤทธิ์เนติกุล 00:00:00 1
19 24564 นางสาวกานพิชชา สืบสมบัติ 00:00:00 1
20 24548 นายจักรภัทร แสนค่ายแก้ว 00:00:00 1
21 24537 นางสาวภัทราพรรณ กรจักร์ 00:00:00 1
22 24516 นายพรพิพัฒน์ นาเมืองรักษ์ 00:00:00 1
23 24508 นายชัชชานนท์ ไชยวงศ์ษา 00:00:00 1
24 24507 นายคงกพัน ทะการ 00:00:00 1
25 24476 นางสาวภัทรานิษฐ์ คำประวิตร 00:00:00 1
26 24470 นางสาวญาดาวดี จันธิมา 00:00:00 1
27 24464 นายวัฒธนกรณ์ ไม้ฉำฉา 00:00:00 1
28 24459 นายกิตติพร ไชยสังวล 00:00:00 1
29 24453 นางสาวศิริลักษณ์ เขียวสุทธิ 00:00:00 1
30 24420 นางสาวสุชานันท์ มาฟอง 00:00:00 1
31 24529 นางสาวธมลวรรณ ชัยวุฒิ 00:00:00 1
32 24405 นางสาวชลินทรา หน่อคำ 00:00:00 4
33 24435 นายจิรวุธ จันจม 00:00:00 4
34 24511 นายนครินทร์ บุญธรรม 00:00:00 4
35 24526 นางสาวณัฐกานต์ ฟองการ 00:00:00 4
36 24588 นายชญานนท์ ใจผ่อง 00:00:00 4
37 24597 นายพัสกร หน่อคำหล้า 00:00:00 4
38 24605 นางสาวชลาธาร อมราภรณ์ 00:00:00 4
39 24621 นางสาววริศรา อวรรณา 00:00:00 4
40 24628 นายติรายุทธ ก๋าใจ 00:00:00 4
41 24641 นางสาวกาญจนา โลกคำลือ 00:00:00 4
42 24660 นางสาวโยธิตา จุใจ 00:00:00 4
43 24678 นางสาวกฤษณา เชิดชนม์ 00:00:00 4
44 24690 นางสาวนันทิยา ผาบปิจวงค์ 00:00:00 4
45 24699 นางสาวเมธาพร เรืองบุญเกิด 00:00:00 4
46 24744 นางสาวสุชาดา ไชยานันตา 00:00:00 4
47 24747 นายกีรติกร เทพผง 00:00:00 4
48 24755 นายธนวัฒน์ อุทธิยา 00:00:00 4
49 24760 นายนิรัติศัย อุดทังไข 00:00:00 4
50 24773 นางสาวโชติกา ไชยชมภู 00:00:00 4
51 24779 นางสาวพัฒวิมล หวลอารมณ์ 00:00:00 4
52 24782 นางสาววาสนา หอมเเพงไว้ 00:00:00 4
53 24791 นายณัฐวัชร สุแสง 00:00:00 4
54 24824 นางสาวอนัญญา คำยันต์ 00:00:00 4
55 26512 นายกฤษดา แสงทอง 00:00:00 4
56 26513 นายนพดล ย้อยบุญมา 00:00:00 4
57 26515 นางสาวจันจิรา อุดดง 00:00:00 4
58 26517 นางสาวจีรนันท์ นนทราษฎร์ 00:00:00 4
59 26537 นางสาวศศิมา ตุ่นคำ 00:00:00 4
60 24350 นายก่อโชค สุทธศิลป์ 00:00:00 9
61 24351 นายกิตตินันท์ กันต๊ะยศ 00:00:00 9
62 24367 นางสาวชาลิสา ชมภูพรรณ์ 00:00:00 9
63 24371 นางสาวบงกต คำมูล 00:00:00 9
64 24385 นางสาวอัญธิฌา สิงห์แก้ว 00:00:00 9
65 24483 นางสาวสรัญญา ประเสริฐ 00:00:00 9
66 24519 นางสาวกมลชนก ตาสิทธิ์ 00:00:00 9
67 24522 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีคำ 00:00:00 9
68 24525 นางสาวโชติกา ธิโนชัย 00:00:00 9
69 24557 นายพชร ยาวิชัย 00:00:00 9
70 24571 นางสาวนพรัตน์ สมทัด 00:00:00 9
71 24575 นางสาวปภาวรินทร์ ปันผา 00:00:00 9
72 24579 นางสาวภัทราพร พรมมา 00:00:00 9
73 24681 นางสาวจารุวรรณ นวลคำ 00:00:00 9
74 24729 นางสาวณิชา แสนเขื่อน 00:00:00 9
75 24900 นางสาวปาตฤณญา สกลวัชรา 00:00:00 9
76 26137 นายทวีป โกมลสิทธิโชค 00:00:00 9
77 26138 นายธนวัฏ วัฒนะโชติ 00:00:00 9
78 26139 นางสาวชาลิสา วงศ์ษา 00:00:00 9
79 26142 นางสาวมนัสนันท์ นิระผาย 00:00:00 9
80 26143 นางสาวสขิลา อะโนโพธิ 00:00:00 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th