นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24529 นางสาวธมลวรรณ ชัยวุฒิ 00:00:00 1
2 27752 นางสาวปริษา ใจนวล 00:00:00 2
3 24676 นายวริยวนนท์ ยาวิชัย 00:00:00 3
4 24732 นางสาวธนาภรณ์ ธะนวล 00:00:00 3
5 24743 นางสาวรมิตา รักประชา 00:00:00 3
6 26551 นางสาวปาณิสรา งามสมภาร 00:00:00 3
7 26555 นางสาววลัยพรรณ ก๋องจันทร์ 00:00:00 3
8 24673 นายพิเชษฐ์ กันทะสอน 00:00:00 5
9 26528 นางสาวธัญกมล บุญทัน 00:00:00 6
10 26538 นางสาวสุพัดตรา เขียวตื้้ออินทร์ 00:00:00 6
11 26546 นายสันติภาพ ใจวัง 00:00:00 6
12 24336 นางสาวทิตยา แซ่ว้าง 00:00:00 7
13 24611 นางสาวนลินทิพย์ เป็กธนู 00:00:00 7
14 24551 นายชินดนัย ยอดแก้ว 08:49:23 7
15 24401 นายสิรศักดิ์ นันตา 00:00:00 8
16 24555 นายธีรภัทร กิติวรรณ์ 00:00:00 8
17 26559 นายกฤษกร สุบิน 00:00:00 8
18 26571 นางสาวจารุวรรณ คูหา 00:00:00 8
19 24354 นายดนุเดช นายกุม 00:00:00 10
20 24698 นางสาวเพ็ญพิชชา อิ่นคำ 00:00:00 10
21 24403 นางสาวกุลภรณ์ อินชำนาญ 00:00:00 11
22 24570 นางสาวธนัชชา อิ่นคำ 00:00:00 11
23 24703 นางสาวสุทธิรัตน์ แสงเทพ 00:00:00 11
24 26154 นางสาวอรจิรา สารวรรณ์ 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th