นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 27160 นางสาวชนัญธิดา เชี่ยววิจิตร 00:00:00 2
2 24668 นายนราดล ดวงสุข 00:00:00 2
3 24624 นางสาวอติกานต์ มีกัน 00:00:00 2
4 24726 นางสาวขวัญจิตตรา จอมคำ 00:00:00 2
5 24741 นางสาวภัททิยา อินดวง 00:00:00 2
6 24759 นายนันทิพัฒน์ จุใจ 00:00:00 2
7 24582 นางสาวศศิประภา วรสาร 00:00:00 2
8 24462 นายภาณุวิชญ์ ทากอง 00:00:00 3
9 24517 นายสุริยา แก้วปา 00:00:00 3
10 24540 นางสาววรนันท์ สมญานุสรณ์ 00:00:00 3
11 24554 นายธนนันท์ ปันจันทร์ 00:00:00 3
12 24560 นายยศพนธ์ ช่างเก็บ 00:00:00 3
13 24566 นางสาวจิดาภา สมบูรณ์ 00:00:00 3
14 24576 นางสาวปวันรัตน์ มูลธิดา 00:00:00 3
15 24587 นายจิรวัตร จันจม 00:00:00 3
16 24601 นายสรยุทธ หมอยาดี 00:00:00 3
17 24609 นางสาวนภัสรา ใจดี 00:00:00 3
18 24614 นางสาวปานดาว เสทสิงห์ 00:00:00 3
19 24617 นางสาวพรพิมล ขันเงิน 00:00:00 3
20 24623 นางสาวสุภิญญา กันทะนิตย์ 00:00:00 3
21 24664 นางสาวสุปรียา ยายะ 00:00:00 3
22 24694 นางสาวปินปินัทธ์ ปันเบี้ยว 00:00:00 3
23 24700 นางสาววรัญญา ศรีคุณ 00:00:00 3
24 24728 นางสาวญาณินท์ บัวผัด 00:00:00 3
25 24732 นางสาวธนาภรณ์ ธะนวล 00:00:00 3
26 24743 นางสาวรมิตา รักประชา 00:00:00 3
27 24812 นางสาวนงนภัส เขียวตื้ออินทร์ 00:00:00 3
28 26508 นางสาวนิรชา ยอดแก้ว 00:00:00 3
29 26544 นายวรภัทร อาศัยบุญ 00:00:00 3
30 26551 นางสาวปาณิสรา งามสมภาร 00:00:00 3
31 26555 นางสาววลัยพรรณ ก๋องจันทร์ 00:00:00 3
32 27153 นางสาวชญานิน สุขแม้น 00:00:00 3
33 24686 นางสาวณัฐภัทร รักสุข 00:00:00 5
34 24727 นางสาวโชติกา ศรีโท 00:00:00 5
35 24774 นางสาวธนันญา การเก็บ 00:00:00 5
36 24783 นางสาวสิริวิมล ปุระตา 00:00:00 5
37 24825 นางสาวอรดี ธิเขียว 00:00:00 5
38 24898 นายวิษณุ สินสอน 00:00:00 5
39 26521 นางสาวณัฏฐา หัสดิพันธ์ 00:00:00 5
40 26569 นายสุทธินันท์ กาสาวัง 00:00:00 5
41 24382 นางสาวสิริวิมล แก้วหน่อ 00:00:00 6
42 24813 นางสาวปริชญา ผิวผ่อง 00:00:00 6
43 26525 นางสาวจิรนันท์ ช่างเก็บ 00:00:00 6
44 26531 นางสาวพรวิมล ระวิเวท 00:00:00 6
45 26535 นางสาวมัลลิกา ศิริโยธา 00:00:00 6
46 26536 นางสาวลดาภรณ์ ผลจันทร์ 00:00:00 6
47 24714 นายธนภัทร บุญสูง 00:00:00 8
48 26559 นายกฤษกร สุบิน 00:00:00 8
49 26560 นายกิตติภณ ปันธิแก้ว 00:00:00 8
50 26563 นายธนภัทร ทำสวย 00:00:00 8
51 26568 นายมงคล สิมาขันธ์ 00:00:00 8
52 26570 นางสาวกฤตยานันท์ วรรณสอน 00:00:00 8
53 26573 นางสาวธิดารัตน์ จรัณยานนท์ 00:00:00 8
54 24372 นางสาวปพิชญา อินประสงค์ 00:00:00 10
55 24565 นางสาวขวัญชีวา คำแดง 00:00:00 10
56 24577 นางสาวพัชริยา นันตาชัยวุฒิ 07:48:34 10
57 24586 นายกฤษฎา คุณาเทพ 00:00:00 10
58 24356 นายธนพจน์ ต๊ะจันทร์ 00:00:00 11
59 24377 นางสาวภานุมาศ เลิศชมภู 00:00:00 11
60 24403 นางสาวกุลภรณ์ อินชำนาญ 00:00:00 11
61 24412 นางสาวปิยาพัชร มุ่งการ 00:00:00 11
62 24421 นางสาวอาวัสราสิริ ไชยจันดี 00:00:00 11
63 24426 นายณัฐกิตติ์ ผาปิจวงค์ 00:00:00 11
64 24528 นางสาวณิชารีย์ ไชยชนะ 00:00:00 11
65 24530 นางสาวธิติยา ยากอง 00:00:00 11
66 24533 นางสาวบัณฑิตา ธิการ 00:00:00 11
67 24538 นางสาวรุจิรดา ไชยวุฒิ 00:00:00 11
68 24539 นางสาวลลิตพรรณ ปัญญาละ 00:00:00 11
69 24542 นางสาวสลิลทิพย์ สุทธะโทธน 00:00:00 11
70 24570 นางสาวธนัชชา อิ่นคำ 00:00:00 11
71 24703 นางสาวสุทธิรัตน์ แสงเทพ 00:00:00 11
72 26152 นางสาวกัญญาภัค เนตรเมืองมา 00:00:00 11
73 26154 นางสาวอรจิรา สารวรรณ์ 00:00:00 11
74 26155 นางสาวราชนก แซ่ว่าง 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th