ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25923 นายราเมศว์ สมหนองบัว 00:00:00 1
2 25922 นายพิสิษฐ์ ใจคำ 00:00:00 1
3 25929 นางสาวสิรินทร์ยา วงค์ใหญ่ 00:00:00 1
4 23856 นางสาวฟาริดา อุตะมะ 00:00:00 1
5 25927 นางสาวปสุตา อุดทา 00:00:00 1
6 24188 นางสาวธิดารัตน์ เมืองแก้ว 00:00:00 1
7 23799 นายรัชชานนท์ มูลธิดา 00:00:00 2
8 24124 นายณัฐนันท์ โสภา 00:00:00 2
9 24025 นางสาวนฤมล ค้าแก้ว 00:00:00 2
10 23925 นางสาวธรรมิกา มหาธนมงคล 00:00:00 2
11 24010 นายสิรวิชญ์ อารินเป็ง 00:00:00 4
12 24008 นายวิชาฤทธิ์ จันธิมา 00:00:00 4
13 25939 นายปรเมษฐ์ ฉิมชาติ 00:00:00 4
14 23908 นายไกรฤกษ์ จันทร์แดง 00:00:00 4
15 25946 นางสาวอินทิรา บัวจ้อย 00:00:00 4
16 25995 นางสาวปาณิสรา ยวนยงค์ 00:00:00 4
17 25944 นางสาววรนุช เพ็ชร์สวัสดิ์ 00:00:00 4
18 24067 นางสาวพัทริยาภรณ์ หล่อพิเชียร 00:00:00 4
19 24150 นางสาวปาริฉัตร แจ้งสว่าง 00:00:00 4
20 25943 นางสาวนันธิการณ์ ทะนะปราบ 00:00:00 4
21 24020 นางสาวณัฐธิพร คำปัน 00:00:00 4
22 25942 นางสาวชนิสรา ยอดแก้ว 00:00:00 4
23 25941 นางสาวชนากานต์ น้อยใย 00:00:00 4
24 24335 นางสาวจิรัชญา ปงใจ 00:00:00 4
25 24099 นางสาวจินตนา พิมพ์หอม 00:00:00 4
26 24229 นางสาวกุลธิดา สีเมือง 00:00:00 4
27 24882 นางสาวกานต์ธิดา ภูบรรทัด 00:00:00 4
28 24009 นายสรวิชญ์ จันติ๊บ 00:00:00 4
29 23964 นางสาวกรกมล วงค์เรือง 00:00:00 4
30 26583 นางสาวอภิญญา ขุนทอง 00:00:00 4
31 25948 นายตั้งปณิธาน ฟองการ 00:00:00 5
32 24065 นางสาวปิ่นธิดา ธนูสา 00:00:00 5
33 23886 นางสาวนงลักษณ์ โปธา 00:00:00 5
34 25968 นายอรรถชัย หนูนวล 00:00:00 6
35 24238 นางสาวศริษา ไข่แก้ว 00:00:00 6
36 25965 นายรัชชานนท์ เมืองก้อนกาศ 00:00:00 6
37 24272 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม 00:00:00 6
38 23926 นายจีรัฐติกุล อัลซอและห์ 00:00:00 7
39 23795 นายจิรภาส ดวงดี 00:00:00 7
40 24093 นางสาวกนกพร ใจเขียน 00:00:00 7
41 23783 นางสาวรัชนีวรรณ ปัญญาภักดี 00:00:00 8
42 23906 นางสาวณิชาภัทร กองฟู 00:00:00 8
43 23831 นายกิติวรา ใจหาญ 00:00:00 9
44 25575 นางสาวมุทิตา ปาละมี 00:00:00 9
45 23966 นางสาวคณัสนันท์ ดวงปัญญา 00:00:00 9
46 23863 นางสาวธันยพร ทาโน 00:00:00 9
47 23910 นายพงศ์พิพัฒน์ ธนะเรือง 00:00:00 10
48 24002 นายธีรภัทร กันธิยะ 00:00:00 10
49 23838 นายธนดล ตนเตชะ 00:00:00 10
50 24043 นายธณภัทร พรมมา 00:00:00 10
51 25581 นางสาวสุวนันท์ จันทาพูน 00:00:00 10
52 25582 นางสาวสิริยากร ทองสา 00:00:00 10
53 23786 นางสาวศิริรัตน์ กาวิโล 00:00:00 10
54 24030 นางสาวภัทรวดี ข่ายทอง 00:00:00 10
55 23981 นางสาวปาณิศา ชุ่มเย็น 00:00:00 10
56 23977 นางสาวเดือนกันยา อุทธิยา 00:00:00 10
57 25579 นางสาวณัฐวรรณ เตจะขันธ์ 00:00:00 10
58 23975 นางสาวณัฐฐาพร ฟูแก้ว 00:00:00 10
59 24014 นางสาวกุ้งนาง แสนเขื่อน 00:00:00 10
60 23891 นางสาวนันท์นภัส วงค์แก้วมูล 00:00:00 10
61 24222 นายวีรยุทธ์ รักพ่อ 00:00:00 10
62 23794 นายวิชญ์ธัชพงศ์ธนภัทร สุกใส 00:00:00 11
63 23887 นางสาววรัชยา แสงเมือง 00:00:00 11
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th