ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24263 นายอานนท์ ปัญญาแก้ว 00:00:00 3
2 24260 นายภูวนัตถ์ จันธิมา 00:00:00 3
3 23861 นางสาวสิริยากร รักประชา 00:00:00 3
4 23817 นางสาวปริยากร สิทธิภารัตน์ 00:00:00 3
5 24051 นายอัศวเทพ หมอกเหมย 00:00:00 4
6 24048 นายเมธิชัย ฟุจันทร์ 00:00:00 4
7 23961 นายไพรัช รำไพ 00:00:00 4
8 25938 นายนันทพงศ์ ออมทรัพย์สิน 00:00:00 4
9 24162 นายกฤษฎากร ยศคำ 00:00:00 4
10 24159 นางสาวอัญธิสา ใจวัง 00:00:00 4
11 24148 นางสาวนันทพร กิตติพงศ์เดช 00:00:00 4
12 25940 นางสาวเกศรินทร์ ปิจมิตร 00:00:00 4
13 24181 นายอภิวัฒน์ รัฐวรณ์ 08:05:53 5
14 24262 นายมังกร สุขลอย 00:00:00 5
15 25951 นายภาคิน ตุ่นคำ 00:00:00 5
16 24046 นายพชรกฤษณ์ วิริยะ 00:00:00 5
17 24160 นายกตัญญู นันตรัตน์ 00:00:00 5
18 25957 นางสาวพิชญธิดา นันทเสน 00:00:00 5
19 24235 นางสาวเปรมมิกา อินบาล 00:00:00 5
20 24233 นางสาวปริฉัตร จันทร์ถา 00:00:00 5
21 25956 นางสาวนิจจารีย์ ปาด้วง 00:00:00 5
22 24278 นางสาวนริชา ผัดเหวิ้น 00:00:00 5
23 25954 นางสาวณัฐชา แซ่ตั๊น 00:00:00 5
24 25953 นางสาวณัฐกมล บ้วนหลี 00:00:00 5
25 25958 นางสาวรัชญาณี บุญชู 00:00:00 5
26 24226 นายเอกกวี กันวุฒิ 00:00:00 6
27 24220 นายยงยุทธ แซ่หวัง 00:00:00 6
28 25964 นายภาคิน แคนลาด 00:00:00 6
29 25963 นายนัฐชัย บัวละวงค์ 00:00:00 6
30 24208 นายธนากร ธุระธรรม 00:00:00 6
31 25960 นายธนกร ชาญชัยพิทักษ์สิน 00:00:00 6
32 23993 นายก้องยศ กมลภพ 00:00:00 6
33 24111 นางสาววชิโรทัย ไชยถา 00:00:00 6
34 24022 นางสาวต้องฤทัย เทพปวน 00:00:00 6
35 23810 นางสาวชลลดา อันประเสริฐ 07:57:08 6
36 25962 นายธัชนันท์ ศรีอำคา 00:00:00 6
37 23980 นางสาวปรางทิพย์ จิตตรง 07:58:18 7
38 26158 นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์แจ้ง 00:00:00 7
39 23913 นายปัณณวิชญ์ คำปัน 00:00:00 8
40 25573 นายศรยุทธ อุดใจ 00:00:00 9
41 24087 นายภูสิทธิ์ ใจวังโลก 00:00:00 10
42 24036 นายกิตติกร อยู่ดี 00:00:00 10
43 23819 นายวุฒิชัย อินฟู 00:00:00 10
44 23804 นายรตคีตา บุญเรศ 00:00:00 11
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th