นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26910 นายธรรมสรณ์ จินะเขียว 00:00:00 2
2 24685 นางสาวชาลิสา ยากรณ์รัตนะกูล 00:00:00 2
3 24684 นางสาวชญาทิพย์ ตาเปียง 00:00:00 2
4 24648 นางสาวนภกานต์ กันกูล 00:00:00 2
5 24647 นางสาวณัฐณิชา อนุภาพ 00:00:00 2
6 24556 นายนันทวัฒน์ ปิ่นแก้ว 00:00:00 2
7 24396 นายภานุพงษ์ สมยอง 00:00:00 2
8 24734 นางสาวนฤมล แสนคำ 00:00:00 2
9 24745 นางสาวหนึ่งฤทัย ทะวังเสน 00:00:00 2
10 24381 นางสาวศศิวิมล สื่อไทรงาม 00:00:00 2
11 26497 นายธนกร บังแพน 00:00:00 2
12 26499 นายภานุวัฒน์ เบี้ยฟ้า 00:00:00 2
13 26500 นายศิรนันทพงษ์ ระวังการ 00:00:00 2
14 24578 นางสาวภัทรพร รู้ทำบุญ 00:00:00 2
15 24460 นายธณัยนนญ์ สุทธิประจักษ์ 00:00:00 5
16 24465 นางสาวกมลรัตน์ ถานะกอง 00:00:00 5
17 24481 นายพงศกร คำแดง 00:00:00 5
18 24482 นางสาวศิริภา นายกุม 00:00:00 5
19 24514 นายปภังกร ก๋ารินทร์ 00:00:00 5
20 24545 นางสาวอัจฉริยพร อินปั๋น 00:00:00 5
21 24599 นายวีรภัทร อินเขียว 00:00:00 5
22 24606 นางสาวฐิติวรดา ลือนันต๊ะ 00:00:00 5
23 24673 นายพิเชษฐ์ กันทะสอน 00:00:00 5
24 24687 นางสาวดวงธิดา วิลาวัลย์ 00:00:00 5
25 24692 นางสาวปาณิสรา ปัญจะรักษ์ 00:00:00 5
26 24704 นางสาวอนัญลักษณ์ เป็กธนู 00:00:00 5
27 24742 นางสาวภีรฎา รักเดช 00:00:00 5
28 24751 นายณัฐภูมิ อาสานาม 00:00:00 5
29 24756 นายธีรภัทร คำปิน 00:00:00 5
30 24787 นายกิตติชัย อุตคำ 00:00:00 5
31 26541 นายณัฐดนัย ติ๊บปัญญา 00:00:00 5
32 26721 นายดนุโรจ ปัญญา 00:00:00 5
33 24366 นางสาวจิรัชยา สิ่งของ 00:00:00 6
34 24475 นางสาวปิยธิดา ปงก๋า 00:00:00 6
35 24523 นางสาวจารุวรรณ นาทองคำ 00:00:00 6
36 24657 นางสาวพิมพ์ผกา กองแก้ว 00:00:00 6
37 24672 นายเปรมินทร์ นาระต๊ะ 00:00:00 6
38 26523 นายชินวัฒน์ แปงหมื่น 00:00:00 6
39 26539 นายกฤษกร ปวงคำ 00:00:00 6
40 24369 นางสาวนิชนันท์ บุญธรรม 00:00:00 6
41 24815 นางสาวพัณณิตา คำชนะ 00:00:00 7
42 24544 นางสาวสายสวรรค์ พันธุ์มณี 00:00:00 7
43 26533 นางสาวภาสินี สิทธิขันแก้ว 00:00:00 7
44 24336 นางสาวทิตยา แซ่ว้าง 00:00:00 7
45 24543 นางสาวสัตตบงกช วงค์เวียน 00:00:00 7
46 24604 นางสาวจารุกัญญา ก่อสร้าง 00:00:00 7
47 24610 นางสาวนริสรา วังแก้ว 00:00:00 7
48 24611 นางสาวนลินทิพย์ เป็กธนู 00:00:00 7
49 24615 นางสาวรมย์ชลี มงคลวงศกัณฑ์ 00:00:00 7
50 24616 นางสาวพรธีรา สีดามาตร 00:00:00 7
51 24632 นายนครินทร์ คำราช 00:00:00 7
52 24636 นายปิลันธสุทธิ์ วรการีรัตน์ 00:00:00 7
53 24639 นายวัณณวรรธน์ รักคำ 00:00:00 7
54 24695 นางสาวพักตร์หยก ช่างเหลา 00:00:00 7
55 24720 นายพงศกร สถานป่า 00:00:00 7
56 24724 นางสาวกวิสรา มาริชิน 00:00:00 7
57 24818 นางสาวลักษมี คำเงิน 00:00:00 7
58 26540 นายจิราวุฒิ คณินนนท์ 00:00:00 7
59 26547 นางสาวขวัญชนก ไชยอุดม 00:00:00 7
60 26548 นางสาวดนยา อัคศร 00:00:00 7
61 26549 นางสาวดารินทร์ กันทะสอน 00:00:00 7
62 26553 นางสาวมณฑิรา ทนทาน 00:00:00 7
63 26557 นางสาวศิวัชญา พรหมจันทร์ 00:00:00 7
64 26558 นางสาวสุพิชชา ช่วยบ้าน 00:00:00 7
65 24551 นายชินดนัย ยอดแก้ว 00:00:00 7
66 24712 นายณัฐดนัย เสน่หา 00:00:00 7
67 26153 นางสาววิรินทร์กร รัศมิ์ธนหิรัญ 00:00:00 7
68 26550 นางสาวธมลวรรณ โชคชัย 00:00:00 7
69 24527 นางสาวณัฐนิชา ใจสุข 00:00:00 8
70 24555 นายธีรภัทร กิติวรรณ์ 00:00:00 8
71 24593 นายณัฐสิทธิ์ ไชยมงคล 00:00:00 8
72 24674 นายพิสิษฐ์ ยาวิโล 00:00:00 8
73 24706 นายกีรติ โพธิ์ดี 00:00:00 8
74 24711 นายชาคริต สุเมธาลังการ 00:00:00 8
75 26572 นางสาวณัฏฐณิชา กันทะฟู 00:00:00 8
76 26575 นางสาวปาริชาต วงษ์มาย 00:00:00 8
77 24392 นายนิติภูมิ ธะนะวงศ์ 00:00:00 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th