นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25267 นายทัศพล วงศ์พรม 00:00:00 5
2 27745 นายภูเบศร์ ศรีจันทร์ 00:00:00 5
3 25987 นายปวริศร์ ทาอ้น 00:00:00 6
4 27151 นางสาวพิชญธิดา เพียรชนะ 00:00:00 6

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th