นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26494 นายชินภัทร์ ศรีกรุง 08:00:01 1
2 27160 นางสาวชนัญธิดา เชี่ยววิจิตร 00:00:00 2
3 24666 นายกิตติศักดิ์ ใจสมิง 00:00:00 2
4 24716 นายธนาทร แสนอินทร์ 07:57:10 2
5 26500 นายศิรนันทพงษ์ ระวังการ 08:03:55 2
6 24357 นายนวพล กิ่งเเก้ว 00:00:00 3
7 24554 นายธนนันท์ ปันจันทร์ 00:00:00 3
8 24739 นางสาวพชรศธร อินทรีสังวรณ์ 08:02:07 3
9 26507 นางสาวนิพาดา ฉันทาภิรมย์สุข 00:00:00 3
10 24597 นายพัสกร หน่อคำหล้า 00:00:00 4
11 24660 นางสาวโยธิตา จุใจ 07:59:03 4
12 26513 นายนพดล ย้อยบุญมา 09:03:32 4
13 24460 นายธณัยนนญ์ สุทธิประจักษ์ 00:00:00 5
14 24481 นายพงศกร คำแดง 00:00:00 5
15 24514 นายปภังกร ก๋ารินทร์ 00:00:00 5
16 24687 นางสาวดวงธิดา วิลาวัลย์ 00:00:00 5
17 24704 นางสาวอนัญลักษณ์ เป็กธนู 00:00:00 5
18 24751 นายณัฐภูมิ อาสานาม 00:00:00 5
19 24752 นายทฤษฎี นาเมืองรักษ์ 00:00:00 5
20 24787 นายกิตติชัย อุตคำ 00:00:00 5
21 24799 นายราเมศวร์ อินเทียมใจ 07:53:54 5
22 24825 นางสาวอรดี ธิเขียว 07:54:02 5
23 24898 นายวิษณุ สินสอน 00:00:00 5
24 26721 นายดนุโรจ ปัญญา 00:00:00 5
25 24366 นางสาวจิรัชยา สิ่งของ 00:00:00 6
26 24531 นางสาวธีรดา สารจันทร์ 00:00:00 6
27 26540 นายจิราวุฒิ คณินนนท์ 00:00:00 7
28 24521 นางสาวกัญญาณัฐ แดงเผื่อน 00:00:00 9
29 24425 นายชลธี วรสาร 08:04:31 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th