ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 23895 นางสาวพรชนก เรือนมูล 08:12:47 1
2 23847 นายศักดิ์ศรี อำไธสง 08:31:26 2
3 23955 นายทรงพล ษรเสวี 08:31:26 2
4 23939 นายชนกานต์ วะไลใจ 08:31:26 2
5 23997 นายเจษฎา วงศ์ยศ 08:31:26 2
6 24157 นางสาววณิชยา ดวงดี 08:31:26 2
7 24018 นางสาวเฌณิศา ศรีสวัสดิ์ 08:31:26 2
8 26161 นายณัฐวุฒิ แซ่หาญ 08:31:26 2
9 24264 นายวิภูดิส หมื่นไชยะ 08:00:06 4
10 23909 นายวรเดช กอผจญ 08:22:51 7
11 23960 นายพีระพัฒน์ ผ่องผิว 08:22:51 7
12 23912 นางสาวลันตา พุทธเนตร 08:22:51 7
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th