นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ร่วมกิจกรรมพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25343 นายกิตติธร ทะมา 00:00:00 2
2 27078 นายศิริโชค หัวนา 00:00:00 2
3 25225 นายธฤษณุ โยกันวี 00:00:00 2
4 25230 นายภัทรพล คำราช 00:00:00 2
5 25231 นายภานุพงศ์ อมรสิทธิ์ 00:00:00 2
6 25253 นางสาวมณฑการณ์ ราญรอน 00:00:00 2
7 25336 นางสาวรุจิรา ท้าวภูธร 00:00:00 2
8 25171 นางสาวปัญญดา สมบัติใหม่ 00:00:00 2
9 25207 นางสาวณิฐินันท์ จันจี๋ 00:00:00 2
10 25222 นายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์ 00:00:00 2
11 25176 นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์วงค์ 00:00:00 2
12 25159 นางสาวกชกร สุขสุวรรณ 00:00:00 2
13 25119 นางสาวชนัญชิดา ศิริมาตร์ 00:00:00 2
14 25095 นางสาววรรณิษา วรรณสุข 00:00:00 2
15 27749 นางสาวณัชชา เพชรล้อม 00:00:00 2
16 27109 นายภัทรภูรินทร์ สมศักดิ์ 00:00:00 6
17 27110 นายรัชชานนท์ รักนา 00:00:00 6
18 27122 นางสาวยศวดี ศิริแสน 00:00:00 6
19 27118 นางสาวปิ่นรัก วิเวกวิล 00:00:00 6
20 27117 นางสาวปราณปรียา ไชยคำ 00:00:00 6
21 27114 นางสาวชนาพร โกดถา 00:00:00 6
22 25108 นายพงศกร เย็นจุรีย์ 00:00:00 6
23 25148 นายธัชพัทธิ์ คำต๊ะ 00:00:00 6
24 25360 นายสัณหวัช อ่อนศรีทอง 00:00:00 6
25 27112 นายสุทิวัส มะทะนิล 00:00:00 6
26 25366 นางสาวชนธีชา เรืองนาราบ 00:00:00 6
27 27106 นายกฤษณะ พลเยี่ยม 00:00:00 6
28 27086 นายถิรวุฒิ คำทะ 00:00:00 6
29 27123 นางสาววรินธร จินะสี 00:00:00 6
30 25133 นางสาววิมลพันธ์ เรืองรุ่ง 00:00:00 10
31 25109 นายพงศภัค ชาวเหนือ 00:00:00 10
32 25211 นางสาวพธูทิพย์ รักพ่อ 00:00:00 10
33 26741 นางสาวเพ็ญพิชชา แสงเพชร์ 00:00:00 10
34 25590 นายทินภัทร เย็นจุรีย์ 00:00:00 10
35 24937 นายพุธิเมธ กมลสาร 00:00:00 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th