ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24509 นายฐิติพันธ์ คำแปง 00:00:00 1
2 24554 นายธนนันท์ ปันจันทร์ 00:00:00 3
3 24580 นางสาวรวิภา ภูมินนท์ 00:00:00 3
4 24664 นางสาวสุปรียา ยายะ 00:00:00 3
5 24732 นางสาวธนาภรณ์ ธะนวล 00:00:00 3
6 26508 นางสาวนิรชา ยอดแก้ว 00:00:00 3
7 26555 นางสาววลัยพรรณ ก๋องจันทร์ 00:00:00 3
8 24621 นางสาววริศรา อวรรณา 00:00:00 4
9 24683 นางสาวฉวีวรรณ พิลานอก 00:00:00 4
10 24690 นางสาวนันทิยา ผาบปิจวงค์ 00:00:00 4
11 24699 นางสาวเมธาพร เรืองบุญเกิด 00:00:00 4
12 24791 นายณัฐวัชร สุแสง 00:00:00 4
13 26537 นางสาวศศิมา ตุ่นคำ 00:00:00 4
14 26541 นายณัฐดนัย ติ๊บปัญญา 00:00:00 5
15 24644 นางสาวเจนจิรา จันทร์จิตร 00:00:00 6
16 26528 นางสาวธัญกมล บุญทัน 00:00:00 6
17 24695 นางสาวพักตร์หยก ช่างเหลา 00:00:00 7
18 24749 นายเจษฎากรณ์ ธิโนชัย 00:00:00 7
19 26559 นายกฤษกร สุบิน 00:00:00 8
20 24404 นางสาวเจณจิราธ์ ปัญญาราช 00:00:00 10
21 24439 นางสาวชนากานต์ สุขมนต์ 00:00:00 11
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th