นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25003 นางสาวธิญาดา เชิงดอย 00:00:00 1
2 25301 นางสาวอาภาวรรณ พิมพ์โพชา 00:00:00 1
3 25187 นายฐิติ ดวงมาลี 00:00:00 1
4 27079 นางสาวลี่ฟาง แซ่หยุง 00:00:00 2
5 25186 นายชนากานต์ ธนะวิชัย 00:00:00 3
6 27085 นายกฤษฎากรณ์ อินต๊ะ 00:00:00 4
7 25310 นายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ 00:00:00 4
8 25330 นางสาวธัญชนก หน่อท้าว 00:00:00 5
9 25283 นางสาวเขมิกา วิเศษชาติ 07:56:00 5
10 25229 นายพรประวิชญ์ ปัญญา 00:00:00 5
11 25198 นายสุทธวีร์ ศักดิ์สม 00:00:00 5
12 27122 นางสาวยศวดี ศิริแสน 00:00:00 6
13 25108 นายพงศกร เย็นจุรีย์ 00:00:00 6
14 25360 นายสัณหวัช อ่อนศรีทอง 00:00:00 6
15 27106 นายกฤษณะ พลเยี่ยม 00:00:00 6
16 25365 นางสาวจิรันธนิน แสงโยจารย์ 00:00:00 6
17 25299 นางสาวศศิประภา สายกระสุน 00:00:00 7
18 25232 นายภูวเดช มั่นถาวร 00:00:00 9
19 24949 นายธณภัทร ช่างเขียน 00:00:00 10
20 24928 นางสาวชลธิชา เป็งอิ่นแก้ว 00:00:00 10
21 24937 นายพุธิเมธ กมลสาร 00:00:00 10
22 25066 นายธนโชติ บุญเรือง 00:00:00 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th