ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24668 นายนราดล ดวงสุข 00:00:00 2
2 26495 นายณัฐดนัย วงศ์สร้อย 00:00:00 2
3 26497 นายธนกร บังแพน 08:05:48 2
4 26499 นายภานุวัฒน์ เบี้ยฟ้า 00:00:00 2
5 24540 นางสาววรนันท์ สมญานุสรณ์ 00:00:00 3
6 24676 นายวริยวนนท์ ยาวิชัย 08:32:21 3
7 24694 นางสาวปินปินัทธ์ ปันเบี้ยว 00:00:00 3
8 24435 นายจิรวุธ จันจม 00:00:00 4
9 24660 นางสาวโยธิตา จุใจ 08:02:15 4
10 24747 นายกีรติกร เทพผง 07:59:38 4
11 24460 นายธณัยนนญ์ สุทธิประจักษ์ 00:00:00 5
12 24481 นายพงศกร คำแดง 07:58:11 5
13 24514 นายปภังกร ก๋ารินทร์ 00:00:00 5
14 24673 นายพิเชษฐ์ กันทะสอน 00:00:00 5
15 24687 นางสาวดวงธิดา วิลาวัลย์ 07:58:26 5
16 24692 นางสาวปาณิสรา ปัญจะรักษ์ 07:58:58 5
17 24704 นางสาวอนัญลักษณ์ เป็กธนู 07:58:25 5
18 24742 นางสาวภีรฎา รักเดช 00:00:00 5
19 24751 นายณัฐภูมิ อาสานาม 00:00:00 5
20 24752 นายทฤษฎี นาเมืองรักษ์ 00:00:00 5
21 24783 นางสาวสิริวิมล ปุระตา 00:00:00 5
22 24787 นายกิตติชัย อุตคำ 00:00:00 5
23 24799 นายราเมศวร์ อินเทียมใจ 00:00:00 5
24 24825 นางสาวอรดี ธิเขียว 07:49:19 5
25 24898 นายวิษณุ สินสอน 08:32:12 5
26 26519 นายธนัช ยศพรม 00:00:00 5
27 24604 นางสาวจารุกัญญา ก่อสร้าง 00:00:00 7
28 24639 นายวัณณวรรธน์ รักคำ 07:54:50 7
29 26540 นายจิราวุฒิ คณินนนท์ 00:00:00 7
30 24551 นายชินดนัย ยอดแก้ว 07:57:11 7
31 24521 นางสาวกัญญาณัฐ แดงเผื่อน 00:00:00 9
32 24557 นายพชร ยาวิชัย 00:00:00 9
33 26140 นางสาวฐิตินันท์ สัยธรรม 00:00:00 9
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th