นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25121 นางสาวทรงศิริ สอนศรี 00:00:00 1
2 24973 นางสาวพัทธนันท์ ขันคำ 06:58:21 3
3 25101 นางสาวอาจารียา ปกครองบ้าน 07:29:20 3
4 25110 นายพีรพล ศรีกัน 07:56:11 3
5 25153 นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ 07:15:21 3
6 25170 นางสาวประภัสสร ชูจุ้ย 07:49:08 3
7 25196 นายวุฒิชัย ธนู 07:33:38 3
8 27754 นายธัญพิสิษฐ์ สุขยิรัญ 00:00:00 3
9 27094 นางสาวเบญญาภา ยาวงค์ 08:55:45 4
10 27092 นางสาวธัญชนก เขียวตื้ออินทร์ 00:00:00 4
11 27102 นายพนาวิน คำเฟือย 07:57:17 5
12 27130 นายภูมิราช รักพ่อ 00:00:00 6
13 27126 นางสาวหทัยรัตน์ ณ เชียงใหม่ 00:00:00 6
14 27119 นางสาวพวงชมพู เกตุอ่อน 00:00:00 6
15 25091 นางสาวพรนภัส พลตื้อ 00:00:00 6
16 25987 นายปวริศร์ ทาอ้น 00:00:00 6
17 27086 นายถิรวุฒิ คำทะ 07:57:20 6
18 27131 นางสาวชนาภา นาเมืองรักษ์ 08:06:16 7
19 25138 นางสาวสู่ขวัญ วงศ์วุฒิ 00:00:00 7
20 25368 นางสาวดรัลรัตน์ ธะนะคำมา 00:00:00 8
21 25345 นายจารุภัทร แท่งทอง 00:00:00 8
22 25202 นางสาวกันต์กมล ธนะวงศ์ 00:00:00 8
23 25070 นายปารเมศ จินณรักษ์ 00:00:00 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th