ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26502 นายอชิรวิทย์ วังแก้ว 08:00:45 1
2 26494 นายชินภัทร์ ศรีกรุง 08:00:45 1
3 24508 นายชัชชานนท์ ไชยวงศ์ษา 08:00:45 1
4 24470 นางสาวญาดาวดี จันธิมา 08:00:45 1
5 24648 นางสาวนภกานต์ กันกูล 08:00:16 2
6 24555 นายธีรภัทร กิติวรรณ์ 08:00:20 8
7 24711 นายชาคริต สุเมธาลังการ 08:02:40 8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th