นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25103 นายตนุภัทร สาริวาท 09:09:15 1
2 26588 นายณัฐภูมิ โยธา 07:53:29 1
3 25187 นายฐิติ ดวงมาลี 11:51:19 1
4 25112 นายศิริวัฒน์ แสงคำมา 08:48:41 1
5 24915 นายนันทิพัฒน์ เทพลือ 07:50:08 1
6 25326 นางสาวณัฐณิชา คำบุบผา 10:33:14 2
7 25210 นางสาวนภสร มนาคม 13:44:00 3
8 25290 นางสาวทิพย์ปภา แวงมั่ง 09:24:53 4
9 25192 นายพงษ์ศกร สารจันทร์ 07:53:31 5
10 25085 นางสาวนงนุช สว่างศรี 08:01:30 5
11 27120 นางสาวพัณณิตา ไชยทน 10:04:54 6
12 25071 นายภูตะวัน เชียงตุง 10:55:22 6
13 27107 นายกำชัย เทสมุทร์ 08:59:37 6
14 25365 นางสาวจิรันธนิน แสงโยจารย์ 09:22:25 6
15 27140 นางสาวจินตนา อายิ 08:16:34 8
16 25345 นายจารุภัทร แท่งทอง 09:54:10 8
17 25223 นายณัฐวุฒิ จันทาพูน 10:00:15 8
18 24981 นายธีรภัทร์ ธิมาไชย 14:19:20 10
19 24949 นายธณภัทร ช่างเขียน 09:06:37 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th