นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 27150 นางสาวมนัสนันท์ เกตุเเก้ว 00:00:00 2
2 27654 นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร 00:00:00 2
3 27655 นางสาวรมย์ธีรา สอนโก่ย 00:00:00 2
4 27652 นางสาวปอแก้ว ผิวงาม 00:00:00 2
5 25832 นางสาวพนัชกร ผิดชอบ 00:00:00 2
6 25755 นางสาววชิราภรณ์ บาร์กรี 00:00:00 2
7 25468 นางสาวณัฏฐณิชา ยะตั๋น 00:00:00 2
8 27666 นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง 00:00:00 2
9 27650 นายณัฐวุฒิ คำทา 00:00:00 2
10 27651 นายศุภชัย เสนสุใจ 00:00:00 2
11 25904 นายอดิศร คำสุจริต 00:00:00 2
12 27648 นายเขษมศักดิ์ ช่างเงิน 00:00:00 2
13 25552 นายสิรภพ วุฑฒะกุล 00:00:00 2
14 25723 นายณัฐนนท์ กองอินทร์ 00:00:00 2
15 25718 นางสาวศตพร ศรีวิลัย 00:00:00 4
16 25708 นางสาวนาราภัทร ทองสุข 00:00:00 4
17 25714 นางสาวรัญชิดา จินดาสวัสดิ์ 00:00:00 4
18 25622 นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา 00:00:00 4
19 25826 นายอัครชา ธรรมขันธา 00:00:00 4
20 25901 นายศิวกร แซ่เจ่น 00:00:00 4
21 25892 นายนนท์นภัทร ปาระมี 00:00:00 4
22 25848 นายณัฐรัตน์ เงินดี 00:00:00 4
23 25841 นายกรวิชญ์ จันดี 00:00:00 4
24 25736 นายสุทธิชัย อิ่นคำ 00:00:00 4
25 25690 นายธนันธร วงศ์ปินตา 00:00:00 4
26 25682 นายกีรติ ผัดเหวิ้น 00:00:00 4
27 25456 นายรังสิมันตุ์ การะเกต 00:00:00 4
28 25643 นายชญานนท์ บุรีแก้ว 00:00:00 4
29 25912 นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว 00:00:00 4
30 27748 นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ 00:00:00 4
31 26815 นางสาวชมพูนุช แก้วตา 00:00:00 5
32 27672 นางสาวกนกรดา มหามัด 00:00:00 5
33 25799 นางสาวสุลักคณา พรมนำ 00:00:00 5
34 25788 นางสาวทิพย์ผกา ปันมะโน 00:00:00 5
35 25754 นางสาวภัทราพร ปงใจ 00:00:00 5
36 25700 นางสาวขนิสรณ์ ปุตตะ 00:00:00 5
37 25664 นางสาวณัฏฐนิชา นามโคตร 00:00:00 5
38 27669 นายพาคินทร์ ลุนากัน 00:00:00 5
39 25893 นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล 00:00:00 5
40 25820 นายภูรีวัฒณ์ ทันใจ 00:00:00 5
41 25887 นายณัฐชนนท์ ต๊ะนาม 00:00:00 5
42 25768 นายธัญพิสิษฐ์ สุริยะ 00:00:00 5
43 25769 นายธีรภาพ ธิมาชัย 00:00:00 5
44 25777 นายสรยุทธ ใจโน 00:00:00 5
45 25614 นายศุภณัฐ จุหลัน 00:00:00 5
46 25986 นายกฤตยชญ์ บุตรเนียม 00:00:00 7
47 25877 นางสาวภคพร บุญทา 00:00:00 7
48 25876 นางสาวพิกุล กองกูล 00:00:00 7
49 25870 นางสาวจิราพัชร ธนะแก้ว 00:00:00 7
50 25719 นางสาวศิริกร ชิดชม 00:00:00 7
51 25703 นางสาวชื่นนภา พันธุ์มณี 00:00:00 7
52 25895 นายพุฒิพงศ์ พรรณดา 00:00:00 7
53 25883 นายเกียรติกมล ต้าวพรม 00:00:00 7
54 25803 นายจักริน เวียงสิมมา 00:00:00 7
55 25809 นายถิรวัฒน์ ทำการ 00:00:00 7
56 25699 นายอัศนัย อินเทียมใจ 00:00:00 7
57 27649 นายณัฐพงศ์ ทะตา 00:00:00 7

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th