นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ร่วมกิจกรรมพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25680 นางสาวอาริษา ทิพโคต 00:00:00 1
2 25745 นางสาวณีรนุช ท้าวคำเเสน 00:00:00 1
3 25668 นางสาวเนตรดาว ทำของดี 00:00:00 1
4 25660 นางสาวชนิตร์นันท์ ดวงเเก้วน้อย 00:00:00 1
5 27663 นางสาวมนต์นภา วงศ์เนตร 00:00:00 3
6 27683 นายสมิทธ์ สุดสอาด 00:00:00 6
7 25611 นายพีรวัส ยุทธนาศักดิ์ 06:38:09 6
8 27657 นายชยันต์ ผดุงภักตร์ 00:00:00 9
9 27311 นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา 00:00:00 11
10 25679 นางสาวสุพัตรา อำนาจศาล 00:00:00 11
11 25498 นางสาวฐิติมา เขื่อนศิริ 00:00:00 11
12 25620 นางสาวช่อขวัญ ทากันท์ 00:00:00 11
13 25891 นายธิติพัทธ์ จันทร์ถา 00:00:00 11
14 27305 นายธนกฤต บุญเมือง 00:00:00 11
15 25613 นายภาณุวัฒน์ ละออง 00:00:00 11
16 25695 นายวีรภัทร พันธ์วิไล 00:00:00 11
17 25487 นายศิวะ ไชยมงคล 00:00:00 11
18 25606 นายธิติวุฒิ เมืองมูล 00:00:00 11
19 25449 นายณัฐนนท์ เหล็กแปง 00:00:00 11
20 25644 นายชยณัฐ ผลประโยชน์ 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th