นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25755 นางสาววชิราภรณ์ บาร์กรี 00:00:00 2
2 25851 นายธนกร หม้องาม 00:00:00 4
3 25651 นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ 00:00:00 4
4 27694 นางสาวสโรชา ปอกเเก้ว 00:00:00 6
5 27692 นางสาวศศินิภา กลิ่นกันหา 00:00:00 6
6 27688 นางสาวนิชาภา มะโนสมบัติ 00:00:00 6
7 25505 นางสาวสุพิชญา สุริยนต์ 00:00:00 6
8 27676 นายคุปต์ธนัฐ วงศ์วุฒิ 00:00:00 6
9 25889 นายธนากร ร่มพนาธรรม 00:00:00 6
10 27723 นางสาวนภาพร ภาษิตเจริญทรัพย์ 00:00:00 9
11 27722 นางสาวธิดามาศ เจนใจ 00:00:00 9
12 27311 นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา 00:00:00 11
13 25679 นางสาวสุพัตรา อำนาจศาล 00:00:00 11
14 27307 นายอณุพงษ์ กาวีละ 00:00:00 11
15 27306 นายพิชัยภูษิต รู้ทำนอง 00:00:00 11
16 25529 นางสาวพัชราภรณ์ ไกลถิ่น 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th