ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25038 นางสาวบุษกร อนุกิจ 00:00:00 1
2 24915 นายนันทิพัฒน์ เทพลือ 00:00:00 1
3 27079 นางสาวลี่ฟาง แซ่หยุง 00:00:00 2
4 27083 นางสาวนิรัชพร สิงห์แก้ว 00:00:00 3
5 27094 นางสาวเบญญาภา ยาวงค์ 00:00:00 4
6 25331 นางสาวปภาวรินทร์ ปัญญะติ 00:00:00 4
7 25338 นางสาววิรัลยา ลาภยศ 00:00:00 4
8 27126 นางสาวหทัยรัตน์ ณ เชียงใหม่ 00:00:00 6
9 27125 นางสาวศิริลักษณ์ โม๊ะจันทร์ 00:00:00 6
10 27122 นางสาวยศวดี ศิริแสน 00:00:00 6
11 27118 นางสาวปิ่นรัก วิเวกวิล 00:00:00 6
12 25091 นางสาวพรนภัส พลตื้อ 00:00:00 6
13 25108 นายพงศกร เย็นจุรีย์ 00:00:00 6
14 25366 นางสาวชนธีชา เรืองนาราบ 00:00:00 6
15 25589 นางสาวลักษิกา เมืองก้อนกาศ 00:00:00 6
16 25365 นางสาวจิรันธนิน แสงโยจารย์ 00:00:00 6
17 27123 นางสาววรินธร จินะสี 00:00:00 6
18 27133 นางสาวชัญญา ทนันกูล 00:00:00 7
19 26581 นายกฤตเมธ จิตพิมพ์ 00:00:00 7
20 25986 นายกฤตยชญ์ บุตรเนียม 00:00:00 7
21 25143 นายญาณภัทร ราชคมภ์ 00:00:00 7
22 25083 นางสาวฐิติกานต์ ลำสาร 00:00:00 7
23 25266 นายณัฐพงษ์ แสนคำ 00:00:00 7
24 25329 นางสาวอนัญพร พุทมาตา 00:00:00 7
25 27137 นายจิณะศักดิ์ โคตรคำ 00:00:00 8
26 25316 นายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์ 00:00:00 8
27 25224 นายธนภัทร บุญทาคำ 00:00:00 8
28 25069 นายปภาวิน ปทุมทิพย์สิริ 00:00:00 9
29 24981 นายธีรภัทร์ ธิมาไชย 00:00:00 10
30 24949 นายธณภัทร ช่างเขียน 00:00:00 10
31 24937 นายพุธิเมธ กมลสาร 00:00:00 10
32 24914 นายเทวฤทธิ์ อินวาท 00:00:00 10
33 24944 นายการิน เจริญราช 00:00:00 10
34 25082 นางสาวจริยาพร แก้วนา 00:00:00 10
35 24956 นายรัชชาพงศ์ กันทะสิงห์ 00:00:00 10
36 25106 นายบดินทร์ เรือนมูล 00:00:00 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th