นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25676 นางสาวศิริรัตน์ ปันนารินทร์ 00:00:00 2
2 27656 นางสาวสรินญา รักชอบ 00:00:00 2
3 25732 นายวชิรสิริ การบุญ 00:00:00 3
4 25834 นางสาวพิมพ์พิชชา รักดิน 00:00:00 3
5 27679 นายวรชิต สุทธมงคล 00:00:00 6
6 25856 นายบุณยกร ดีนา 00:00:00 7
7 25459 นายศิรพงศ์ นันท์โภคินวงษ์ 07:47:33 8
8 25713 นางสาวภิรัญญา รู้กอง 00:00:00 8
9 25704 นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง 00:00:00 9
10 25913 นางสาวณัฐชา มูลชัย 00:00:00 9
11 25655 นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง 00:00:00 10
12 25498 นางสาวฐิติมา เขื่อนศิริ 00:00:00 11
13 25623 นางสาวณัฐนิชา เพียรประสม 00:00:00 11
14 27310 นางสาวทีน่า เจนนี่ ไทนอน 00:00:00 11
15 27311 นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา 00:00:00 11
16 27312 นายธนกฤต เจนใจ 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th