ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25110 นายพีรพล ศรีกัน 00:00:00 3
2 25228 นายนฤเบศ สิงหราช 00:00:00 4
3 27119 นางสาวพวงชมพู เกตุอ่อน 00:00:00 6
4 24968 นางสาวปาลีรัตน์ ยานะฝั้น 00:00:00 6
5 25252 นางสาวพิมพิกา ปัจจัตตัง 08:00:19 7
6 27136 นายกรวิชญ์ แก้วนวล 07:58:39 8
7 25185 นายชนวีร์ ทองจับ 00:00:00 8
8 25321 นายเหมันต์ วงศ์วุฒิ 00:00:00 8
9 25067 นายธนพัฒน์ บุณยเกษมโรจน์ 08:05:09 9
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th