ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24963 นางสาวณัชชานันท์ สายศรี 08:06:41 1
2 25994 นางสาวเขมิตา พณสิมมา 08:06:41 1
3 27085 นายกฤษฎากรณ์ อินต๊ะ 08:03:12 4
4 25271 นายนัฐนันท์ สรรพสุข 08:03:12 4
5 25257 นางสาวศิกัญตา เชียงกันทะ 08:00:32 5
6 25198 นายสุทธวีร์ ศักดิ์สม 08:00:32 5
7 25104 นายธนพงศ์ หวานแหลม 08:00:32 5
8 27129 นายนราธิป ทองดี 08:01:00 7
9 25138 นางสาวสู่ขวัญ วงศ์วุฒิ 08:01:00 7
10 25291 นางสาวธัญชนก ไชยลังกา 08:01:00 7
11 24979 นายเตชสิทธิ์ จบศรี 08:02:01 11
12 24908 นายกรกฎ มลิวัลย์ 08:02:01 11
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th