นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26586 นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ 00:00:00 3
2 26279 ด.ญ.พรนภา แสงจันทร์ 00:00:00 3
3 26277 ด.ญ.นิชานันทร์ เป็กธนู 00:00:00 3
4 26276 นางสาวนฤมล อัศวภูมิ 00:00:00 3
5 26253 นายกลการ กันอินทร์ 00:00:00 3
6 26069 ด.ญ.มนัสนันท์ อาประหุน 00:00:00 10
7 26067 ด.ญ.พิชญา อินเรือง 00:00:00 10
8 26066 ด.ญ.พิชญ์สินี สิทธิวงศ์ 00:00:00 10
9 26055 ด.ญ.ชนัญชิดา ราชเมืองมูล 00:00:00 10
10 26047 นางสาวธัญทิพ ธิสงฆ์ 00:00:00 10
11 26043 ด.ช.ภูธนิก เรือนสิทธิ์ 00:00:00 10
12 26041 ด.ช.พรหมพล ปันทิพย์ 00:00:00 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th