นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ร่วมกิจกรรมพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26200 นางสาวปฐมพร หลิว 00:00:00 1
2 26189 ด.ญ.ณัฐณิชา สิบสองปันนา 00:00:00 1
3 26064 ด.ญ.พิจิตรา ติ๊บประดวง 00:00:00 2
4 26360 ด.ญ.พัชรกันย์ ตาสิทธิ์ 00:00:00 5
5 26350 ด.ช.วชิรวิทย์ ยะก๋อน 00:00:00 5
6 26347 ด.ช.ปิยังกูร มูลพร้อม 00:00:00 5
7 26343 ด.ช.ธาดากร สายจันทร์ 00:00:00 5
8 26341 ด.ช.ธนวัฒน์ อินต๊ะนันท์ 00:00:00 5
9 26339 นายณัฐภัทร เสนาน้อย 00:00:00 5
10 26411 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ใจคำสุข 00:00:00 6
11 26407 ด.ญ.วิชญาดา จินดาธรรม 00:00:00 6
12 26372 ด.ช.กฤษณวารินทร์ สุริยะฉาร 00:00:00 6
13 26033 นางสาวอาภากร วงศ์ใหญ่ 00:00:00 9
14 26030 นางสาวยูถิกา วรรณะ 07:22:13 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th