ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25700 ด.ญ.ขนิสรณ์ ปุตตะ 00:00:00 3
2 25714 นางสาวรัญชิดา จินดาสวัสดิ์ 00:00:00 3
3 25756 ด.ญ.ศิริวรรณ เขียวสุทธิ 00:00:00 4
4 25777 ด.ช.สรยุทธ ใจโน 00:00:00 5
5 25765 นายชัยบัณฑิตฆ์ ขรรค์ชัย 00:00:00 5
6 25799 ด.ญ.สุลัคคณา พรมนำ 00:00:00 5
7 25767 นายธณัฐเทพ มีปาน 07:54:29 5
8 26169 ด.ญ.เกศราภรณ์ ทึ้งโคต 00:00:00 5
9 25820 ด.ช.ภูรีวัฒณ์ เครือสาร 00:00:00 6
10 25804 นายจักรินทร์ ปัชชาแปง 00:00:00 6
11 25880 ด.ญ.สุพรรณี สิ่งของ 00:00:00 7
12 25866 ด.ช.เสฎฐวุฒิ มัฆวาล 00:00:00 7
13 25863 นายศุภกฤต มูลลา 00:00:00 7
14 25862 ด.ช.ศุภกร คำชื่น 00:00:00 7
15 25860 ด.ช.รัฐศาสตร์ กล้ากสิกิจ 00:00:00 7
16 25855 ด.ช.นภัสกร เงินท๊อก 00:00:00 7
17 25853 ด.ช.ธนาวุฒิ ศรีเสมอ 00:00:00 7
18 25852 ด.ช.ธนกฤต รู้ยาม 00:00:00 7
19 25850 ด.ช.แทนคุณ ทิพย์อินทร์ 00:00:00 7
20 25848 ด.ช.ณัฐรัตน์ เงินดี 00:00:00 7
21 25845 นายชยานันต์ ใจปราง 00:00:00 7
22 25844 ด.ช.คีตารัตน์ บุญเรศ 00:00:00 7
23 25842 ด.ช.กฤตพณ สุริยะมงคล 00:00:00 7
24 25841 ด.ช.กรวิชญ์ จันดี 00:00:00 7
25 25859 ด.ช.รพีพัฒน์ ชีพเป็นสุข 00:00:00 7
26 25902 ด.ช.สิทธิพัฒน์ นำแปง 00:00:00 8
27 25895 ด.ช.พุฒิพงศ์ พรรณดา 00:00:00 8
28 25893 ด.ช.นฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล 00:00:00 8
29 25889 ด.ช.ธนากร ร่มพนาธรรม 00:00:00 8
30 25881 ด.ช.กมัยธร จิตมะโนวรรณ์ 00:00:00 8
31 25466 นางสาวญาณิศา ศรีคำจักร์ 00:00:00 9
32 25460 นายศุภวิชญ์ ห่านฟ้างาม 00:00:00 9
33 25454 นายภูรินท์ สมฤทธิ์ 00:00:00 9
34 25453 นายภูมิภัทร รัตนะ 00:00:00 9
35 25462 นางสาวกชพร เมืองอินทร์ 00:00:00 9
36 25535 ด.ญ.สิริรัฐ ยานะฝั้น 00:00:00 11
37 25545 นายเดชติภูมิ ยงใจยุทธ 00:00:00 12
38 25645 นายธนโชติ พิพัฒน์เสฐียรกุล 00:00:00 12
39 25558 ด.ญ.ณัฏฐ์ศศิ คำมา 00:00:00 12
40 25543 ด.ช.จิรเมธ จันแปงเงิน 00:00:00 12
41 25540 ด.ช.กฤต พรหมษานุวงศ์ 00:00:00 12
42 25566 ด.ญ.รสนันท์ งาช้าง 00:00:00 12
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th