นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26184 ด.ญ.จิราพัชร สิ่งของ 00:00:00 1
2 26246 ด.ญ.ลิปิการ์ ภูชมศรี 00:00:00 2
3 26240 ด.ญ.พรนภัส สายจันทร์ 00:00:00 2
4 26226 ด.ญ.กฤติยา ณ เมืองนิล 00:00:00 2
5 27737 ด.ญ.วริศรา ไกลถิ่น 00:00:00 2
6 26260 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีลา 00:00:00 3
7 26358 ด.ญ.ณัฐริณีย์ พลเจริญชัย 00:00:00 5
8 26353 ด.ญ.กมลทิพย์ จัดคน 00:00:00 5
9 26342 ด.ช.ธนวุฒิ ผัดกันตุ้ย 00:00:00 5
10 26335 ด.ช.ชัยทัต แก้วกาวี 00:00:00 5
11 26337 ด.ช.ญาณพัฒน์ อุทธิยา 00:00:00 5
12 26405 ด.ญ.ภัทรภา นรรัตน์ 00:00:00 6
13 26397 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ไซกาเซ็ม 00:00:00 6
14 26378 ด.ช.ณภัทร แปงจะนะ 00:00:00 6
15 26376 ด.ช.ชนกันต์ อินตาพรม 00:00:00 6
16 26417 ด.ช.ณัฐภัทร ขัดแก้ว 00:00:00 7
17 26484 ด.ญ.ปาริฉัตร บัวนาค 00:00:00 8
18 26004 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ปันวัง 00:00:00 9
19 25998 ด.ช.ณัฐวัตร ธะนะน้อย 00:00:00 9
20 26125 ด.ญ.ธารารัตน์ ทาน๊ะ 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th