ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25606 ด.ช.ธิติวุฒิ เมืองมูล 00:00:00 1
2 25605 นายณิชากร การเขี่ย 00:00:00 1
3 25656 นายอัครเดช วีระศิลป์ 00:00:00 2
4 25643 นายชญานนท์ บุรีแก้ว 00:00:00 2
5 25693 นายเนติธร ชื่นแสงเนตร 00:00:00 3
6 25698 นายอานุกุน ซอย 00:00:00 3
7 25707 ด.ญ.นฤภรณ์ วงค์ศรีธิ 00:00:00 3
8 25715 ด.ญ.วณิสรา ต๊ะวงค์ชัย 07:54:54 3
9 25754 ด.ญ.ภัทราพร ปงใจ 00:00:00 4
10 25742 ด.ญ.ชญาน์นันท์ เชาว์ชาญ 00:00:00 4
11 25721 ด.ช.ก้องภพ เกตุอินทร์ 08:21:01 4
12 25726 ด.ช.ธนวัฒน์ กันแก้ว 00:00:00 4
13 25727 ด.ช.ธนาดุล ยาก๋อง 00:00:00 4
14 25736 ด.ช.สุทธิชัย อิ่นคำ 08:16:30 4
15 26815 ด.ญ.ชมพูนุช แก้วตา 00:00:00 4
16 25770 ด.ช.พงศกร ศรีแปลงวงศ์ 00:00:00 5
17 25766 ด.ช.ณัฏฐกิตต์ ศรีอำคา 08:02:57 5
18 27152 นายสุทธิพงศ์ ส่งศรี 00:00:00 5
19 25825 นายอรรถเชฏฐ์ วงศ์ยศ 07:57:43 6
20 25818 ด.ช.พีรวิชญ์ ช่างปัด 00:00:00 6
21 25817 ด.ช.พัทธพล คำศรีแก้ว 00:00:00 6
22 25814 ด.ช.ธีรภัทร แก้วบุตร 00:00:00 6
23 25807 ด.ช.ณัฐรัฐ ทริรัม 00:00:00 6
24 25806 ด.ช.ณัฐพล ใจติ๊บ 00:00:00 6
25 25461 ด.ช.เอื้ออังกูร ยศประสิทธิ์ 07:48:14 9
26 25456 ด.ช.รังสิมันต์ การะเกต 00:00:00 9
27 25505 ด.ญ.สุพิชญา สุริยนต์ 07:58:58 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th