นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26237 ด.ญ.นภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ 06:45:53 2
2 26235 ด.ญ.ธนาภา หิรัญญสุวรรณ 07:52:12 2
3 26233 ด.ญ.เต็มยุดา เเก้วโชติ 07:35:19 2
4 27738 ด.ญ.ิอารดา อินเทพ 07:14:19 2
5 26326 ด.ญ.วิรดา กองยา 00:00:00 4
6 26314 ด.ญ.ชลนิชา อาลัย 00:00:00 4
7 26350 ด.ช.วชิรวิทย์ ยะก๋อน 08:05:51 5
8 26344 ด.ช.นนทพัทธ์ ตะถา 00:00:00 5
9 26448 ด.ญ.ยี ลิง ตัน 07:35:02 7
10 26431 ด.ช.ศุภาเดช เกตรสิทธิ์ 00:00:00 7
11 26433 ด.ช.อนุพงษ์ เเสนใจนา 00:00:00 7
12 26430 ด.ช.ศุภกรณ์ จันทร์ทิพย์ 00:00:00 7
13 26428 ด.ช.ยุทธชัย กันใจ 00:00:00 7
14 26476 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปันจันทร์ 00:00:00 8
15 26470 ด.ช.สิทธิชัย สารโน 00:00:00 8
16 26019 ด.ญ.ชัญญา ธรรมจารย์ 00:00:00 9
17 26036 ด.ช.คณิน ใจคำ 00:00:00 10
18 26083 นายพิษณุ อาลัย 00:00:00 11
19 26074 ด.ช.ฉัตรดนัย ร้อยเงิน 00:00:00 11
20 26102 ด.ญ.เปรมกานดา ค้าแก้ว 00:00:00 11
21 26104 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ เรือนมูล 00:00:00 11
22 26665 ด.ญ.ธนิดา เจริญรัตชาติ 00:00:00 12
23 26120 ด.ช.สันติภาพ นะวะยศ 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th