ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25660 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ ดวงเเก้วน้อย 08:01:41 2
2 25662 นางสาวญานิศา แสงเพชร 08:01:41 2
3 25668 ด.ญ.เนตรดาว ทำของดี 08:01:41 2
4 25680 ด.ญ.อาริษา ทิพโคต 08:01:41 2
5 25651 ด.ช.ฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ 08:01:41 2
6 25654 นายศิริกร คำน้อย 08:01:41 2
7 25657 นางสาวกิรณา ปัญญาไชยวงศ์ 08:01:41 2
8 25872 ด.ญ.ฐานิตา ภิระบรรณ์ 08:07:02 7
9 25915 นางสาวนิลาวัลย์ ปัญญาวงศ์ 08:18:46 8
10 25898 ด.ช.ภาณุวิชญ์ จักรถ 08:18:46 8
11 25896 ด.ช.ภัทรพงศ์ หน่อหล้า 08:18:46 8
12 25894 ด.ช.พัทธดนย์ ฟองจินา 08:18:46 8
13 25910 นางสาวจุฑารัตน์ สระศรีแสง 08:18:46 8
14 25487 ด.ช.ศิวะ ไชยมงคล 08:00:44 10
15 25480 ด.ช.เทสสจึทาโร่ ซาโต้ 08:00:44 10
16 25494 ด.ญ.กัญญาวีร์ สมฤทธิ์ 08:00:44 10
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th