นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 27337 ด.ญ.กัลยรัตน์ รัตนะ 00:00:00 1
2 27339 ด.ญ.ชนาพร ใจกว้าง 00:00:00 1
3 27349 ด.ญ.รวิพร ภูมินนท์ 00:00:00 1
4 27207 ด.ช.พิชญะ เจริญศิลป์ 00:00:00 10
5 27209 ด.ช.ภานุวิชญ์ ยาไทยสงค์ 00:00:00 10
6 27293 ด.ญ.ปฏิลศุดากานต์ หาญยุทธ 00:00:00 12
7 27755 ด.ช.ศุภกฤต วงศ์ปินตา 00:00:00 2
8 28313 ด.ช.อัครชนม์ พุทธตาล 00:00:00 2
9 27464 ด.ญ.ณัฐฉรียา สุเเสง 00:00:00 4
10 27529 ด.ช.พีระพงษ์ การเก็บ 00:00:00 6
11 27549 ด.ญ.พิชญาภา แซ่ย่าง 00:00:00 6
12 27564 ด.ช.ธนกร กันใจ 00:00:00 7
13 27567 ด.ช.ภครนันท์ ขันคำ 00:00:00 7
14 27573 ด.ช.อนันทชัย แก้วมหานิล 00:00:00 7
15 27574 ด.ช.อานนท์ ชิณวงศ์ 00:00:00 7
16 27582 ด.ญ.ธรรมสรณ์ ภูมี 00:00:00 7
17 27584 ด.ญ.บุญยานุช อินทรแสง 00:00:00 7
18 27591 ด.ญ.ภัทราภรณ์ วงศ์ใหญ่ 00:00:00 7
19 27594 ด.ญ.วชิรญา สระศรี 00:00:00 7
20 27607 ด.ช.เณปกรณ์ นาดี 00:00:00 8
21 27612 ด.ช.ภูวนาถ คำโคตรสูนย์ 00:00:00 8
22 27625 ด.ญ.นีรารักษ์ กสินา 00:00:00 8
23 27630 ด.ญ.พัชรินทร์วรา กองมงคล 00:00:00 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th