นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26899 ด.ญ.วรรณทกาญจน์ คงศรี 00:00:00 4
2 26896 ด.ญ.ปภาวรินทร์ หินทราย 00:00:00 4
3 26893 ด.ญ.ธีรดา ชาติไทย 00:00:00 4
4 26890 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ทาเกิด 00:00:00 4
5 26889 ด.ญ.ดาราพร ป้องคำ 00:00:00 4
6 26887 ด.ญ.ชญาดา ขัดกันทา 00:00:00 4
7 26884 ด.ญ.กัญญพัชร วิลัย 00:00:00 4
8 26883 ด.ช.อัญวิทย์ อย่าเสียสัตย์ 00:00:00 4
9 26877 ด.ช.นาคิน สุขสมจิตร 00:00:00 4
10 26875 ด.ช.ธีรภัทร วงศ์นภาไพศาล 00:00:00 4
11 26872 ด.ช.ชัยวัฒน์ คิดดี 00:00:00 4
12 26869 ด.ช.กิตติภพ ภู่สวัสดิ์ 00:00:00 4
13 27733 ด.ช.ธันวา พันธ์วงษา 00:00:00 4
14 27760 ด.ญ.ชญาฎา ชื่นใจ 00:00:00 7
15 27027 ด.ญ.รัตนาภรณ์ มามงคล 00:00:00 7
16 27024 ด.ญ.พุทธิดา ต๊ะปัญญา 00:00:00 7
17 27022 ด.ญ.ปาณิสรา มิมาละ 00:00:00 7
18 27011 ด.ช.ศิรวิทย์ ศรีอำคา 00:00:00 7
19 27001 ด.ช.นวพล บรรจง 00:00:00 7
20 26996 ด.ช.ณัฐกานต์ สะตะ 00:00:00 7
21 27740 ด.ญ.พชิรา เมืองโคตร 00:00:00 7
22 27041 ด.ช.ปฎิภาณ อุ่นมา 00:00:00 8
23 27048 ด.ช.รัชพงศ์ มาดี 00:00:00 8
24 27051 ด.ช.วงศธร ชมภูนาค 00:00:00 8
25 27053 ด.ช.ศรวิษฐ์ มนาคม 00:00:00 8
26 27060 ด.ญ.จิราภา ไชยสถาน 00:00:00 8
27 27061 ด.ญ.ฐิติชญา ซาวคำเขต 00:00:00 8
28 27063 ด.ญ.ณิชาพัชร์ เมืองขุนทด 00:00:00 8
29 27064 ด.ญ.ธวัลรัตน์ นันใจ 00:00:00 8
30 27068 ด.ญ.พัทรวี ยุทธนาศักดิ์ 00:00:00 8
31 27045 ด.ช.พีรพัฒน์ พันสระคู 00:00:00 8
32 26711 ด.ช.ศุภโชค พิบูลย์ 00:00:00 12
33 26713 ด.ญ.กัญญ์วรา ยอดโนชัย 00:00:00 12
34 26715 ด.ญ.นันท์นภัส รักษาคม 00:00:00 12
35 26701 ด.ช.ณชัย ภูพลผัน 00:00:00 12
36 26702 ด.ช.ณนคร อัครประเสริฐกุล 00:00:00 12
37 26709 ด.ช.กิตติ์ดนัย คงคาชาติ 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th