นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ร่วมกิจกรรมพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26759 ด.ญ.จิรัชญา สีสมบัตร 00:00:00 1
2 26756 ด.ช.อรุณพัฒน์ หารพรม 00:00:00 1
3 26744 ด.ช.กรกฤต คำมูล 00:00:00 1
4 26812 ด.ญ.ภัทรวดี ศรีใจมา 00:00:00 2
5 26939 ด.ญ.ปาลิตา ผาบปิจวงค์ 00:00:00 5
6 26935 ด.ญ.ปพิชญา สาตรแสง 00:00:00 5
7 26920 ด.ช.ศุภกร สารจันทร์ 00:00:00 5
8 26662 ด.ช.จิรพัฒน์ แก้วนวล 00:00:00 11
9 26679 ด.ญ.กัสมาพรรณ เพชราช 00:00:00 11
10 26670 ด.ช.ภูมิพัฒน์ พัฒนปรีชานนท์ 00:00:00 11
11 26686 ด.ญ.บุญยวีร์ ยอดพังเทียม 00:00:00 11
12 26692 ด.ญ.วีรนุช หลองทุ่ง 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th